LVGA 40-ojo suvažiavimo protokolas

 

 LVGA XL (40-as) ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. 2011 10 14. Kaunas, LSMU VA
 
 Suvažiavimo protokolas
 
 
Dalyvauja: 291 dalyvis.
Viso išrinkta delega:170.
Dalyvauja: 164 delegatai.
 
Pirmininkas: Jurūnas Jonas Jablonskas
Sekretorė: Neringa Sutkevičienė
 
Dalyvauja svečiai: prof. Kazimieras Lukauskas (Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos Europos regiono atstovybės vadovas, veterinarijos teisės ekspertas), prof. Henrikas Žilinskas (LSMU VA kancleris), Vidmantas Paulauskas (VMVT direktoriaus pavaduotojas), prof. Antanas Sederevičius (LSMU prorektorius veterinarijai), dr. Juozas Jokimas (NMVRVI Bendrųjų reikalų departamento direktorius), svečiai iš Lenkijos: dr.  Bartosz Winiecki (Kujavų-Pamario vaivadijos veterinarijos gydytojų rūmų viceprezidentas) , Marian Waszkiewicz (Bialystokas), Marek Pirsztuk (Augustavas, svečiai iš Latvijos: Mara Viduža (Latvijos veterinarijos asociacijos prezidentė, Baiba Reinika ir Valda Sejane.
 

 Suvažiavimo rėmėjai:    generalinis     rėmėjas UAB „KRKA Lietuva“; rėmėjai:UAB “Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras”, MSD Animal Health, , UAB „Dimela Lietuva“, UAB „Virbac“ („Zoovetvaru“), UAB „Vetma“, UAB „Ruvera“, UAB „Royal Canine“, VšĮ „Terra Publika“, UAB „Phizer Animal Health“, UAB „Limeta“, UAB „Veta“, UAB „Biržų žemtiekimas“ , UAB „Partnervetas“ ir LSMU Veterinarijos akademija.

 

    Asociacijos prezidentas prof.V. Bižokas pasveikino visus susirinkusius. Padėkojo XL (40-ojo) LVGA suvažiavimo rėmėjams.  Pakvietė atvykusius svečius pasisakyti. Kalbėjo prof. K.Lukauskas,  prof. H.Žilinskas, dr. B. Winiecki, M. Pirsztuk, M. Viduža.
    LVGA šiuo metu yra 510 narių. Suvažiavimo delegatų kvota buvo 1 delegatas nuo 3 LVGA narių. Viso išrinkta 170 delegatų. Suvažiavime dalyvauja 164 delegatai. Kvorumas būtų 86 delegatai, turintys balsavimo teisę, o užsiregistravo – 164 delegatai, turintys balso teisę, todėl suvažiavimas gali pradėti darbą ir spręsti pagal darbotvarkę numatytus klausimus. LVGA prezidentas V.Bižokas paskelbė LVGA XL (40)  ataskaitinį-rinkiminį suvažiavimą atidarytu.
    Grojamas Lietuvos Respublikos himnas.
 
1. SVARSTYTA: Suvažiavimo pirmininko, sekretorės ir balsų skaičiavimo komisijos  rinkimai.
 
    LVGA prezidentas Vidmantas Bižokas pasiūlė XL (40) LVGA suvažiavimo pirmininku rinkti LVGA valdybos narį Jurūną Joną Jablonską ,  ir sekretore – LSMU VA Neužkrečiamųjų ligų katedros mokslo darbuotoją dr. Neringą Sutkevičienę. LVGA prezidentas pasiūlė iš salėje esančių delegatų išrinkti balsų skaičiavimo komisiją, sudarytą iš 3 asmenų. Balsų skaičiavimo komisijos nariais iš salės buvo pasiūlyti: Algis Dranseika, Donatas Jonauskas ir Virginija Grigalauskienė.
     Balsavimo rezultatai: už – 164, susilaikė – nėra, prieš – nėra.
 
NUTARTA:
1.      LVGA XL (40) suvažiavimo pirmininku  išrinkti J. Jablonską.
2.      LVGA XL (40)  suvažiavimo sekretore  išrinkti  N. Sutkevičienę.
3.      LVGA XL (40) suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos nariais išrinkti A. Dranseiką, D.Jonauską ir V. Grigalauskienę.
 
2. SVARSTYTA: LVGA XL (40) suvažiavimo darbotvarkė.
    J. Jablonskas supažindino  su numatyta LVGA XL (40) suvažiavimo darbotvarke ir pasiūlė patvirtinti balsavimu. Pasiūlyta suvažiavimo darbotvarkė priimta vienbalsiai.
 
 
 
 
 
NUTARTA:
  1.  Pavirtinti LVGA  XL (40) suvažiavimo darbotvarkę.
 
Darbotvarkė:
12.20. LVGA prezidento metinė Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos veiklos ataskaita.
12.40. LVGA Revizijos komisijos  ataskaita.
12.50. LVGA Etikos  komisijos ataskaita.
13.00. LVGA prezidento ir viceprezidento rinkimai.
13.20. LVGA Revizijos komisijos ir Etikos komisijos  rinkimai.
13.40.  LVGA Valdybos narių tvirtinimas.
13.50. VMVT aktuali informacija.
14.30. Diskusijos, pasiūlymai, nutarimų priėmimas. Geriausių apskričių privačių veterinarijos gydytojų konkurso nugalėtojų apdovanojimas. Apdovanojimas LVGA Padėkos raštais.
14.50. Koncertas.
15.30. Darbas LVGA sekcijose.
 
3. SVARSTYTA: LVGA prezidento Vidmanto Bižoko metinė asociacijos veiklos ataskaita. Protokolo priedas Nr. 1.
 
    V. Bižokas pristatė LVGA metinę veiklos ataskaitą. J.Jablonskas pasiūlė balsavimu patvirtinti LVGA prezidento metinę ataskaitą.
    Balsavimo rezultatai: už – 164, susilaikė – nėra, prieš – nėra. LVGA prezidento metinė ataskaita priimta vienbalsiai.
 
NUTARTA:
1. Patvirtinti LVGA prezidento metinę asociacijos veiklos ataskaitą.
 
4. SVARSTYTA: Revizijos komisijos ataskaita. Protokolo priedas Nr. 2.
 
    LVGA Revizijos komisijos pirmininkas Alfredas Puodžiūnas pristatė metinę ataskaitą.
J. Jablonskas  pasiūlė balsavimu patvirtinti Revizijos komisijos atskaitą.
    Balsavimo rezultatai: už – 164, prieš – nėra, susilaikiusių –nėra.
 
NUTARTA:
1.  Patvirtinti LVGA Revizijos komisijos metinę ataskaitą.
 
5. SVARSTYTA: LVGA Etikos komisijos ataskaita.
    LVGA Etikos komisijos pirmininkas Alius Pockevičius pristatė LVGA Etikos komisijos metinę atskaitą.
    J. Jablonskas pasiūlė balsavimu patvirtinti LVGA Etikos komisijos atskaitą.
    Balsavimo rezultatai: už – 164, susilaikė – nėra, prieš – nėra.
 
NUTARTA:
1. Patvirtinti LVGA Etikos komisijos  metinę ataskaitą.
 

6. SVARSTYTA: LVGA prezidento ir viceprezidento rinkimai. Kandidatų į LVGA prezidento postą iškėlimas. Kandidatų pasisakymai bei rinkiminių programų pristatymas. Diskusijos.

 
    J. Jablonskas pasiūlė iškelti kandidatūras į LVGA prezidento postą. Į LVGA prezidento postą buvo pasiūlytos 4 kandidatūros:
1. Vidmantas Bižokas, LSMU Veterinarijos akademijos Neužkrečiamųjų ligų katedros profesorius.
2. Algirdas Bertašius, Trakų rajono VMVT viršininkas.
3. Kazimieras Lukauskas, OIE Europos regiono atstovybės vadovas.
4. Petras Mačiulskis, VMVRVI direktoriaus pavaduotojas.
 
    J. Jablonskas pakvietė kandidatus pasisakyti ir pristatyti rinkimines programas. V. Bižokas išdėstė savo LVGA tolimesnės veiklos programą. A.Bertašius ir K. Lukauskas savo kandidatūras atsiėmė, agituodami balsuoti už V. Bižoką.  P. Mačiulskis suvažiavime nedalyvavo, tad iš jo sutikimo dalyvauti rinkimuose negauta. Liko vienintelė V. Bižoko kandidatūra.
    Balsavimo rezultatai: už Vidmanto Bižoko išrinkimą LVGA prezidentu – 157, susilaikė – 4, prieš – 3. LVGA prezidentu trečiajai kadencijai ketverių metų laikotarpiui  išrinktas prof. Vidmantas Bižokas.
 
NUTARTA:
  1.  Išrinkti prof.  Vidmantą Bižoką Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidentu trečiajai kadencijai ketverių metų laikotarpiui.
 
7. SVARSTYTA:Kandidatų į LVGA viceprezidento postą iškėlimas.
 
   Išrinktasis LVGA prezidentas V.Bižokas padėkojo susirinkusiems dalyviams už pasitikėjimą ir pasiūlė į LVGA viceprezidento postą LVGA Bendrosios praktikos sekcijos narį Petrą Tamašauską (Skuodo rajono privatų veterinarijos gydytoją). J. Jablonskas pasiūlė balsuoti už  P. Tamašausko kandidatūrą į LVGA viceprezidento postą.
    Balsavimo rezultatai: už – 161, susilaikė – 3,  prieš – nėra. LVGA viceprezidentu   ketverių metų kadencijai išrinktas Petras Tamašauskas.
NUTARTA:
1.       Išrinkti Petrą Tamašauską Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos viceprezidentu ketverių metų laikotarpiui.
 
8. SVARSTYTA: LVGA Etikos komisijos rinkimai
 
    J. Jablonskas pasiūlė organizuoti LVGA Etikos komisijos rinkimus. Reikia išrinkti 5 narius. Jis pasiūlė susirinkimo dalyviams siūlyti kandidatūras. Buvo pasiūlyti šie kandidatai
1. A.Pockevičius.
2. V. Griešius.
3. V.Grigalauskienė.
4. V. Plioplys.
5. V. Kontautas.
6. G. Lasauskas.
7. A. Kymontas.
    J. Jablonskas  pasiūlė balsuoti už kiekvieną iš pasiūlytą kandidatų . Balsavimo rezultatai: A. Pockevičius, už – 64; V. Griešius, už- 95; V. Grigalauskienė, už- 83; V. Plioplys, už- 110;V. Kontautas, už- 60; G. Lasauskas, už- 31; A. Kymantas, už- 72.
     Į LVGA Etikos komisiją išrinkti: V. Plioplys, V. Griešius, V. Grigalauskienė. A. Kymantas ir A. Pockevičius.
 
NUTARTA:
1. Išrinkti į LVGA Etikos komisiją ketverių metų laikotarpiui šiuos asmenis: Valdą Plioplį, Valdą Griešių, Virginiją Grigalauskienę, Audrių Kymontą ir Alių Pockevičių.  
 
 
9. SVARSTYTA: LVGA Revizijos komisijos rinkimai
    J. Jablonskas pasiūlė organizuoti LVGA Revizijos komisijos rinkimus. Reikia išrinkti 3 narius. Jis pasiūlė susirinkimo dalyviams siūlyti kandidatūras. Buvo pasiūlyti šie kandidatai:
1. H. Medveckas.
2. V. Gailius.
3. V. Kupstas.
    J. Jablonskas pasiūlė balsuoti už pasiūlytą kandidatų sąrašą. Balsavimo rezultatai: už – 164, susilaikė – nėra, prieš – nėra. Balsų dauguma patvirtinta LVGA Revizijos komisija, susidedanti iš šių narių: H. Medvecko, V. Gailiaus ir V. Kupsto.
 
NUTARTA:
  1.  Išrinkti į LVGA Revizijos komisiją ketverių metų laikotarpiui šiuos asmenis:
  Henriką  Medvecką, Virginijų Gailių ir Vaidą Kupstą.
 
 
 
 
10. SVARSTYTA: LVGA Valdybos narių tvirtinimas
 
   J. Jablonskas supažindino suvažiavimo delegatus su LVGA įstatų punktais apie LVGA Valdybos formavimą ir tvirtinimą suvažiavime. Iš visų LVGA sekcijų buvo pasiūlyta po vieną atstovą į LVGA Valdybos narius: Bendrosios praktikos sekcijos- A. Lūža, Maisto kontrolės sekcijos- G. Januškevičienė, Valstybinės tarnybos sekcijos- K. Patašius, Veterinarijos farmacijos sekcijos- J. Jablonskas ir Smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų sekcijos –S. Laurusevičius. Taip pat į valdybą įeina LVGA prezidentas ir viceprezidentas. Balsuota kartu už visus atstovus, pasiūlytus į LVGA Valdybą.
    Balsavimo rezultatai: už- 164, prieš-nėra, susilaikė-nėra.
 
 
                                           
NUTARTA:
 

1. Tvirtinti Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos Valdybą ketverių metų laikotarpiui iš šių asmenų: Vidmanto Bižoko, Petro Tamašausko, Algimanto Lūžos, Gražinos Januškevičienės, Kęstučio Patašiaus, Jurūno Jono Jablonsko ir Sauliaus Aido Laurusevičiaus.

 
11. IŠKLAUSYTA : VMVT aktuali informacija.
    Aktualiais ES, Lietuvai ir veterinarijos gydytojams klausimais kalbėjo VMVT direktoriaus pavaduotojas V. Paulauskas bei VMVT skyrių darbuotojai M. Kašinskas ir G. Blekaitis
 

12. LVGA konkurso „Geriausias 2011 metų apskrities privatus veterinarijos gydytojas „ nugalėtojų apdovanojimas ir apdovanojimas LVGA Padėkos raštais.

 
      LVGA prezidentas V. Bižokas apdovanojo LVGA konkurso  nugalėtojus: M. Maldūną (Panevėžys), A. Jegnorą (Šiauliai), K. ÄOEepauską (Klaipėda), R. Tamulį (Utena) ir J. Sinkevičienę (Telšiai).   Aktyviausi LVGA nariai buvo apdovanoti LVGA Padėkos raštais: V. Plioplys, J. Gintautas, A. Puodžiūnas, V. Gailius, A. Pockevičius, V. Vasiliauskas ir P. Šeškas.
     Po suvažiavimo oficialios dalies suvažiavimo dalyviams koncertavo Kauno muzikinio teatro solistai G. Pečkytė ir M. Zimkus bei pianistė B. Vingraitė.
     Po koncerto vyko darbas LVGA sekcijose.
 
 
 
Pirmininkas                                                                                   Jurūnas Jonas Jablonskas
 
Sekretorė                                                                                     Neringa Sutkevičienė
 
 
 

 

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.