Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas Tauragės VMVT.

Skelbimo Nr. 32377

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba skelbia konkursą į Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus A lygio 10 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas.
(Skelbimo Nr. 32377, paskelbimo data: 2016-04-15).

TAURAGĖS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO-INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau  –  Tauragės VMVT) vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybės paskirtis – vykdyti efektyvią veterinarinę kontrolę maisto tvarkymo subjektuose, siekiant apsaugoti vartotojų interesus susijusius su maisto saugos, kokybės, ženklinimo ir maisto teikimo paslaugomis.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – vartotojų interesų apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo valstybinės kontrolės.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti patirties veterinarijos srityje;
6.3. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstitucija, LR įstatymais, Europos Sąjungos įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vartotojų apsaugą nuo nesaugios produkcijos ir kitus privalomuosius reikalavimus,  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) nuostatais ir kitais vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei išmanyti raštvedybos taisykles;
6.4. mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office biuro programų paketo priemonėmis: teksto redagavimo, pateikčių rengimo, elektronine skaičiuokle. Gebėti naudotis internetu ir elektroniniu paštu;
6.5. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti LR įstatymų, LR tarptautinių sutarčių, LR Vyriausybės nutarimų, VMVT direktoriaus ir kitų teisės aktų vykdymą:
7.1. vykdo valstybinę veterinarinę kontrolę maisto tvarkymo įmonėse;
7.2. teisės aktų nustatyta tvarka, tikrina pieno ūkių, gamybos įmonių, viešojo maitinimo, mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonių higienos būklę, patalpų bei įrengimų valymui ir dezinfekcijai naudojamas priemones;
7.3. kontroliuoja ir organizuoja gyvūninės kilmės produktų ir žaliavų veterinarinės sanitarinės ekspertizės atlikimą objektuose, siekiant užtikrinti gyvūninės kilmės produktų ir žaliavų nekenksmingumą žmonių sveikatai;
7.4. sertifikuoja išvežamą gyvūninės kilmės produkciją;
7.5. Tauragės VMVT viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus (toliau – Viršininkas) pavedimu tiria vartotojų, visuomeninių organizacijų, kitų įstaigų ir organizacijų skundus, susijusius su maisto sauga, kokybe bei maisto tvarkymo subjektų būkle, siekiant išaiškinti galimus teisės aktų pažeidimus;
7.6. atlieka skubius patikrinimus, gavus informaciją iš kompetentingų institucijų dėl nesaugaus maisto vartojimo;
7.7. atlieka skubių veiksmų procedūras Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemoje (RASFF), nustačius ar gavus pranešimą apie nesaugų maistą;
7.8. vertina įmonių savikontrolės sistemas bei tikrina jų funkcionavimą pagal savo kompetenciją;
7.9. patikrinimų metu ima patvirtinamuosius maisto produktų, geriamojo vandens, mėginius mikrobiologiniams ir/ar cheminiams rodikliams nustatyti;
7.10. atlieka gyvūninės kilmės maisto produktų gamybos objektų statybos ir rekonstrukcijos projektų vertinimą;
7.11. teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl administracinio poveikio priemonių taikymo asmenims ir pareigūnams, pažeidusiems LR teisės aktais nustatytus maisto ir higienos reikalavimus, esant reikalui surašo Maisto įstatymo pažeidimo, Reklamos įstatymo pažeidimo protokolus, teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo, teikia dokumentus sprendimo priėmimui;
7.12. konsultuoja gyvūninės, negyvūninės kilmės maisto tvarkymo įmones gaminamos ir realizuojamos produkcijos saugos, ženklinimo ir kitų privalomųjų reikalavimų klausimais;
7.13. Tauragės VMVT Viršininko nurodymu savo kompetencijos ribose nagrinėja vartotojų ir įmonių prašymus ir siūlo sprendimus Viršininkui;
7.14. patikrinimo duomenis suveda į kompiuterinę informacinę sistemą;
7.15. renka, sistemina ir apibendrina veterinarinę, statistikos ir kitą reikalingą informaciją, ją analizuoja ir nustatytais terminais ruošia ataskaitas ir teikia jas VMVT;
7.16. vykdo kokybės sistemos kontrolės programas ir darbo instrukcijas numatytas kokybės vadove;
7.17. pavaduoja pagal kompetenciją kitą Tauragės VMVT vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-inspektorių, jam nesant;
7.18. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Tauragės VMVT Viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Tauragės VMVT Viršininkui.

____________________________

 

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse  (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio  24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtintą Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) turi būti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testą ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Aprašo 3 priedas).

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Valstybės tarnybos departamento interneto tinklapyje (terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik aukščiau nurodytu būdu!

Išsamesnė informacija apie konkursą: Siesikų g. 15D, LT-07170 Vilnius,  tel. (8 5) 249 1643, el. p. jpetrauskiene@vet.lt, taip pat http://www.vtd.lt

 

Skelbimo Nr. 32376

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba skelbia konkursą į Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus A lygio 10 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas.
(Skelbimo Nr. 32376, paskelbimo data: 2016-04-15).

TAURAGĖS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO-INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tauragės VMVT) vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybės paskirtis – vykdyti efektyvią gyvūnų apsaugos nuo užkrečiamų ligų, gyvūnų registravimo, ženklinimo, kaitos, veterinarijos sanitarijos reikalavimų įgyvendinimo veterinarinę kontrolę bei tinkamą identifikacijos duomenų suvedimą į centrinę duomenų bazę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – gyvūnų apsaugos nuo užkrečiamų ligų, gyvūnų registravimo ir ženklinimo bei gyvūnų perkėlimo ir kaitos.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą;
6.2.  turėti patirties veterinarijos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstitucija, Valstybės tarnybos įstatymu, Veterinarijos įstatymu, Valstybės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) nuostatais, VMVT direktoriaus įsakymais, Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentais, Higienos normomis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais maisto saugą, pareigybės aprašymu, tarnybos vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais;
6.4. būti susipažinęs ir žinoti LR teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.6. mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą:
7.1. planuoja bei atlieka gyvūnų ženklinimo – identifikavimo ir gyvūnų apsaugos nuo užkrečiamų ligų reikalavimų įgyvendinimo kontrolę gyvulių laikymo vietose, skerdyklose ir kituose subjektuose;
7.2. konsultuoja gyvūnų laikytojus, organizuoja laikytojų, paslaugų teikėjų mokymą laikymo vietų registravimo, apskaitos ir ženklinimo, gyvūnų apsaugos nuo užkrečiamų ligų ir kitais klausimais, organizuoja mokymo baigimą patvirtinančių pažymėjimų išdavimą, inicijuoja šių pažymėjimų galiojimo sustabdymą ar panaikiną;
7.3. kontroliuoja informacijos apie gyvūnų perkėlimą bei kaitą registravimą centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB), kitų laikytojų duomenų įvedimo į CDB eigą, išduodamų galvijo ir arklio pasų duomenų teisingumą;
7.4. nagrinėja gyvulių laikytojų pareiškimus, pasiūlymus, skundus ir pagal išgales imasi priemonių nurodytiems trūkumams šalinti;
7.5. informuoja visuomenę registravimo ir ženklinimo, gyvūnų apsaugos nuo užkrečiamų ligų klausimais;
7.6. esant būtinybei vykdo gyvūnų sveikatingumo ir gerovės bei kitų veterinarinių reikalavimų įgyvendinimo kontrolę gyvulių laikymo vietose, skerdyklose ir kituose subjektuose, ima ir siunčia mėginius laboratoriniams tyrimams;
7.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitomis valstybinėmis institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka;
7.8. pagal kompetenciją atlieka kontrolės rezultatų ir rizikos analizę;
7.9. pagal kompetenciją renka, apibendrina veterinarinę, statistikos ir kitą reikalingą informaciją, ją analizuoja ir nustatytais terminais ruošia ataskaitas ir teikia jas VMVT;
7.10. ūkio subjektams duoda nurodymus dėl gyvulių ženklinimo – identifikavimo, gyvūnų apsaugos nuo užkrečiamų ligų priemonių įgyvendinimo;
7.11. administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka skiria administracines nuobaudas asmenims ir pareigūnams už veterinarinių reikalavimų pažeidimus;
7.12. patikrinimo duomenis suveda į informacines sistemas;
7.13. vadovaujasi procedūromis aprašytomis kokybės vadovo programose ir darbo instrukcijose;
7.14. pavaduoja pagal kompetenciją kitą Tauragės VMVT vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-inspektorių, jam nesant;
7.15. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Tauragės VMVT Viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Tauragės VMVT Viršininkui.

______________________________

 

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse  (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio  24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtintą Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) turi būti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testą ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Aprašo 3 priedas).

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Valstybės tarnybos departamento interneto tinklapyje (terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik aukščiau nurodytu būdu!

Išsamesnė informacija apie konkursą: Siesikų g. 15D, LT-07170 Vilnius,  tel. (8 5) 249 1643, el. p. jpetrauskiene@vet.lt, taip pat http://www.vtd.lt

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.