Privatumo politika

LIETUVOS VETERINARIJOS GYDYTOJŲ ASOCIACIJOS INTERNETO SVETAINĖS

PRIVATUMO POLITIKA

       BENDRA INFORMACIJA

       Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija (toliau – Asociacija) gerbia visų interneto svetainės https://www.lvga.lt (toliau – Asociacijos interneto svetainė) lankytojų teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teises.

       Asociacijos interneto svetainės privatumo politikos (toliau – Privatumo politika) tikslas – informuoti Jus, kaip yra renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, o taip pat užtikrinti sąžiningą ir skaidrų asmens duomenų tvarkymo procesą Asociacijoje.

Tvarkydama Jūsų asmens duomenis, Asociacija įgyvendina protingas organizacines ir technines priemones, kurios padeda užtikrinti tinkamą asmens duomenų saugumą, apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto duomenų tvarkymo ar duomenų tvarkymo be leidimo.

      Asociacija užtikrina, kad fizinių asmenų duomenys yra tvarkomi teisėtai ir renkami šioje Privatumo politikoje nustatytais tikslais. Tvarkydama Jūsų asmens duomenis,

        Asociacija vadovaujasi:

•                    Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679;

•                    Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

•                    Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;

•                    kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Asociacijos interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašytume nesilankyti Asociacijos interneto svetainėje, bei nesinaudoti jos turiniu ir/ar paslaugomis.

        PAGRINDINĖS SĄVOKOS

         Duomenų valdytojas – Asociacija, juridinio asmens kodas: 135144755, buveinės adresas: Tilžės g. 18/15, Kaunas, kontaktai: el. p. lvga@lvga.lt.

Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Asociacijos paslaugomis, lankosi interneto svetainėje www.lvga.lt, arba yra kaip nors kitaip susijęs su Asociacijos teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra, pvz., pavardė, vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kiti asmens duomenys, kaip jie apibrėžti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas, taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas ar veiksmų rinkinys.

KOKIAIS TIKSLAIS IR KAIP MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Eil. Nr.TikslasPagrindasAsmens duomenysTretieji asmenysDuomenų gavimo šaltinisSaugojimo terminas
1.Asociacijos įstatuose numatytai veiklai  vykdytiJūsų pateiktas prašymas dėl narystės AsociacijojeVardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, miesto, kuriame gyvenate, pavadinimas, elektroninio pašto adresasTeisines ar kitas konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Jūsų prašymas, užpildytas Asociacijos interneto svetainėje  Nurodytas 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo Nr. V-100“ patvirtintoje Bendrųjų dokumentų saugojimų terminų rodyklėje  
2.Sudaryti ir vykdyti sutartis su Asociacija  Tam tikru būdu aiškiai išreikštas noras sudaryti sutartį su AsociacijaVardas, pavardė/, pavadinimas, gyvenamosios vietos/buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens /įmonės ir/ar PVM mokėtojo kodai, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, atstovo vardas, pavardė, jo telefono numeris bei elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos duomenysTeisines ar kitas konsultavimo paslaugas teikiančios įmonėsJūs pats,    juridiniai asmenys, kurių atstovas ar kontaktinis asmuo esateNurodytas 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo Nr. V-100“ patvirtintoje Bendrųjų dokumentų saugojimų terminų rodyklėje
3.Tiesioginė rinkodaraJūsų sutikimasVardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris Naujienlaiškių paslaugas teikiančios įmonės, informacinių verslo valdymo sistemų, Asociacijos interneto svetainės administravimo paslaugas teikiančios įmonėsJūs patsNe ilgiau kaip 2 metus nuo Jūsų sutikimo davimo dienos
4.Mūsų veiklos kokybės kontrolėJūsų mums pateikta užklausa ar nusiskundimas, susiję su mūsų veiklaVardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys, telefono numeris, kreipimosi į mus data ir laikas, komunikacijos informacijaAsociacijos interneto svetainės administravimo paslaugas teikiantys asmenys, IT paslaugas, atitikties, teisines paslaugas teikiantys asmenysJūs patsNe ilgiau kaip 1 metus nuo galutinio sprendimo priėmimo dienos
5.Kvalifikacijos kėlimasJūsų užpildyta registracijos formaVardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, veterinarijos gydytojo licencijos numeris Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybaJūs patsNe ilgiau kaip du metai nuo registracijos formos užpildymo dienos
6.Kiti tikslaiTeisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas    

Šioje Privatumo politikoje detalizuotais asmens duomenų tvarkymo tikslais mes jokiais atvejais neprašome pateikti mums ar atskleisti, taip pat mes netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų, genetinių duomenų, biometrinių duomenų (siekiant konkrečiai nustatyti Jūsų tapatybę) bei informacijos apie Jūsų lytinį gyvenimą.

Nenurodykite perteklinių asmens duomenų, kurie nėra būtini nurodytiems tikslams pasiekti.

Darbo tvarką organizuojame taip, kad būtų užtikrintas saugus duomenų tvarkymas.

Prieiga prie duomenų subjektų asmens duomenų suteikiama tik tiems Asociacijos komandos nariams, kuriems ji reikalinga darbo funkcijoms atlikti.

        DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

 1. Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją, naudodamiesi Asociacijos interneto svetaine ar bendraujant su mūsų komanda, pateikdami užklausas ir (ar) pateikdami savo nusiskundimus, susisiekiant su mumis telefonu, raštu ar el. paštu.
  1. Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

Tokiais atvejais, kai duomenis gauname ne iš pačių duomenų subjektų, reikalaujame, kad apie atitinkamų asmens duomenų tvarkymą (tikslą ir kitas sąlygas bei aplinkybes, detalizuotas šioje Privatumo politikoje) būtų informuoti duomenų subjektai.

Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su mūsų pačių surinktais duomenimis iš kitų viešų ir (ar) prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, teisėtai gautais iš trečiųjų asmenų ir kt.).

Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis ir įgyvendinti kitas Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, nurodytas šioje Privatumo politikoje ir taikytinuose teisės aktuose.

Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?

Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus be teisėto pagrindo teikiami ar kitaip perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei dėl kurių atitinkami asmens duomenys buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktų nustatyta tvarka. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis partneriams, padedantiems mums vykdyti veiklą. Iš tokių subjektų mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir vadovaujantis galiojančiais Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais.

Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Nebaigtinis sąrašas asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis, pateiktas šioje Privatumo politikoje esančioje lentelėje atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

Ar mes naudojame Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai ir kokios yra mūsų naujienlaiškių prenumeratos taisyklės?

Gavę Jūsų papildomą sutikimą, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti.

Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti Asociacijos interneto svetainėje bei mūsų socialinių tinklų paskyrose „NAUJIENLAIŠKIS“ įvedę savo el. pašto adresą ir paspaudę prenumeravimo patvirtinimą arba el. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose paspaudę nuorodą „Jei norite gauti naujienas, spauskite „TAIP“/„SUTINKU““.

Suteikdami teisę Asociacijos interneto svetainėje bei mūsų socialinių tinklų paskyrose „NAUJIENLAIŠKIS“ tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pvz., el. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz., socialiniu tinklu Facebook ar kt.).

Mes galime sujungti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija.

Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:

 1. pranešti apie atsisakymą el. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., paspaudžiant nuorodą „Jeigu daugiau nebenorite gauti naujienų, spauskite čia“ ar pan.);
 2. atsiųsti mums prašymą el. paštu lvga@lvga.lt arba lvgasociacija@gmail.com . Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę, ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

IŠORINĖS SVETAINĖS

Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų partnerių svetaines ar svetaines, kuriose turime paskyras, kurioje pateikiama nuoroda į mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Rekomenduojame peržiūrėti šias politikas, prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Interneto ryšys yra šifruojamas, o interneto svetainės puslapis yra vykdomas per https:// protokolą.

Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas).

Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų, atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Asociacijos interneto svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Asociacijos interneto svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime įstatymų reikalavimus atitinkančias procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo ar atskleidimo, netyčinio praradimo, panaikinimo, ar sunaikinimo.

Jei susiklostytų atitinkamos aplinkybės ir mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

       DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

       Asociacija saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai arba numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.), yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti. Nustatydami duomenų saugojimo terminus, remiamės 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo Nr. V-100.

Privatumo politikos lentelėje atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

     ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI

     Rinkdama ir naudodama Jūsų Asociacijai patikėtus asmens duomenis, Asociacija:

 • Jūsų asmens duomenis tvarko teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
 • Jūsų asmens duomenis renka nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
 • Renka tik tokius Jūsų asmens duomenis, kurie yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
 • Imasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami (tikslumo principas).
 • Laiko Jūsų asmens duomenis tokia forma, kad Jūsų asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
 • Tvarko Jūsų asmens duomenis tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

      DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 • Teisė būti informuotam. Turite teisę būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisė gauti informaciją. Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenims, kuriuos mes tvarkome.
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Turite teisę reikalauti, kad neteisingi, netikslūs, neišsamūs Jūsų asmens duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, papildyti ar patikslinti.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas tam tikram laikotarpiui, kai abejojate Jūsų asmens duomenų tikslumu ar įtariate, kad duomenys tvarkomi neteisėtai.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Turite teisę gauti savo sutikimu ar sutarties sudarymo ar vykdymo tikslais Asociacijai elektroniniu paštu ar panašiu būdu pateiktus asmens duomenis ir perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui arba reikalauti, kad tokius duomenis Asociacija, kai tai techniškai įmanoma, perduotų kitam valdytojui pati.
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu arba atšaukti sutikimą. Galite nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu arba savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis  bet kada atšaukti. Atšaukus sutikimą, duomenys nebebus naudojami tuo tikslu, kuriam sutikimas buvo duotas, tačiau sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui..
 • Teisė reikalauti sunaikinti duomenis. Galite reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

 1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
 2. valstybės saugumą ar gynybą;
 3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šioje Privatumo politikoje ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y., kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

     PRAŠYMŲ PATEIKIMO TVARKA IR APSKUNDIMAS

     Norėdami pasinaudoti aukščiau išdėstytomis teisėmis, galite pateikti rašytinį prašymą Asociacijai paštu, elektroniniu būdu (jungdamiesi prie Asociacijos interneto svetainės; elektroniniu paštu: https://www.lvga.lt). Prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi Jūs pageidaujate įgyvendinti.

   Atsakymą į Jūsų prašymą Asociacija pateiks ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Asociacijai apie tai pranešus, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

     Jeigu nesutinkate su Asociacijos atsakymu, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, A. Juozapavičiaus g. 6, LT – 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt.

    PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

    Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Asociacijos interneto svetainėje. Esant esminiams pakeitimams ar/ir poreikiui, apie juos pranešime, paskelbdami pranešimą Asociacijos interneto svetainėje. Jei naudositės Asociacijos teikiamu turiniu po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

   SUSISIEKITE SU MUMIS

   Jei pastebėjote šios Privatumo politikos neatitikimą galiojantiems teisės aktams ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į Asociaciją el. paštu lvga@lvga.lt arba paštu  Tilžės g. 18/15, Kaunas.

Privatumo politikos paskelbimo data 2021 m. lapkričio 17 d. 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.