LVGA valdybos posėdis ir nutarimai

LVGA Valdybos posėdis.

LSMU VA, 2018 metų sausio 30 d., Kaunas,

protokolas Nr. 01

 

Pirmininkas: Vidmantas Bižokas

Sekretorė:      Dovilė Petronienė

 Dalyvauja: LVGA valdybos nariai Vidmantas Bižokas, Petras Tamašauskas, Audrius Kimontas (virtualiai, balsavime), Saulius Laurusevičius, Gražina Januškevičienė, Kęstutis Patašius, Jurūnas Jonas Jablonskas.

Taip pat posėdyje dalyvauja: kandidatas į Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkus Vytenis Neverdauskas bei LVGA nariai Artūras Džiuga ir Eglė Kvedaraitė.

 

Darbotvarkė:

 1. Kandidato į Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkus Vytenio Neverdausko prisistatymas ir programos pristatymas.
 2. Dėl naujų narių priėmimo į asociaciją.
 3. Dėl LVGA Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos įsteigimo.
 4. 4. Dėl eilinio XLVII (47-ojo) LVGA suvažiavimo datos.
 5. Dėl klausimų , kuriuos reikėtų aptarti bendrame LVGA valdybos ir VMVT vadovybės posėdyje.
 6. Dėl tolimesnių trijų asociacijų veiksmų steigiant Veterinarijos gydytojų rūmus, arba LSGVGA ir VFA tampant LVGA nariais-juridiniais asmenimis.
 7. Dėl kvalifikacijos kėlimo, seminarų organizavimo, registravimo mokesčių dydžių ir kitų klausimų.

 

 

 1. 1. Kandidato į Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkus Vytenio Neverdausko prisistatymas ir programos pristatymas.

    Vytenis Neverdauskas pateikė LVGA valdybai savo gyvenimo aprašymą ir išdėstė savo rinkiminės programos gaires. Vyko diskusijos , buvo užduodami klausimai į kuriuos kandidatas į Žemės ūkio rūmų pirmininkas detaliai atsakė.

Buvo svarstyta apie galimybes pasikviesti ir išklausyti visus būsimus kandidatus.

 

 1. SVARSTYTA :  Dėl naujų narių priėmimo į asociaciją.

 

LVGA prezidentas V. Bižokas informavo Valdybos narius apie gautus 10 prašymų iš veterinarijos gydytojų stoti į LVGA narius. Visi pareiškėjai dirba smulkiųjų gyvūnų praktikoje. Dokumentai pagal LVGA Įstatų reikalavimus pateikti tvarkingai. J. Jablonskas paminėjo, jog būtų gerai turėti visų kandidatų į LVGA narius CV, bet LVGA įstatuose tokio reikalavimo nėra. Buvo aptartos kandidatūros ir pritarta naujų narių priėmimui į LVGA.

NUTARTA:

Priimti į LVGA narius šiuos veterinarijos gydytojus:

 1. Mindaugą Petrauską
 2. Rasą Navickaitę
 3. Sigitą Venclovienę
 4. Liną Tarasevičienę
 5. Eglę Šarakauskienę
 6. Ievą Dubickaitę
 7. Rimą Žalkauskaitę
 8. Darių Kriptavičių
 9. Laurą Malyšovaitę
 10. Jurgitą Valevičienę

Už:   5 Valdybos nariai,  susilaikė :1. Nutarimas priimtas balsų dauguma.

 1. SVARSTYTA: Dėl LVGA Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos įsteigimo.

LVGA prezidentas V. Bižokas informavo LVGA valdybos narius apie naujai įstojusių septyniolikos  LVGA narių 2017 metų gruodžio 04 dienos motyvuotą  prašymą  steigti naują LVGA Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekciją. Prisistatė  atstovaujantys iniciatyvinę grupę nauji LVGA nariai Artūras Džiuga ir Eglė Kvedaraitė , kurie  motyvavo prašymą steigti naują LVGA sekciją. S.Laurusevičius kalbėjo apie tam tikrą susidariusią situaciją LSGVGA ir informaciją apie VMVT įsakymo „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų tiekėjams patvirtinimo“ , kuri buvo prieinama visiems veterinarijos gydytojams. Diskusijose dalyvavo G. Januškevičienė, J. Jablonskas, P. Tamašauskas. Buvo pasiūlyta valdybai balsuoti dėl naujos LVGA Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos įsteigimo.

 

NUTARTA:

Įsteigti naują Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekciją.

Už: 5 Valdybos nariai, prieš: 1, susilaikė: 1. (A. Kimontas balsavo virtualiai, palaikant pokalbį balsavimo metu mobiliuoju telefonu).  Nutarimas priimtas balsų dauguma.

 

 1. SVARSTYTA : Dėl eilinio XLVII (47-ojo) LVGA suvažiavimo datos

LVGA prezidentas V. Bižokas priminė, jog paskutiniame LVGA valdybos ir VMVT vadovybės pasitarime buvo aptarta VMVT 100-mečio minėjimo data ir vieta: 2018 metų lapkričio 16 diena, LSMU VA aktų salė. Buvo pritarta, kad tą pačią dieną galėtų vykti ir LVGA 47-asis suvažiavimas. V. Bižokas paminėjo, kad šiais metais sukanka 95-eri metai, kai buvo įkurta Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjunga. Derėtų tartis su VMVT, kad 100-mečio renginyje būtų paminėtas ir LVGA įkūrimo 95-metis.Gautas  sutikimas, kad veterinarijos gydytojai, suvažiavimo dalyviai, galėtų atvykti į iškilmingą minėjimą. Planuojama LVGA suvažiavimą vykdyti LSMU VA antroje arba kitoje auditorijoje, prieš VMVT renginį. Farmacinių ir kitų įmonių parodos suvažiavime gal būt vertėtų šiais metais atsisakyti, nes tam tiesiog nepakaks vietos  auditorijų vestibiuliuose.

NUTARTA:

LVGA 47-ąjį suvažiavimą vykdyti 2018 metų lapkričio 16 dieną LSMU Veterinarijos akademijoje vienoje iš auditorijų, derinant suvažiavimą su iškilmingu VMVT 100-mečio minėjimo renginiu LSMU VA aktų salėje.

Už: 6 Valdybos nariai. Prieš ir susilaikiusių nėra. Nutarimas priimtas vienbalsiai.

 1. SVARSTYTA: Dėl klausimų , kuriuos reikėtų aptarti bendrame LVGA valdybos ir VMVT vadovybės posėdyje.

 

 1. Bižokas paminėjo, kad yra susiderinta su VMVT vadovybe dėl bendro LVGA valdybos ir VMVT vadovybės susitikimo/pasitarimo 2018 metų vasario 07 dieną 13.00 val. VMVT patalpose Vilniuje. Buvo aptarti LVGA BP sekcijos valdyboje priimti nutarimai ir LVGA valdybos klausimai, kurie bus pateikti susitikime.

NUTARTA: 

Pasiūlyti LVGA valdybos ir VMVT vadovybės bendram  posėdžiui aptarti tokius preliminarius klausimus, paliekant galimybę papildyti:

 1. LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos 2018 01 11 d. posėdžio nutarimai/siūlymai:

 

1.1. Profilaktinių epizootinių priemonių aktas netekęs poreikio, nes VIVS sistemoje yra TBC, BRC ir EGL atliktų darbų lydraščiai, o dėl dehelmintizacijos atlikimo galima daryti įrašus “Gydomų gyvūnų registracijos žurnale“.

1.2. „Profilaktinių epizootinių priemonių (darbų) registracijos žurnalas“ turėtų būti pildomas atlikus profilaktinius darbus iš eilės pagal darbų atlikimo datas.

1.3. “Dezinfekcijos, Dezinsekcijos, Deratizacijos aktą” netikslinga pildyti, nes šiuo metu naudojamos dezinfekcinės medžiagos yra neagresyvios, ūkininkai patys atlieka šiuos darbus. Šis aktas turėtų būti pildomas tik pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejais.

1.4. ”Vakcinacijos aktas” gali būti pildomas pasirinktinai. Pildomas aktas arba daromi įrašai “Gydomų gyvūnų registracijos žurnale“, pvz., šunų vakcinacija prieš pasiutligę. Vakcinuojant daugiau gyvulių pas vieną laikytoją vakcinuotų gyvulių sąrašą galime atsispausdinti iš www.vic.lt, atžymėti vakcinuotus gyvulius ir pasirašyti užpildžius “ Vakcinacijos akto” viršutinę dalį, t.y., informacija apie vakciną, jos dozę, likučio sunaikinimą.

1.5. ”Gydomų gyvūnų registracijos žurnalas”. Siūloma pagalvoti dėl šio žurnalo pavadinimo pakeitimo į “Atliekamų veterinarinių darbų žurnalas”.

1.6. ”Sunaudotų veterinarinių vaistų, biocidų nurašymo aktas”, kuris pildomas kas mėnesį, valdybos narių nuomone yra nereikalingas, nes yra “Veterinarinių vaistų biocidų apskaitos žurnalas”, kuriame fiksuojami kiekvieno vaisto ar biocido panaudojimas ir likučiai.

1.7. Dėl veterinarinių paraiškų. Valdybos narių nuomone, paraiškas rašytų tik tas veterinarijos gydytojas, kuris aptarnauja gyvulių laikytoją, ūkį, turėdamas sutartį. Pasiūlymas būtų, kad greičiau atsirastų elektroninių paraiškų, receptų rašymas VIVS sistemoje, o įdiegus šią sistemą – atsisakyti popierinių paraiškų. Tada paraišką, receptą medikamentams galės parašyti veterinarijos gydytojas, teikiantis paslaugas gyvulių laikytojui pagal sutartį, kuris atsakys už vaisto panaudojimą.

 

 1. LVGA Valdybos teikiami svarstyti klausimai:

 

2.1. Dėl VMVT įsakymo atitikties Konkurencijos įstatymo 4 punkto reikalavimams. Diskusija.

2.2. Dėl LVGA eilinio suvažiavimo datos ir bendro renginio 2018 11 16 d. LSMU VA, skirto Tarnybos 100-mečiui ir LVGA 95-mečiui.

2.3. Dėl įsteigtos naujos LVGA Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos (įsteigta 2018 01 30 d. LVGA valdybos posėdyje).

2.4. Dėl Veterinarijos gydytojų rūmų. Valdybos siūlymai bendram aptarimui ir diskusijoms.

2.5. Kiti klausimai.

Už: 6 Valdybos nariai. Prieš ir susilaikiusių nėra. Nutarimas priimtas vienbalsiai.

 1. SVARSTYTA: Dėl tolimesnių trijų asociacijų veiksmų steigiant Veterinarijos gydytojų rūmus, arba LSGVGA ir VFA tampant LVGA nariais-juridiniais asmenimis.

 

Buvo aptartos tolimesnės galimybės steigiant Veterinarijos gydytojų rūmus. LSGVGA kol kas savo suvažiavime susilaikė nuo sprendimo jungtis, VFA suvažiavimas  tam pritarė. Kalbėjo visi valdybos posėdyje dalyvaujantys valdybos nariai. Išsikristalizavo nuomonė, kad reikėtų kurti iniciatyvinę grupę, kurioje būtų po 4 kiekvienos iš trijų asociacijų deleguotų atstovų, kuri bendruose posėdžiuose aptartų kas tai yra rūmai, kaip juos steigti , kokie tikslai, kas juose ir kokiais santykiais bus atstovaujama, kokie būtų rūmų interesai, kaip būtų sprendžiami finansavimo klausimai, kokia būtų rūmų išlaikymo ir kokiomis proporcijomis pagrįsta sąmata, parengti Įstatų projektą ir atlikti tolimesnius galimus rūmų steigimo procedūrinius ir juridinius veiksmus. Tikslingas būtų siekis, kad rūmų nariais taptų visi praktikos licencijas turintys veterinarijos gydytojai.

Taip pat buvo aptartas ir klausimas dėl LSGVGA ir VFA tapimo Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos nariais- juridiniais asmenimis. Ta pati iniciatyvinė grupė galėtų diskutuoti ir šiuo klausimu.

 

NUTARTA:

Nuo kiekvienos iš asociacijų deleguoti į Veterinarijos gydytojų rūmų steigimo iniciatyvinę grupę po 4 atstovus.

 

Už: 6 Valdybos nariai. Nutarimas priimtas vienbalsiai.

 

 1. SVARSTYTA: Dėl kvalifikacijos kėlimo, seminarų organizavimo, registravimo mokesčių dydžių ir kitų klausimų.

 

Šį klausimą reikėtų svarstyti bendrame trijų asociacijų valdybų atstovų posėdyje, kad galima būtų suderinti ir vienodai traktuoti visus kvalifikacijos kėlimo aspektus.

 

 

NUTARTA:

Diskusijoje iškilusius klausimus dėl kvalifikacijos kėlimo, seminarų organizavimo, registravimo mokesčių dydžių ir kitus klausimus aptarti bendrame visų trijų asociacijų valdybų atstovų susitikime.

Už: 6 Valdybos nariai. Nutarimas priimtas vienbalsiai.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                          Vidmantas Bižokas

 

Posėdžio sekretorė                               Dovilė Petronienė

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.