Įstatai

2022-04-22 XLIX suvažiavimo  protokolo

LIETUVOS   VETERINARIJOS   GYDYTOJŲ   ASOCIACIJOS

ĮSTATAI

I.      Bendroji dalis

 1. Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija (toliau – Asociacija) yra savarankiška savanoriškumo principu jungianti Lietuvos Respublikoje įregistruotus fizinius asmenis, įsteigta Asociacijos narių veiklai koordinuoti, Asociacijos narių interesams atstovauti ir ginti bei kitiems viešiesiems interesams tenkinti.
  1. Asociacija yra tiesioginė 1923 – 1940 ir 1989 – 1997 metais veikusios Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos turto, teisių ir įsipareigojimų perėmėja;
  1. Asociacija turi ūkinį, finansinį organizacinį savarankiškumą, yra nepriklausoma nuo valdžios organų ir žinybų bei politinių partijų. Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu, emblemą ir bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje. Asociacija gali turėti savo logotipą.
  1. Pagal savo prievoles Asociacija neatsako už savo narių prisiimtus įsipareigojimus.
  1. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose. Asociacija turi teisę vykdyti įstatuose nurodytą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga šiems tikslams pasiekti. Asociacijos veiklos ribojimus nustato įstatymai.
  1. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – Asociacija.
  1. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais aktais, šiais įstatais.
  1. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
  1. Asociacija yra paramos gavėja. Asociacija turi teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti paramą.
  1. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II.   ASOCIACIJOS veiklos tikslai, uždaviniai, funkcijos

2.1. Asociacijos veiklos tikslai:

2.1.1. jungti veterinarijos gydytojus, remti veterinarijos mokslą, studijas ir praktiką, informuoti visuomenę apie veterinarinės medicinos pasiekimus;

2.1.2. atstovauti Asociacijos narių interesams šalies ir tarptautiniu lygiu;

2.1.3. tobulinti veterinarijos gydytojų veiklos teisinį ir administracinį reguliavimą, taip pat esant reikalui teikti asociacijos nariams teisines konsultacijas ir teisinę paramą.

2.2. Pagrindiniai Asociacijos uždaviniai:

2.2.1. visapusiškai remti veterinarijos mokslą, studijas ir praktiką;

2.2.2. siekti gerinti gyvūnų sveikatingumą ir užtikrinti tinkamą jų gerovę;

2.2.3. rūpintis veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimu;

2.2.4. skatinti veterinarijos gydytojus prisidėti prie praktinio būsimų veterinarijos gydytojų paruošimo;

2.2.5. diegti profesinės etikos normas;

2.2.6. ginti savo narių garbę ir orumą;

2.2.7. propaguoti veterinarijos gydytojo profesiją, kelti jos prestižą;

2.2.8. siekti įamžinti įžymių veterinarijos gydytojų atminimą.

2.3. Iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui Asociacija vykdo šias funkcijas:

2.3.1. atstovauja ir gina Asociacijos narių teises bei teisėtus interesus visose valstybės ar savivaldybių įstaigose, įmonėse, organizacijose, santykiuose su kitais privačiais ir viešaisiais Lietuvos Respublikos bei užsienio asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis visais su veterinarijos gydytojų veikla ir profesija susijusiais klausimais;

2.3.2. leidžia ir platina leidinius, padeda savo nariams įsigyti veterinarinės literatūros;

2.3.3. kuria komisijas ir darbo grupes įvairioms asociacijos užduotims spręsti;

2.3.4. organizuoja ir teikia Asociacijos nariams mokymo, konsultavimo ir inovacijų sklaidos paslaugas, taip pat pasirūpina kitomis paslaugomis, kurios reikalingos sėkmingai veterinarijos gydytojų veiklos plėtrai ar profesiniam tobulėjimui;

2.3.5. ruošia teisės aktų ir teisės aktų keitimo projektus, kurie susiję su veterinarine medicina, gyvūnų gerove, veterinarinio darbo organizavimu, veterinarijos gydytojų profesinėmis teisėmis ir įsipareigojimais, veterinarinio darbo santykiais ir socialiniais reikalais bei siūlo juos svarstyti atitinkamoms institucijoms; inicijuoja ir/ar dalyvauja rengiant  teisės aktus ir/ar teisės aktų keitimo projektus, kurie reglamentuoja veterinarijos gydytojų teises ir įsipareigojimus, veterinarinio darbo organizavimą, veterinarijos gydytojų darbo santykius ir socialinius klausimus, gyvūnų gerovę, derindami juos su atsakingomis institucijomis.

2.3.6. rūpinasi narių profesiniu ir socialiniu draudimu, steigdama naujus fondus ar bendradarbiaudama su veikiančiais fondais ir draudimo kompanijomis;

2.3.7. skatina naujų veterinarijos gydytojų struktūrų kūrimąsi asociacijoje ir konstruktyvų tarpusavio bendradarbiavimą;

2.3.8. bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis.

2.3.9. šalies ir tarptautiniu lygiu plėtoja bendradarbiavimą su mokslo bei konsultavimo institucijomis, siekiant aprūpinti Asociacijos narius naujausia informacija;

2.3.10. organizuoja mokslines ir praktines konferencijas, seminarus, kursus, susirinkimus, diskusijas, parodas;

2.3.11. organizuoja Asociacijos ūkinę veiklą, siekiant užtikrinti organizacijos finansinį savarankiškumą, taip pat rūpintis paramos gavimu ir užtikrinti skaidrų bei atskaitingą gautos paramos panaudojimą.

2.4.  įstatuose numatytai veiklai vykdyti Asociacija gali:

2.4.1. turėti atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose bei kitose teisiškai veikiančiose pinigų tvarkymo institucijose;

2.4.2. pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės norminiuose akluose ir šiuose įstatuose nustatyta tvarka;

2.4.3. sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;

2.4.4. teikti mokamas paslaugas bei nustatyti jų kainas;

2.4.5. teikti labdarą ir paramą bei gauti paramą Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka;

2.4.6. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka steigti ar dalyvauti steigiant kitus juridinius asmenis ir tapti kitų juridinių asmenų dalyviu;

2.4.7.  naudoti lėšas šiuose įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti;

2.4.8.  jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos;

2.4.9. dalyvauti dvišalėse bei trišalėse institucijose, įstatymų nustatyta tvarka sudaryti kolektyvines sutartis su darbuotojų atstovais;

2.4.10. steigti visuomenės informavimo priemones;

2.4.11. stoti į tarptautines organizacijas.

2.5. Asociacija užsiima šia pagrindine veikla:

69.10 Teisinė veikla;

70.21 Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla;

70.22 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla;

74.90 Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;

85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;

94.11 Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla;

94.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla.

2.6. Asociacija gali užsiimti ir kita įstatymų nedraudžiama veikla, kuri neprieštarauja įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga šiems tikslams pasiekti.

 1.  ASOCIACIJOS narių teisės ir pareigos
 • Asociacijos  nariais gali būti fiziniai asmenys, turintys veterinarijos gydytojo diplomą, pateikę Asociacijos  valdybai prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Asmuo, turintis priešiškų Asociacijos  tikslams interesų, gali būti nepriimtas, o priimtas – pašalintas iš Asociacijos  narių.  Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys.
  • Lietuvos piliečiai, sulaukę 18 metų amžių, studijuojantys veterinarinės medicinos, veterinarinės maisto saugos ar veterinarijos felčerio specialybes Lietuvos bei užsienio aukštosiose mokyklose, gali būti priimti asocijuotais nariais. Asocijuoti nariai neprivalo mokėti stojamojo ir nario mokesčių, gali dalyvauti visuotiniame susirinkime, bet neturi balso teisės sprendžiant asociacijos reikalus.
  • Asociacija gali turėti garbės narius. Garbės nario vardą už nuopelnus siekiant Asociacijos numatytų tikslų suteikia paprasta Asociacijos visuotinio narių susirinkimo dalyvių balsų dauguma Asociacijos valdybos siūlymu. Garbės narys turi teisę dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime ir/arba Asociacijos valdybos posėdyje  patariamojo balso teise. Garbės narys gali nemokėti stojamojo ir nario mokesčių.
  • Asociacijos  narys turi tokias teises:

          3.4.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame Asociacijos narių susirinkime;

3.4.2. rinkti ir būti išrinktu į Asociacijos organus;

3.4.3. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3.4.4. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

3.4.5. teikti pasiūlymus Asociacijos veiklai gerinti;

3.4.6. dalyvauti Asociacijos programose, organizuojamuose renginiuose ir projektuose, taip pat naudotis Asociacijos nariams teikiamomis paslaugomis;

3.4.7. pažeistas savo teises ginti įstatymų nustatyta tvarka;

3.4.8. bet kada išstoti iš Asociacijos;

3.4.9. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

3.5. Asociacijos narys privalo:

3.5.1. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka mokėti stojamąjį ir metinį nario mokestį; nuo šių mokesčių sumokėjimo gali atleisti  visuotinis narių susirinkimas;

3.5.2. nevykdyti veiklos, kuri kenktų Asociacijos ir kitų Asociacijos narių interesams;

3.5.3. vykdyti Asociacijos narių tarpusavio susitarimus ir įsipareigojimus;

3.5.4. laikytis šių įstatų, vykdyti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo, Valdybos nutarimus, Prezidento paliepimus bei kitus sprendimus;

3.5.5. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose Saugoti Asociacijos materialųjį turtą bei prisidėti prie jo išplėtojimo;

3.5.6. saugoti Asociacijos ir jos narių komercines paslaptis, kurios sužinomos dalyvaujant Asociacijos veikloje;

3.5.7. nepažeisti Asociacijos ir jos narių interesų;

3.5.8. prisidėti prie Asociacijos tikslų įgyvendinimo;

3.5.6. vykdyti kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas pareigas;

3.5.7. pateikti teisingą informaciją apie vykdomą veiklą.

4. ASOCIACIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

4.1. Asociacijos nariai savanoriškai jungiasi į sekcijas, vienijančias narius pagal veiklos pobūdį ar kitą požymį.

4.2. Asociacijos sekcijos neturi juridinio asmens teisių. Visuotinis suvažiavimas gali įsteigti ir likviduoti sekcijas, nustatyti jų teises ir pareigas.

4.3. Sekcijai vadovauja sekcijos Pirmininkas. Sekcijos pirmininką renka 4 metų kadencijai Sekcijos narių susirinkimas.

4.4. Jei Sekciją sudaro daugiau kaip 15 narių, renkama Sekcijos valdyba. Sekcijos valdybos narių skaičių nustato ir valdybą 4 metams atviru balsavimu renka visuotinis Sekcijos narių susirinkimas. Jei sekcijoje yra daugiau nei 200 narių, nutarus Sekcijos valdybai, vietoje visuotinio Sekcijos narių susirinkimo gali būti sušauktas Sekcijos delegatų suvažiavimas. Delegatų skaičius negali būti mažesnis nei 1/5 Sekcijos narių.

4.4. Sekcijos valdybai pirmininkauja Sekcijos pirmininkas.

4.5. Sekcijos valdybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

4.6. Sekcijos pirmininkas privalo informuoti Sekcijos narius elektroniniu paštu apie rengiamas konferencijas, seminarus, kursus ir kitus renginius.

4.7. Sekcijos turi bendradarbiauti tarpusavyje, siekdamos įgyvendinti asociacijos tikslus.

4.8. Sekcijos valdyba gali sušaukti neeilinį visuotinį Sekcijos narių susirinkimą savo nutarimu arba to reikalaujant ne mažiau kaip 1/5 Sekcijos narių.

4.9. Visuotinio Sekcijos narių susirinkimo ar Sekcijos valdybos posėdžio sprendimai yra teisėti, jei susirinkime ar posėdyje dalyvauja daugiau nei pusė balso teisę turinčių narių ir už sprendimą balsuoja daugiau nei pusė dalyvaujančių narių.

4.10. Sekcijos valdybos narys gali būti atšauktas iš pareigų, nutarus visuotiniam Sekcijos narių susirinkimui, jei narys nevykdo pareigų Sekcijos valdyboje. Sekcijos valdybos narys gali atsistatydinti, pateikęs prašymą Sekcijos pirmininkui.

4.11. Sekcijų veiklos reglamentą tvirtina Asociacijos valdyba.

5. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka

5.1.      Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu

6. Naujų narių priėmimo, NARYSTĖS SUSTABDYMO, narių išstojimo ir pašalinimo iš ASOCIACIJOS tvarka IR sąlygos

6.1. Asmuo, pageidaujantis tapti Asociacijos nariu, turi pateikti Asociacijos valdybai raštišką prašymą, kuriame nurodo stojimo į Asociaciją priežastis bei savo indėlį į Asociacijos veiklą. Kartu su prašymu asmuo pateikia bet kurio Asociacijos nario rekomendaciją. Jauni veterinarijos gydytojai, gavę diplomą ir veterinarinės veiklos licenciją ne anksčiau kaip prieš dvejus metus, priimami į asociaciją be rekomendacijų.

6.2. Asmuo, pageidaujantis tapti asocijuotu nariu, turi pateikti Asociacijos valdybai raštišką prašymą, kuriame nurodo stojimo į Asociaciją priežastis bei savo indėlį į Asociacijos veiklą

6.3. Valdyba artimiausiame posėdyje turi priimti sprendimą dėl asmens prašymo priimti į Asociaciją tenkinimo/netenkinimo. Prieš priimant į Asociaciją  naują narį, jis supažindinamas pasirašytinai su šiais įstatais, stojamojo ir nario mokesčio dydžiu bei jų mokėjimo tvarka. Būsimasis asocijuotas narys pasirašytinai supažindinamas su šiais įstatais. Apie Asociacijos valdybos priimtą sprendimą asmuo informuojamas, jo nurodytu elektroninio pašto adresu, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Prezidentas įrašo asmenį į Asociacijos narių sąrašą tą pačią dieną kai Asociacijos valdyba nusprendė priimti asmenį nariu ir šis asmuo sumokėjo stojamąjį mokestį. Stojamasis mokestis privalo būti sumokėtas per 10 dienų nuo pranešimo apie valdybos sprendimą priimti į Asociacijos narius išsiuntimo asmeniui dienos.

Narystė Asociacijoje gali būti sustabdoma:

6.4.1. Asociacijos nario prašymu;

6.4.2. dėl kitų svarbių priežasčių, nesudarančių pagrindo pašalinti, narį iš Asociacijos šiuose įstatuose nustatyta tvarka ir pagrindais.

 •  Asociacijos narys bet kada gali išstoti iš Asociacijos, parašęs prašymą Asociacijos Prezidentui. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
  • Asociacija  turi teisę pašalinti narį. Asociacijos valdybos  nutarimu narys gali būti pašalintas, jei narys:

6.6.1. nevykdė Asociacijos valdybos nutarimų ar Prezidento pavedimų ar kitų sutartinių įsipareigojimų Asociacijai ir kitiems jos nariams;

6.6.2. pažeidžia Asociacijos įstatus;

6.6.3. blogina Asociacijos reputaciją, diskredituoja Asociacijos vardą Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

6.6.4. trukdo Asociacijai siekti savo tikslų;

6.6.5. iki visuotinio narių susirinkimo nustatytos nario mokesčio mokėjimo datos nesumokėjo nario mokesčio.

 • Asociacijos nariui apie svarstymą dėl pašalinimo iš Asociacijos yra pranešama pasirašytinai arba elektroniniu paštu. Asociacijos narys turi teisę dėl pašalinimo priežasčių pasiaiškinti raštu per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos.
  • Pašalinto nario stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
 • Asociacijos VALDYMO organai

7.1. Asociacijos organai yra:

7.1.1. Visuotinis narių susirinkimas;

7.1.2. Delegatų suvažiavimas;

7.1.3. Kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba (toliau – Asociacijos valdyba);

7.1.4.Vienasmenis Asociacijos valdymo organas –  Asociacijos prezidentas.

7.2. Už Asociacijos nario veiklą valdymo organuose nariui gali būti atlyginama.

 1. Asociacijos VALDYMO organai

7.1. Asociacijos organai yra:

7.1.1. Visuotinis narių susirinkimas;

7.1.2. Delegatų suvažiavimas;

7.1.3. Kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba (toliau – Asociacijos valdyba);

7.1.4.Vienasmenis Asociacijos valdymo organas –  Asociacijos prezidentas.

7.2. Už Asociacijos nario veiklą valdymo organuose nariui gali būti atlyginama.

8. Visuotinis narių susirinkimas

8.1. Eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas kas 4  metai per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

8.2. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas per du mėnesius, jei to raštu, adresuotu Valdybai, reikalauja Revizorius, Etikos komisija arba ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių arba tai reikalinga pagal LR įstatymus.

8.3. Susirinkimas šaukiamas Valdybos nutarimu. Prezidentas rengia susirinkimo darbotvarkę. Pranešimas apie susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkė ne vėliau kaip 30 dienų iki susirinkimo patalpinamas Asociacijos internetiniame puslapyje ir išsiunčiamas nariams elektroniniu paštu arba nariams įteikiamas raštu. Visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas ir nesilaikant šių terminų, jei visi Asociacijos nariai raštu sutinka. Esant techninėms galimybėms užtikrinti dalyvių (Asociacijos narių) tapatybę ir balsavimo rezultatų nustatymą, Asociacijos valdybos sprendimu ir nustatyta tvarka Asociacijos narių susirinkimas gali vykti nuotoliniu būdu, elektroninių ryšių priemonių pagalba.  

8.4. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne anksčiau kaip praėjus 10 dienų  ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio Susirinkimo dienos, tokia pat tvarka turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių. Pranešimas apie pakartotinį susirinkimą patalpinamas Asociacijos internetiniame puslapyje ir išsiunčiamas Asociacijos nariams elektroniniu paštu arba nariams įteikiamas raštu likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

8.5. Visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti visi Asociacijos nariai.

8.6. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys turi vieną balsą. Asociacijos nariams atstovaujantis narys turi tiek balsų, keliems  nariams jis atstovauja. Tokiu atveju kitam atstovaujantis narys turi turėti susirinkime nedalyvaujančio nario raštu parašytą ir notaro patvirtintą įgaliojimą arba balso teisės perleidimo sutartį.

8.7. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus sprendimus dėl įstatų priėmimo, keitimo, papildymo, ir dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).

8.8. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl įstatų priėmimo, keitimo, papildymo, sprendimui dėl Asociacijos  pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), priimti reikia ne mažiau kaip 2/3  susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

8.9. Visuotinis narių susirinkimas renka Visuotinio narių susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Visuotinis narių susirinkimą protokoluoja sekretorius. Protokolą pasirašo Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

8.10. Visuotinis narių susirinkimas:

8.10.1. keičia Asociacijos įstatus;

8.10.2. renka ir atšaukia Asociacijos prezidentą ir viceprezidentą, Etikos komisiją ir Revizorių;

8.10.3. skiria ir atšaukia Asociacijos valdybos narius;

8.10.4. per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;

8.10.5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

8.10.6. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

8.10.7. nustato Asociacijos simbolius ir jų naudojimo tvarką;

8.10.8. išklauso Revizijos komisijos arba auditoriaus išvadas;

8.10.9. priima sprendimus dėl sekcijų, filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;

8.10.10. priima sprendimą dėl fondų, viešųjų įstaigų ir kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

8.10.11. priima sprendimą dėl Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę;

8.10.12. sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

8.11. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą visuotinio narių susirinkimo išskirtinei kompetencijai priskirtų klausimų.

8.12. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės svarstyti ir priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais.

9. DELEGATŲ SUVAŽIAVIMAS

9.1. Eilinis Delegatų suvažiavimas šaukiamas kiekvienais metais, išskyrus tais metais, kai šaukiamas visuotinis narių susirinkimas, per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

9.3. Delegatų suvažiavimas šaukiamas Valdybos nutarimu. Prezidentas rengia Delegatų suvažiavimo  darbotvarkę. Pranešimas apie suvažiavimo vietą, laiką ir darbotvarkė ne vėliau kaip 30 dienų iki suvažiavimo patalpinamas Asociacijos internetiniame puslapyje ir išsiunčiamas nariams elektroniniu paštu arba nariams įteikiamas raštu. Delegatų suvažiavimas gali būti sušauktas ir nesilaikant šių terminų, jei visi Asociacijos nariai raštu sutinka. Esant techninėms galimybėms užtikrinti dalyvių (Asociacijos narių delegatų) tapatybę ir balsavimo rezultatų nustatymą, Asociacijos valdybos sprendimu ir nustatyta tvarka Asociacijos delegatų suvažiavimas gali vykti nuotoliniu būdu, elektroninių ryšių priemonių pagalba.  

9.4. Delegatų suvažiavime turi teisę dalyvauti Sekcijų deleguoti delegatai pagal Valdybos nustatytą atstovavimo normą, paskirstytą sekcijoms proporcingai pagal narių skaičių.

9.5. Delegatų suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi delegatai, nepriklausomai nuo atstovaujamų narių skaičiaus. Vienas delegatas turi vieną balsą. 

9.6. Delegatų suvažiavimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 delegatų. Delegatų suvažiavimo sprendimas, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių delegatų balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).

9.7. Delegatų suvažiavimas renka suvažiavimo pirmininką ir sekretorių. Delegatų suvažiavimą protokoluoja sekretorius. Protokolą pasirašo Delegatų suvažiavimo pirmininkas ir sekretorius.

9.8. Delegatų suvažiavimas susirinkimas:

9.8.1. per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;

9.8.2. nustato Asociacijos simbolius ir jų naudojimo tvarką;

9.8.3. išklauso Revizijos komisijos išvadas;

9.8.4. priima sprendimus dėl sekcijų, filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;

9.8.5. priima sprendimą dėl fondų, viešųjų įstaigų ir kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

9.8.6. priima sprendimą dėl Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę;

9.8.7. sprendžia ir kitus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

9.9. Delegatų suvažiavimas neturi teisės svarstyti ir priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais.

10. ASOCIACIJOS VALDYBA

10.1. Asociacijos veiklai tarp Susirinkimų ir Suvažiavimų vadovauja Asociacijos Valdyba (toliau Valdyba). Valdyba skiriama 4 metų laikotarpiui.

10.2. Asociacijos narių susirinkimas atviru balsavimu skiria Valdybą, kurią sudaro po du atstovus iš kiekvienos Sekcijos, Prezidentas ir viceprezidentas. Visos Sekcijos po du savo atstovus į Asociacijos valdybą pateikia Asociacijos valdybai likus ne mažiau kaip 14 dienų iki Visuotinio narių susirinkimo, kuriame bus tvirtinama Asociacijos valdybos sudėtis. Taip pat kiekviena sekcija gali pateikti ir po du Sekcijos atstovus rezerviniam Asociacijos valdybos narių sąrašui.

10.3. Valdyba renkasi ne mažiau kaip 2 kartus per metus. Valdybai vadovauja Asociacijos prezidentas, kuris kartu yra ir Valdybos pirmininkas..

10.4. Valdyba, vadovaudamasi įstatais:

10.4.2. tvirtina Prezidento pasiūlytą darbotvarkę;

10.4.3. tvirtina Asociacijos valdybos darbo reglamentą;

10.4.4. nustato Asociacijos komercinę paslaptį sudarančių žinių turinį, apimtį bei jų apsaugos taisykles;

10.4.5. priima sprendimus dėl kilnojamo ir nekilnojamo Asociacijos turto, kurio vertė didesnė nei 1000 Eur, valdymo ir disponavimo;

10.4.6. tvirtina metines pajamų ir išlaidų sąmatas;

10.4.7. tvirtina administracijos etatus, nustato pareiginių atlyginimų dydžius;

10.4.8. nustato teikiamų paslaugų kainas ir tarifus;

10.4.9. planuoja ir koordinuoja Asociacijos veiklą, tvirtina Asociacijos veiklos artimiausių 2 metų programą;

10.4.13. palaiko ryšius su Respublikos ir tarptautinėmis organizacijomis;

10.4.14. priima sprendimą dėl Asociacijos naujų narių priėmimo bei šalinimo, taip pat dėl narystės sustabdymo;

10.4.15. sprendžia dėl Asociacijos lėšų ir turto panaudojimo ir tvarkymo, sutinkamai su Asociacijos veiklos tikslais, pagrindiniais principais;

10.4.16. vykdo visuotinio susirinkimo metu priimtus nutarimus

10.4.17. turi teisę priimti nutarimus visais Asociacijos veiklos klausimais, išskyrus tuos, kurie šių įstatų priskirti Visuotinio narių susirinkimo ir Delegatų suvažiavimo kompetencijai;

10.4.18. sudaro Asociacijos komitetus, darbo grupes ir kitus organus Asociacijos veiklos užduotims vykdyti;

10.4.19. sprendžia dėl garbės nario vardo suteikimo ar atėmimo;

10.4.20. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose valdymo organo kompetencijai priskirtus klausimus.

10.5. Valdybos posėdžiuose gali dalyvauti Asociacijos garbės nariai patariamojo balso teise.

10.6. Kiekvienas Asociacijos valdybos narys turi teisę siūlyti svarstyti klausimus bei dalyvauti juos svarstant.

10.7. Asociacijos valdybos posėdžius sušaukia Prezidentas esant reikalui, bet ne rečiau kaip du kartus per metus. Apie šaukiamą posėdį Asociacijos valdybos nariai informuojami raštu arba el. paštu Asociacijos valdybos nario nurodytu adresu arba el. pašto adresu prieš 1 savaitę iki numatomo posėdžio. Pranešime nurodoma posėdžio data, vieta ir darbotvarkės projektas.

10.8. Asociacijos valdybos posėdis turi būti šaukiamas ir tada, kai ne mažiau kaip ½ Asociacijos valdybos narių raštu to pareikalauja ir nurodo klausimą, kuris turėtų būti svarstomas bei pateikia sprendimo projektą. Šis reikalavimas privalo būti įvykdytas per 14 dienų.

10.9. Asociacijos valdybos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos valdybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip ½ posėdyje dalyvavusių Asociacijos valdybos narių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Prezidento balsas, o jam nedalyvaujant – posėdžiui pirmininkaujančio viceprezidento balsas.

10.10. Asociacijos valdyba ir Asociacijos valdybos nariai gali būti atšaukti nepasibaigus jų kadencijai paprasta Asociacijos narių susirinkimo dalyvių balsų dauguma.

10.11. Asociacijos valdybos ir Asociacijos valdybos narių atšaukimo klausimą svarsto Asociacijos narių susirinkimas kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių.

10.12. Atšaukus Asociacijos valdybą ir Asociacijos valdybos narius, tame pačiame Asociacijos suvažiavime privalo būti skirta nauja Asociacijos valdyba ar atskiri Asociacijos valdybos nariai vietoj atšauktų Asociacijos valdybos narių. Naujų Asociacijos valdybos narių vietoj atšauktų Asociacijos valdybos narių skirti nereikia, jeigu buvo sudarytas rezervinis paskirtų Asociacijos valdybos narių sąrašas.

11. PREZIDENTAS IR VICEPREZIDENTAS

11.1. Prezidentas renkamas visuotiniame narių susirinkime 4 metų kadencijai, ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Bendras kadencijų skaičius neribojamas.

11.2. Prezidentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais įstatais:

11.2.1. vykdo Valdybos pavestas funkcijas bei jos nutarimus, organizuoja valdybos veiklą;

11.2.2. vykdo Asociacijos narių apskaitą;

11.2.3.  siūlo Asociacijos valdybai suteikti ar atimti Asociacijos garbės nario vardą;

11.2.4. prižiūri ir kontroliuoja, kaip Asociacijos nariai vykdo įsipareigojimus.

11.2.5. veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais  asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu. Sandorius, kuriems reikalingas visuotinio narių susirinkimo ir (ar) Valdybos pritarimas, Prezidentas gali sudaryti tik turėdamas išankstinį visuotinio narių susirinkimo ir (ar) valdybos raštišką sprendimą (sutikimą);

11.2.6. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;

11.2.7. organizuoja Asociacijos veiklą, vadovauja administracijai, tvarko einamuosius Asociacijos reikalus, vykdo visuotinio narių susirinkimo sprendimus;

11.2.8. be atskiro įgaliojimo veikia Asociacijos vardu visose valstybinėse institucijose ir įstaigose, atstovauja Asociacijai teisme ir arbitraže bei santykiuose su trečiaisiais (tiek privačiais, tiek viešais) asmenimis;

11.2.9. teikia Asociacijos valdybai tvirtinti metinę savo veiklos ataskaitą;

11.2.10. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės norminiuose aktuose ir šiuose įstatuose Asociacijos Prezidento kompetencijai priskirtas funkcijas.

11.3. Prezidentas atsakingas už:

11.3.1. finansinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą;

11.3.2. finansines ataskaitas ar metinę ataskaitą rengiančio asmens parinkimą ir (arba) paskyrimą;

11.3.3. teisingos, tikslios, išsamios informacijos apie ūkines operacijas ir kitos informacijos, reikalingos finansinėms ataskaitoms ar metinei ataskaitai parengti, teikimą laiku finansines ataskaitas ar metinę ataskaitą rengiančiam asmeniui;

11.3.4. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir visuotiniam narių susirinkimui;

11.3.5. metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Asociacijos veiklos ataskaitos ir auditoriaus išvados (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos paskelbimą Asociacijos interneto svetainėje, jeigu Asociacija ją turi arba sudaro sąlygas tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos Asociacijos buveinėje;

11.3.6. viešos informacijos paskelbimą;

11.3.7. Asociacijos narių informavimą apie šaukiamo visuotinio narių susirinkimo vietą, datą, laiką bei darbotvarkę pagal jo turimus duomenis;

11.3.8. duomenų, nurodytų Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui;

11.3.9. savanoriškos veiklos pagal Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatytą tvarką organizavimą.

11.4. Viceprezidentas Prezidento pavedimu atlieka kai kurias jo funkcijas ir kitus pavedimus. Prezidento atostogų, išvykų ar ligos atvejais jį pavaduoja viceprezidentas.

11.5. Prezidento ir viceprezidento darbas Asociacijoje gali būti apmokamas, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Darbo užmokesčio dydį nustato Asociacijos valdyba.

11.6. Prezidentas ir viceprezidentas gali būti atšaukti nepasibaigus jų kadencijai paprasta Asociacijos narių susirinkimo dalyvių balsų dauguma.

11.7. Prezidento ir viceprezidento atšaukimo klausimą svarsto Asociacijos narių susirinkimas kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių.

11.8. Atšaukus Prezidentą ir (ar) viceprezidentą, tame pačiame Asociacijos narių susirinkime privalo būti išrinktas naujas Prezidentas ir (ar) viceprezidentas.

11.9. Prezidentas ir (ar) viceprezidentas atsistatydina, pateikdami prašymus Asociacijos valdybai.

11.10. Prezidentas ir viceprezidentas eina pareigas tol, kol išrenkami naujas Prezidentas ir viceprezidentas.

11.11. Jeigu Prezidentas atsistatydina, yra atšaukiamas arba dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas, ne vėliau kaip per 45 dienas turi būti sušauktas neeilinis Asociacijos narių susirinkimas, kurio metu turi būti išrinkti nauji Prezidentas ir viceprezidentas. Tol, kol bus išrinktas naujas Prezidentas, Prezidento pareigas eina viceprezidentas, o jo nesant – Asociacijos valdybos deleguotas Asociacijos valdybos narys.

 • DOKUMENTŲ  IR KITOS INFORMACIJOS APIE

ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

12.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina  visuotinis susirinkimas.

XiII. pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

13.1. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami arba VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais terminais ir tvarka;

13.2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.

13.3. Kai pranešimas įteikiamas raštu, tinkamu įteikimu laikomas įteikimas registruotu paštu arba įteikimas pasirašytinai. Kai pranešimas įteikiamas el. paštu, tinkamu įteikimu laikomas išsiuntimas gavėjo nurodytu el. pašto adresu.

13.4. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

XIV. filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

14.1. Asociacija  turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

14.2. Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo  priima visuotinis susirinkimas.

14.3. Sprendimus dėl filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo priima visuotinis susirinkimas.

14.4. Asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina visuotinis susirinkimas.

XV. Asociacijos Įstatų keitimo tvarka

15.1. Sprendimą dėl Asociacijos įstatų keitimo ir papildymo priima Visuotinis narių  susirinkimas  ne mažesne kaip 2/3 visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.

15.4 Asociacijos įstatų pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.  

XVI. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA  
16.1. Asociacijos buveinė keičiama valdybos sprendimu.

XVII. lėšų ir pajamų naudojimo, veiklos kontrolės tvarka

17.1. Asociacijos lėšas ir pajamas sudaro:

17.1.1. narių stojamieji įnašai, nario mokestis, kiti narių įnašai ir aukos;

17.1.2. pajamos už paslaugas ir sutartinius darbus;

17.1.3. Lietuvos ir užsienio fondų lėšos;

17.1.4. pajamos, gautos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;       

17.1.5. fizinių ir juridinių asmenų suteikta parama;

17.1.6. kitos teisėtai gautos lėšos ar turtas.    

17.2. Visos lėšos ir turtas turi būti apskaitytas įstatymų nustatyta tvarka ir naudojamas tik Asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

17.3. Prezidentas yra atskaitingas Valdybai už lėšų panaudojimą. Valdyba bet kada gali pavesti Revizoriui reikalauti iš Prezidento tarpinių finansinių ataskaitų, apie tai prieš 30 dienų pranešus Prezidentui.

17.4. Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimo veiklos kontrolę atlieka Revizorius ir valstybės institucijos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

17.5. Revizorių renka visuotinis narių susirinkimas 4 metams. Kadencijų skaičius neribojamas.

17.6. Revizorius, kontroliuodamas Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimą, privalo:

17.6.1. ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrinti Asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės veiklos dokumentus;

17.6.2. Visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos  pavedimu atlikti neeilinius finansinius ir buhalterinius patikrinimus;

17.6.3 kontroliuoti, kaip laikomasi Asociacijos įstatų ir jos valdymo organo reikalavimų finansų klausimais;

17.6.4. artimiausiame Visuotiniame narių susirinkime arba/ir Valdybai pranešti apie nustatytus pažeidimus;

17.6.5. visuotiniam narių susirinkimui pateikti Asociacijos finansinės veiklos metų ataskaitą;

17.6.6.  pateikti pasiūlymus visuotiniam narių susirinkimui dėl patikrinimo rezultatų;

17.6.7.  siūlyti  priemones siekiant pagerinti finansinę ir vadybinę veiklą.

17.7. Asociacijos finansinei atskaitomybei įvertinti gali būti samdoma audito įmonė.

18. ETIKOS KODEKSAS IR ETIKOS KOMISIJ

18.1. Etikos kodeksą ir jo pakeitimus tvirtina Asociacijos valdyba.

18.2. Etikos kodeksas įtvirtina pagrindines Asociacijos narių elgesio normas ir principus, kurių tiesiogiai nereglamentuoja vietiniai (lokaliniai) norminiai teisės aktai. Etikos kodekso nuostatos galioja visiems be išimties Asociacijos nariams, asocijuotiems nariams ir Garbės nariams.

18.3. Etikos kodekse taip pat numatomos Asociacijos narių, asocijuotų narių ir Garbės narių elgesio svarstymo procedūros, poveikio priemonės Asociacijos nariams, asocijuotiems nariams ir Garbės nariams, pažeidusiems Etikos kodekso nuostatas bei Etikos komisijos, įgyvendinančios Etikos kodekso nuostatas, įgaliojimai.

18.4. Asociacijos narių, asocijuotų narių ir Garbės narių veiksmų atitiktį Etikos kodekso nuostatoms vertina Procedūrų ir etikos komisija.

18.5. Etikos komisija renkama Visuotinio narių susirinkimo 4 metų kadencijai.

18.6. Etikos komisiją sudaro 5 nariai. Etikos komisijos narių sąrašą siūlo Asociacijos prezidentas. Jeigu daugiau kaip ½ Asociacijos narių susirinkime dalyvavusių Asociacijos narių nubalsuoja už Asociacijos prezidento pasiūlytą Etikos komisijos narių sąrašą, laikoma, kad Asociacijos narių susirinkimas pritarė Asociacijos prezidento pasiūlytam Etikos komisijos narių sąrašui. Priešingu atveju Asociacijos prezidentas teikia kitą pasiūlymą dėl Etikos komisijos narių sąrašo. Asociacijos prezidentas teikia pasiūlymus dėl Etikos komisijos narių sąrašo tol, kol išrenkama Etikos komisija.

18.7. Asociacijos narių susirinkimas turi teisę sudaryti rezervinį išrinktų Etikos komisijos narių sąrašą iš Asociacijos narių pasiūlytų kandidatų, kurie pagal šiame sąraše numatytą eiliškumą tampa Etikos komisijos nariais, jeigu Etikos komisijos narys/-iai atsistatydina, yra atšaukiami arba dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas. Tas pats asmuo Etikos komisijos nariu negali būti ilgiau kaip 2 kadencijas iš eilės.

18.8. Etikos komisijai vadovauja Etikos komisijos pirmininkas, kurį iš savo tarpo renka Etikos komisija.

18.9. Etikos komisijos veiklą reglamentuoja šie įstatai, Etikos kodeksas ir Etikos komisijos darbo reglamentas, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktai. Etikos komisijos darbo reglamentą ir atlyginimo nustatymo tvarką tvirtina Asociacijos valdyba.

18.10. Etikos komisija ir atskiri jos nariai atšaukiami tokia pat tvarka kaip ir Asociacijos prezidentas ir viceprezidentas. Atšaukus Etikos komisiją ar atskirus jos narius, tame pačiame Asociacijos narių susirinkime privalo būti išrinkta nauja Etikos komisija ar nauji jos nariai vietoje atšauktų narių. Vietoj atšauktų narių naujų Etikos komisijos narių rinkti nereikia, jeigu buvo sudarytas rezervinis išrinktų Etikos komisijos narių sąrašas.

19. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

19.1. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

19.2. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Nauja Įstatų redakcija patvirtinta 2022 m. balandžio mėn. 22 dieną Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos XLIX suvažiavime.

Įstatai įregistruoti 2022 m. rugsėjo 15 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.