Renginio registravimas LVGA

Programų registravimas LVGA

Kaina 30 EUR – 1 ak. val.

Kvalifikacijos kėlimo renginiai registruojami Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijoje – LVGA. Registruojami kvalifikacijos kėlimo kursai, seminarai, mokymai, konferencijos turi būti vykdomi pagal kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus parengtą Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos kėlimo programą (toliau – Programa). Į Programą turi būti įtraukta bent viena nurodyta tema (ji turi sudaryti ne mažiau kaip 50 % bendro Programos akademinių valandų skaičiaus):

Kvalifikacijos kėlimo metu veterinarijos gydytojai turi būti supažindinami su:

 • naujausiais ES ir LR teisės aktais, reglamentuojančiais veterinarijos praktiką;
 • gyvūnų ligų diagnostikos, prevencijos ir gydymo naujovėmis;
 • gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos, prevencijos, kontrolės ir likvidavimo priemonėmis ir programomis;
 • gyvūninio maisto ir žaliavų veterinarine sanitarine ekspertize;
 • gyvūnų gaišenų patologoanatominio tyrimo ir dokumentacijos tvarkymo reikalavimais;
 • šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir apskaitos reikalavimais;
 • naujų veterinarinių vaistų farmakologinėmis savybėmis, farmakokinetika ir veterinarinių vaistų naudojimo ypatumais, farmakologinio budrumo sistema;
 • racionaliu antimikrobinių medžiagų naudojimu veterinarijoje;
 • gyvūnų gerove ir apsauga;
 • gyvūnų veisimu ir sėklinimu;
 • gyvūnų šėrimo, pašarų gamybos ir saugos reikalavimais;
 • veterinarinių vaistų liekanų gyvūniniuose produktuose kontrolės sistema;
 • veterinarinių biocidinių produktų naudojimu;
 • veterinarinės dokumentacijos tvarkymo reikalavimais;

Teikiamoje registruoti programoje turi būti nurodyta:

 • kiekvienai temai skirtas akademinių valandų skaičius;
 • kiekvienos temos lektorių vardai ir pavardės bei patirtis srityje, kurią pristatys lektorius skaitydamas pranešimą nurodyta tema;
 • kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus duomenys (pavadinimas / vardas ir pavardė, adresas, telefonas, elektroninis paštas);
 • kvalifikacijos kėlimo organizavimo vieta (-os) ir laikas;
 • už kvalifikacijos kėlimą atsakingo asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas);
 • organizatoriaus, rėmėjo rekvizitai sąskaitai faktūrai.

Kvalifikacijos kėlimo organizatorius atsakingas už tinkamą lektorių parinkimą ir tinkamą bei kokybišką Programoje nurodytų temų išdėstymą.

Programos ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kvalifikacijos kėlimo renginio pradžios turi būti pateiktos LVGA vertinti el. paštu: lvga@lvga.lt 

LVGA gavusi Programą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina, ar pateikta derinti Programa atitinka reikalavimus. LVGA vertindama Programą, turi teisę kreiptis į kvalifikacijos kėlimo organizatorių su prašymu pateikti lektorių gyvenimo aprašymus ir numatomų skaityti pranešimų santraukas. LVGA pripažinusi Programą tinkama, ją užregistruoja Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos kėlimo programų registracijos žurnale.

LVGA, Programą pripažinusi tinkama ir užregistravusi, ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu arba elektroniniu paštu informuoja kvalifikacijos kėlimo organizatorių apie Programos pripažinimą tinkama, nurodant registracijos numerį ir datą. Jei LVGA Programą pripažįsta netinkama, ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu arba elektroniniu paštu informuoja kvalifikacijos kėlimo organizatorių apie Programos pripažinimą netinkama, nurodant tokio sprendimo priėmimo priežastis.

Informacija apie organizuojamą kvalifikacijos kėlimą skelbiama Programą pripažinusių tinkama LVGA ir kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus interneto svetainėse.

Kvalifikacijos kėlimo organizatoriai veterinarijos gydytojams, dalyvavusiems kvalifikacijos kėlimo renginyje, privalo išduoti pažymėjimą. Pažymėjime turi būti nurodyta:

 • pažymėjimą išdavusio kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus pavadinimas;
 • – pažymėjimo registracijos numeris ir išdavimo data;
 • – pažymėjimą gavusio asmens vardas, pavardė;
 • – Programos pavadinimas, registracijos numeris, data, kvalifikacijos kėlimo tema (-os) ir valandų skaičius.

Pažymėjimas turi būti pasirašytas jį išdavusio kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus vadovo ar jo įgalioto asmens bei patvirtintas pažymėjimą išdavusio kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus antspaudu.

Kvalifikacijos kėlimo organizatoriai, kurių Programas pripažino tinkamomis LVGA, kvalifikaciją kėlusių asmenų ir lektorių sąrašus, nurodant Programos pavadinimą, registracijos numerį ir datą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po kvalifikacijos kėlimo raštu ar elektroniniu paštu turi pateikti VMVT.

Veterinarijos gydytojui, kuris skaitė paskaitas (pranešimus), vedė praktinius užsiėmimus Lietuvoje organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, išduodama kvalifikacijos kėlimo pažyma (toliau – pažyma). Pažymoje turi būti nurodyta:

ją išdavusio kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus pavadinimas / vardas ir pavardė;

pažymos registracijos numeris ir išdavimo data;

temos (-ų) pavadinimas (-ai) ir valandų skaičius.

Pažyma turi būti pasirašyta ją išdavusio kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus vadovo ar jo įgalioto asmens bei patvirtinta išdavusio kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus antspaudu (jei turi).

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.