Įstatai

Įregistruota juridinių asmenų registre 2010 m. lapkričio 10 d.

LIETUVOS   VETERINARIJOS   GYDYTOJŲ   ASOCIACIJOS   ĮSTATAI

1.    Bendrieji nuostatai
1.1 Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija (toliau įstatuose – asociacija) , yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, jungiantis juridinius ir fizinius asmenis ir vykdantis jos narių nustatytus mokymo, ūkinius, ekonominius, socialinius uždavinius bei funkcijas. Savo pajamas, gautas iš įstatuose nurodytų šaltinių, asociacija naudoja įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
1.2 Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija(sutrumpintai LVGA) yra 1996 m. įsteigtos visuomeninės organizacijos -Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos- teisių, pareigų ir turto perėmėja. Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjunga buvo įkurta 1923m., o atkurta 1989 m. Asociacija yra Pasaulinės veterinarijos gydytojų asociacijos (WVA) ir Europos veterinarijos gydytojų federacijos (FVE) narė.
1.3 Asociacija yra juridinis asmuo nuo jos įregistravimo dienos, turi antspaudą su savo pavadinimu, emblemą, atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Asociacija pagal savo prievoles atsako visu savo turtu ir neatsako už savo narių priimtus įsipareigojimus.
1.4 Asociacija yra ne pelno organizacija, ir gautų lėšų ir turto negali skirstyti savo nariams.
1.5 Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
1.6 Vykdydama savo veiklą, asociacija gali:
1.7.1 valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;
1.7.2 sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
1.7.3 steigti įmones, organizacijas, visuomenės informavimo priemones;
1.7.4 jungtis į organizacijų sąjungą ir išstoti iš jos;
1.7.5 stoti ir būti tarptautinių organizacijų nariais;
1.7.6 steigti filialus;
1.7.7 priimti naujus narius.
1.8 Asociacija turi savo atstovą Žemės ūkio rūmuose.
 2. Tikslai, funkcijos, uždaviniai
2.1 Asociacijos tikslas – jungti veterinarijos gydytojus, remti veterinarijos mokslą, švietimą ir praktiką, informuoti visuomenę apie veterinarinės medicinos pasiekimus, ginti asociacijos narių profesinius, socialinius, ekonominius ir akademinius interesus.
2.2 Asociacijos uždaviniai:
2.2.1 visapusiškai remti veterinarijos mokslą, švietimą ir praktiką;
2.2.2 siekti gerinti gyvūnų sveikatingumą ir užtikrinti tinkamą jų laikymą;
2.2.3 rūpintis veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimu;
2.2.4 skatinti veterinarijos gydytojus prisidėti prie praktinio būsimų veterinarijos gydytojų paruošimo;
2.2.5 diegti profesinės etikos normas;
2.2.6 propaguoti veterinarijos gydytojo profesiją, palaikyti ir kelti jos prestižą;
2.2.7 siekti įamžinti įžymių veterinarijos gydytojų atminimą.
2.3 Iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui asociacija vykdo šias funkcijas:
2.3.1 organizuoja mokslines ir praktines konferencijas, seminarus, kursus, susirinkimus, diskusijas, parodas;
2.3.2 leidžia ir platina leidinius, padeda savo nariams įsigyti veterinarinės literatūros;
2.3.3 kuria komisijas ir darbo grupes įvairioms asociacijos užduotims spręsti;
2.3.4 prireikus parūpina reikiamos informacijos ar pakviečia ekspertą spręsti reikalus, susijusius su veterinarine medicina ir praktika, veterinarijos gydytojų profesinėmis ir socialinėmis teisėmis bei įsipareigojimais;
2.3.5 ruošia normatyvinių aktų ir normatyvinių aktų pataisų projektus, kurie susiję su veterinarine medicina, gyvūnų laikymu, veterinarinio darbo organizavimu, veterinarijos gydytojų profesinėmis teisėmis ir įsipareigojimais, veterinarinio darbo santykiais ir socialiniais reikalais ir siūlo juos svarstyti atitinkamoms institucijoms;
2.3.6 rūpinasi narių profesiniu ir socialiniu draudimu, steigdama naujus fondus ar bendradarbiaudama su veikiančiais fondais ir draudimo kompanijomis;
2.3.7 skatina naujų veterinarijos gydytojų struktūrų kūrimąsi asociacijoje ir konstruktyvų tarpusavio bendradarbiavimą;
2.3.8 bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis.
2.3.9 turi Etikos komisiją, kuri sprendžia asociacijos narių tarpusavio konfliktus ir gina veterinarijos profesijos prestižą. 
3. Asociacijos nariai
3.1 Asociaciją sudaro jos nariai, Garbės nariai ir asocijuoti nariai.
3.2 Asociacijos nariais gali būti Lietuvos piliečiai, kurie turi veterinarijos gydytojo diplomą, ir juridiniai asmenys – veterinarijos gydytojų organizacijos.
3.3 Asociacijos Garbės nariais gali būti Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai, ypač nusipelnę Asociacijai.
3.4 Lietuvos piliečiai, studijuojantys veterinariją Lietuvos bei užsienio aukštosiose mokyklose, gali būti priimti asocijuotais nariais. Asocijuoti nariai gali dalyvauti visuotiniame susirinkime , bet neturi balso teisės sprendžiant asociacijos reikalus. 
4.  Asociacijos vidinė struktūra
4.1 Asociacijos nariai -fiziniai asmenys- savanoriškai jungiasi į struktūras: sekcijas, teritorinius skyrius ir kt.
 4.2 Asociacijos sekcijos neturi juridinio asmens teisių. Asociacijos valdyba gali įsteigti ir likviduoti sekcijas bei teritorinius skyrius, nustatyti jų teises ir pareigas.
4.3 Sekcijai vadovauja sekcijos valdyba. Sekcijos valdybos narių skaičių nustato ir valdybą 4 metams atviru balsavimu renka visuotinis sekcijos narių susirinkimas. Jei sekcijoje yra daugiau nei 200 narių, nutarus sekcijos valdybai, vietoje visuotinio susirinkimo gali būti sušauktas delegatų susirinkimas. Delegatų skaičius negali būti mažesnis nei 1/5 Sekcijos narių.
4.4 Sekcijos valdyba 4 metų laikotarpiui iš savo narių tarpo išsirenka pirmininką. Jį asociacijosvaldybos nariu tvirtina asociacijos suvažiavimas.
4.5 Asociacijos sekcijų konferencijos ir susirinkimai vyksta ne rečiau kaip du kartus metuose. Sekcijų valdybų posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
4.6 Sekcijos privalo informuoti asociacijos narius apie rengiamas konferencijas, seminarus, kursus ir kitus renginius ir bendradarbiauti tarpusavyje siekdamos įgyvendinti asociacijos tikslus.
4.7 Sekcijos valdyba gali sušaukti neeilinį visuotinį Sekcijos narių susirinkimą savo nutarimu arba to reikalaujant ne mažiau kaip 1/5 Sekcijos narių.
4.8 Sekcijų susirinkimų ir sekcijų valdybų sprendimai yra teisėti, jei susirinkime dalyvauja daugiau nei pusė balso teisę turinčių narių (delegatų) ir už sprendimą balsuoja daugiau nei pusė dalyvaujančių, išskyrus tuos atvejus, kai asociacijos įstatai numato kitaip.
4.9 Sekcijos valdybos narys gali būti atleistas iš pareigų, nutarus sekcijos visuotiniam susirinkimui. Sekcijos valdybos narys gali atsistatydinti, paaiškinęs atsistatydinimo motyvus. 
5.  Asociacijos narių teisės ir pareigos Asociacijos nariai turi teisę:
5.1 dalyvauti asociacijos suvažiavime;
5.2 rinkti ir būti išrinktais į asociacijos valdymo organus, išskyrus apribojimus, taikomus studentams;
5.3 gauti informaciją apie asociacijos veiklą;
5.4 susipažinti su asociacijos narių ir filialų narių sąrašais;
5.5 naudotis asociacijos sukaupta informacija;
5.6 naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
5.7 gauti profesinę, finansinę, socialinę ir teisinę pagalbą iš asociacijos pagal atitinkamus asociacijos valdymo organų sprendimus;
5.8 teikti pasiūlymus ir reikšti nuomonę visais asociacijos veiklos klausimais;
5.9 išstoti iš asociacijos;
5.10 ginti savo teises ir teisėtus interesus teismine tvarka, jei jie asociacijoje pažeidžiami;
5.11 ginčyti teisme asociacijos narių suvažiavimo bei valdybos nutarimus ir administracijos sprendimus;
5.12 turėti asociacijos nario bilietą.Asociacijos nariai, Garbės nariai, asocijuoti nariai privalo:
5.13 laikytis asociacijos įstatų ir valdymo organų nutarimų;
5.14 dalyvauti asociacijos veikloje, prisidėti įgyvendinant asociacijos uždavinius ir tikslus;
5.15 būti korektišku kitų asociacijos narių atžvilgiu;
5.16 laiku mokėti nario mokestį. Asociacijos Garbės nariai ir asociacijos nariai, sulaukę 70 metų amžiaus , neprivalo mokėti nario mokesčio;
5.17 Asociacijos nariai fiziniai asmenys privalo užsirašyti į vieną iš asociacijos sekcijų. 
6. Narių priėmimo tvarka
6.1 Norėdami įstoti į asociaciją, asmuo ar organizacija asociacijos valdybai pateikia prašymą, kuriame įsipareigoja laikytis asociacijos įstatų. Kartu su prašymu asmuo pateikia bet kurio asociacijos nario rekomendaciją.
6.2 Fizinius ir juridinius asmenis nariais priima asociacijos valdyba.
6.3 Asociacijos nariui išduodamas nario bilietas.
6.4 Garbės nario vardą suteikia asociacijos valdyba. Asociacijos Garbės narys įrašomas į Garbės narių knygą ir jam išduodamas Garbės nario sertifikatas. 
7. Narių pašalinimo iš asociacijos sąlygos ir tvarka
7.1 Asociacijos narys, nesumokėjęs nario mokesčio už einamuosius metus iki balandžio 01 dienos, automatiškai pašalinamas iš asociacijos. Panorėjęs vėliau atnaujinti savo narystę asociacijoje, jis turi padengti įsiskolinimą už praėjusius metus.7.2 Narys gali būti pašalintas iš asociacijos arba sustabdyta jo narystė asociacijos valdybos sprendimu, jei jis:
7.2.1 nesilaiko asociacijos įstatų bei jos valdymo organų nutarimų;
7.2.2 skleidžia neteisingą informaciją apie asociaciją ir jos narius;
7.2.3 švaisto jam patikėtą asociacijos turtą;
7.3 Nario pašalinimą gali inicijuoti asociacijos narys ar sekcija.
7.4 Nutarimas pašalinti narį ar sustabdyti jo narystę yra teisėtas, jei už jį balsavo ne mažiau, kaip 2/3 asociacijos valdybos narių.
7.5 Asociacijos nariui išstojus, jį pašalinus ar laikinai sustabdžius narystę, nario mokesčiai ir kitaip asociacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinamas.
7.6 Pranešimas apie pašalintus narius spausdinamas asociacijos nariams leidžiamame leidinyje. 
8. Asociacijos organai, jų sudarymo tvarka, kompetencija, funkcijos, atsakomybė
8.1 Asociacijos organai yra:
8.1.1 Asociacijos suvažiavimas;8.1.2 Asociacijos kolegialus valdymo organas-valdyba;8.1.3 Asociacijos prezidentas ir viceprezidentas;8.1.4 Asociacijos administracija.
Asociacijos suvažiavimas
8.2 Asociacijos suvažiavimas yra aukščiausias asociacijos valdymo organas.
8.3 Asociacijos suvažiavimo kompetencijai priklauso:
8.3.1 priimti, keisti ir papildyti asociacijos įstatus;
8.3.2 steigti asociacijai priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones, reorganizuoti ar likviduoti asociaciją;
8.3.3 rinkti ketverių metų laikotarpiui asociacijos prezidentą ir viceprezidentą;
8.3.4 tvirtinti valdybos narius;
8.3.5 nustatyti stojamojo ir nario mokesčio dydį kitiems metams, nustatyti sumažinto nario mokesčio kriterijus;
8.3.6 rinkti ketverių metų laikotarpiui revizijos komisiją, kuri kontroliuoja asociacijos finansinę veiklą; revizijos komisijos nariai gali būti fiziniai asmenys, turintys kvalifikacijos diplomą; revizijos komisijos nariu negali būti asociacijos valdybos narys bei administracijos darbuotojas;
8.3.7 išklausyti ir įvertinti valdybos ir revizijos komisijos ataskaitas;
8.3.8 rinkti ketverių metų laikotarpiui asociacijos Etikos komisiją;
8.3.9 priimti nutarimus, susijusius su asociacijos veikla ir įtrauktus į suvažiavimo darbotvarkę;
8.3.10 panaikinti ankstesnių suvažiavimų ir valdybos nutarimus.
8.4 Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu suvažiavime dalyvauja daugiau kaip pusė delegatų. Suvažiavimo nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Nutarimams pagal 8.3.1 ir 8.3.2 punktus priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime atstovų balsų;
8.5 Eilinį asociacijos suvažiavimą asociacijos valdyba sušaukia vieną kartą metuose.
8.6 Neeilinį asociacijos suvažiavimą turi teisę sušaukti asociacijos valdyba, revizijos komisija, Etikos komisija ar ne mažiau kaip 1/5 visų asociacijos narių, pateikus raštišką prašymą asociacijos valdybai.
8.7 Suvažiavimo laiką, trukmę, vietą, narių atstovavimo normas ir dalyvio mokestį nustato asociacijos valdyba ir apie tai praneša nariams asociacijos internetiniame puslapyje ar išsiunčiapranešimus elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki suvažiavimo.
8.8 Suvažiavime turi teisę dalyvauti visi asociacijos nariai.
8.9 Suvažiavime balso teisę turi teritoriniuose skyriuose išrinkti delegatai, asociacijos valdybos ir Etikos komisijos nariai.
8.10 Suvažiavimo delegatai renkami asociacijos teritoriniuose skyriuose pagal valdybos nustatytą atstovavimo normą.
8.11 Suvažiavime kiekvienas balso teisę turintis dalyvis turi vieną sprendžiamąjį balsą, nepriklausomai nuo atstovaujamų narių skaičiaus ar įnašo dydžio.
8.12 Jei suvažiavime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis suvažiavimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių delegatų skaičiaus.
Asociacijos valdyba, jos sudarymo ir atšaukimo tvarka, funkcijos ir įgaliojimai
8.13 Asociacijai laikotarpiu tarp suvažiavimų vadovauja kolegialus valdymo organas – valdyba.
8.14 Valdybą sudaro atstovai po vieną nuo kiekvienos sekcijos, kuriuos tvirtina asociacijos suvažiavimas, bei asociacijos prezidentas ir viceprezidentas. Prezidentą ir viceprezidentą renka asociacijos suvažiavimas 4 metų laikotarpiui. Kiekvienas valdybos narys turi vieną sprendžiamąjį balsą.
8.15 Asociacijos valdybos posėdžiams valdybos nariai pirmininkauja paeiliui. Valdybos posėdžiai yra teisėti, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė valdybos narių, išskyrus 8.17.15 punkte numatytą atvejį, kuriam priimti reikia mažiausiai 2/3 visų asociacijos valdybos nariųbalsų. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Asociacijos prezidento balsas.
8.16 Valdybos nariai gali pareikalauti sekcijos valdybos narius pakeisti savo atstovą valdyboje, kai dėl jo/jų kaltės pakartotinai neįvyksta valdybos susirinkimas.
8.17 Asociacijos valdybos funkcijos ir įgaliojimai:
8.17.1 dirbti, siekiant įgyvendinti asociacijos tikslus, suvažiavimo nutarimus;
8.17.2 nustatyti prioritetines asociacijos veiklos kryptis;
8.17.3 paruošti ir tvirtinti metinę asociacijos biudžeto sąmatą;
8.17.4 steigti asociacijos nuolatinius komitetus ir darbo grupes bei prižiūrėti jų darbą;
8.17.5 skirti asmenis atstovauti asociaciją kitose institucijose, organizacijose, tarptautiniuose renginiuose;
8.17.6 suteikti asociacijos Garbės nario vardą;
8.17.7 skirti asociacijos sekretorių-kasininką, vyriausiąjį finansininką ir informacinio leidinio redaktorių, tvirtinti jų darbo instrukcijas, kontroliuoti jų darbą;
8.17.8 iki einamųjų metų balandžio 1 dienos informaciniam narių leidiniui pateikti pranešimą apie asociacijos finansinę padėtį už praėjusius kalendorinius metus;
8.17.9    šaukti asociacijos suvažiavimus;
8.17.10 užtikrinti, kad Asociacijos Valdybos posėdžiuose bei suvažiavime būtų surašomi susirinkimų protokolai;
8.17.11siūlyti suvažiavimui stojamojo ir nario mokesčio dydį;
8.17.12siūlyti suvažiavimui kandidatus į asociacijos prezidento ir viceprezidento pareigas;
8.17.13pateikus prašymą, asociacijos nariui sumažinti nario mokestį arba nuo jo atleisti, kai jo sunki finansinė būklė;
8.17.14priimti fizinius ir juridinius asmenis į asociacijos narius;
8.17.15šalinti narius iš asociacijos;
8.17.16rengti asociacijos narių referendumą;
8.17.17 suteikti įgaliojimus administracijos vadovui;
8.17.18 priimti sprendimą pakeisti asociacijos buveinę;
8.17.19 tvirtinti dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką. 
8.18 Asociacijos prezidento ir viceprezidento funkcijos ir įgaliojimai
8.18.1 prezidentas vykdo asociacijos valdybos nutarimus;
8.18.2 prezidentas yra administracijos vadovas;
8.18.3 prezidentas atstovauja asociaciją;
8.18.4 asociacijos prezidentas ir viceprezidentas yra asociacijos valdybos nariai;
8.18.5 viceprezidentas pavaduoja prezidentą ir vykdo valdybos nutarimus. 
Administracija
8.19 Asociacijos administracijos operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo administracija.
8.20 Asociacijos administracijos darbui vadovauja administracijos vadovas.
8.21 Administracijos vadovas vadovauja administracijai pagal suteiktus įgaliojimus, asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja asociacijai kitose institucijose; priima ir atleidžia iš darbo administracijos darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus.
8.22 Asociacijos finansinę veiklą vykdo vyriausias finansininkas (buhalteris), kurį skiria ir jo pareiginį atlyginimą nustato asociacijos valdyba, sudarydama su juo darbo sutartį.
8.23 Asociacijos administracija tvarko asociacijos narių sąrašą, dokumentaciją ir archyvus, veda korespondencijos ir mokesčių žurnalus, pagal asociacijos įstatus ir valdybos nutarimus išrašo asociacijos narių pažymėjimus, sumuoja asociacijos statistinius dokumentus, ataskaitas. 
9. Asociacijos filialai
9.1 Asociacija steigia filialus teritoriniu principu.
9.2 Asociacijos filialą gali sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai.
9.3 Asociacijos filialai registruojami įstatymo nustatyta tvarka.
9.4 Filialo darbą organizuoja jo pirmininkas ir sekretorius, kuriuos renka filialo narių visuotinis susirinkimas.
9.5 Filialui gali priklausyti tik asociacijos nariai.
9.6 Asociacijos filialas privalo:
9.6.1 stengtis suburti vietos veterinarijos gydytojus ir skatinti juos tapti asociacijos nariais;
9.6.2 per metus surengti ne mažiau kaip du narių susirinkimus;
9.6.3 savo narių visuotiniuose susirinkimuose rinkti delegatus į asociacijos suvažiavimą pagal asociacijos Valdybos nustatytą kvotą;
9.6.4 turėti filialo narių kartoteką ir kiekvienais metais prieš asociacijos suvažiavimą informuoti asociacijos administraciją apie suvažiavimo delegatus;
9.6.5 rūpintis asociacijos platinamų leidinių išdalijimu savo nariams;
9.6.6 kiekvienais metais asociacijai pateikti pasiūlymus dėl kursų, paskaitų, straipsnių temų;
9.6.7 rūpintis vietos veterinarijos gydytojų problemomis ir, prireikus, kreiptis pagalbos į asociacijos valdybą;
9.6.8 informuoti asociacijos valdybą visais dominančiais klausimais ir pranešti apie laisvas darbo vietas veterinarijos gydytojams;
9.6.9 vietoje rūpintis veterinarijos gydytojo autoritetu visuomenės akyse. 
10. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija
10.1 Asociacija leidžia informacinį leidinį Asociacijos nariams. Už jo leidimą atsako redaktorius, kurį įdarbina asociacijos valdyba.
10.2 Apie šaukiamą visuotinį Asociacijos narių suvažiavimą, pakartotinį narių suvažiavimą, bei kiti Asociacijos nariams skelbtini pranešimai, jeigu pagal šiuos Įstatus ar galiojančius įstatymus nereikalaujama kitaip, skelbiami asociacijos internetiniame puslapyje ar/ir išsiuntinėjama elektroniniu paštu nariams šiuose Įstatuose ir/ar įstatymuose nurodytais terminais.
10.3  Asociacijos vieši pranešimai (apie reorganizavimo sąlygų sudarymą, pertvarkymą, likvidavimą ir kitus įstatymų ir šių įstatų nustatytus atvejus) turi būti paskelbti respublikiniame dienraštyje “Kauno diena” Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. 
11. Etikos komisija
11.1 Asociacijos Etikos komisija sudaryta iš 5 narių ir renkama ketverių metų laikotarpiui asociacijos suvažiavime.
11.2 Etikos komisija iš savo narių išsirenka pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.
11.3 Etikos komisija sprendžia asociacijos narių tarpusavio konfliktus ir gina veterinarijos profesijos prestižą.
11.4 Etikos komisija dirba pagal paruoštus ir visuotiniame narių suvažiavime patvirtintus Etikos komisijos nuostatus. 
12. Asociacijos turtas ir lėšos
12.1 Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir kitas Asociacijos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas.
12.2 Asociacijos pajamų šaltiniai yra:
12.2.1 asociacijos narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
12.2.2 valstybės, savivaldybės ir organizacijų tikslinės paskirties lėšos;
12.2.3 fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
12.2.4 palikimai, pagal testamentą tenkantys asociacijai;
12.2.5 asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;
12.2.6 kredito įstaigų palūkanos už saugojamas asociacijos lėšas. 
13. Asociacijos finansinės veiklos kontrolė
13.1 Asociacija privalo periodiškai tikrinti finansinę veiklą. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja revizijos komisija iš 3 asmenų, renkama ketverių metų laikotarpiui asociacijos suvažiavime.
13.2 Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
13.3 Revizijos komisija privalo:
13.3.1 tikrinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinius buhalterinius dokumentus;
13.3.2 valdybos pavedimu atlikti asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus ir artimiausiame valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu rastus pažeidimus;
13.3.3 asociacijos suvažiavimui pateikti asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metinę ataskaitą;
13.4 Asociacijos administracija ir valdyba privalo pateikti revizijos komisijai jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
13.5 Revizijos komisija už asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą atsako įstatymo numatyta tvarka.
13.6 Gautų valstybės ir savivaldybių lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Valstybės kontrolė.
14. Asociacijos įstatų keitimo ir papildymo tvarka
14.1 Asociacijos narių suvažiavimas nutarimą dėl įstatų pakeitimo priima daugiau kaip 2/3 balsų dauguma.
14.2 Įstatų pakeitimus ir papildymus registruoja šiuos įstatus įregistravusi institucija. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo datos. 
15. Asociacijos veiklos terminai, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka
15.1 Asociacija gali būti reorganizuota suvažiavimo nutarimu, ją jungiant su kitomis asociacijomis ar skaidant į kelias asociacijas, kurios registruojamos įstatymų numatyta tvarka.
15.2 Reorganizuojant asociaciją, būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu iki suvažiavimo turi pateikti revizijos komisija.
15.3 Reorganizuotos asociacijos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo veikiančios asociacijos. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką nustato suvažiavimas.
15.4 Asociacijos likvidavimo pagrindas gali būti:
15.4.1 suvažiavimo nutarimas ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma;
15.4.2 teismo sprendimas likviduoti asociaciją už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus;
15.5 Valdymo organas ar institucija, nutarusi likviduoti asociaciją, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminą, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką.
15.6 Apie asociacijos likvidavimą ar reorganizavimą viešai skelbiama du kartus; antrą kartą – ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo pirmojo skelbimo.
15.7 Likviduojant asociaciją, jos turtas ir lėšos, likę sumokėjus skolas, perduodami suvažiavimo ar teismo, priėmusio sprendimą likviduoti asociaciją, nutarimu kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims. Asociacijos nariams gali būti gražinami tik stojamieji įnašai.
15.8 Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos veikla yra neterminuota.

Nauja Įstatų redakcija patvirtinta 2010 m. spalio 15 dieną Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos XXXIX suvažiavime.

Įstatai pasirašyti 2010 m. spalio 20 d.

Informuojame, kad lankydamiesi šioje svetainėje sutinkate su LVGA Privatumo politika. Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba palikite svetainę.