LVGA ir BPS valdybų posėdžio protokolas

 

 
LVGA valdybos ir LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybų bendras posėdis
 
Pirmininkas: Vidmantas Bižokas
Sekretorė: Jūratė Sabeckienė
 
Dalyvauja:
 LVGA Valdybos nariai: Jurūnas Jonas Jablonskas, Gražina Januškevičienė, Jonas Gintautas, Virginijus Gailius, Saulius Laurusevičius. 
LVGA BPS valdybos nariai: Algimantas Lūža, Audrius Kimontas, Petras Tamašauskas, Alfredas Bieliūnas, Juozas Labeikis, Alius Pockevičius. Romas Gaidys, Valdas Povilionis, Linas Putrius.
Svečiai: VMVT direktorius dr. Jonas Milius, NMVRVI Bendrųjų reikalų direktorius Juozas Jokimas,    LSMU VA prorektorius veterinarijai prof. A.Sederevičius, Vytas Jurkonis.
 
Darbotvarkė:
1.      Dėl LVGA 40-ojo ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo darbotvarkės.
2.      Dėl LVGA sekcijų steigimo ir atstovavimo LVGA valdyboje.
3.      Dėl kvalifikacijos kėlimo vertinimo.
4.      Dėl minimalių reikalavimų veterinarijos gydykloms
5.      Dėl galimybės priimti asmenį į darbą LVGA  projektų paieškai ir vykdymui.
6.      Dėl veterinarijos pažymėjimų gyvulių judėjimo kontrolei atnaujinimo ir kraujo tyrimų.
  1. Kiti klausimai. 
 
 
 
1. SVARSTYTA: Dėl LVGA 40-ojo ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo darbotvarkės.
    LVGA prezidentas V.Bižokas kalbėjo apie artėjantį (2011 10 14 d.) LVGA rinkiminį- atskaitinį suvažiavimą, jo numatomą darbotvarkę ir delegatų sąrašus. Kvota yra 1 delegatas nuo 3 LVGA narių. VMVT direktorius J.Milius informavo, kad VMVT atstovaus V. Paulauskas.  Prezidentas paragino Valdybų narius pasitarti kokie kandidatai bus siūlomi į LVGA prezidento bei Etikos ir Revizijos komisijas. 
 
 
NUTARTA:
 Patvirtinti LVGA XL (40) suvažiavimo darbotvarkę.
Nutarimas priimtas LVGA valdybos vienbalsiai.
 
2. SVARSTYTA: Dėl LVGA sekcijų steigimo ir atstovavimo LVGA valdyboje.
LVGA prezidentas V. Bižokas pažymėjo, kad šiuo metu Asociacijoje yra susiformavę penki veterinarijos gydytojų junginiai pagal profesinę kompetenciją ir darbo profilį. Buvo pasiūlyta steigti penkias LVGA sekcijas, vadovaujantis LVGA įstatų 4 punkto 4.2. papunkčiu. Taip pat sekcijų atstovai deleguoja po vieną narį į LVGA valdybą, kurią tvirtina suvažiavimas.
 
NUTARTA:
1. Steigti penkias LVGA sekcijas:
 1.1. Bendrosios praktikos veterinarijos gydytojų.
 1.2. Maisto kontrolės.
 1.3. Valstybinės tarnybos.
 1.4. Smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų.       
 1.5. Veterinarinės farmacijos.
2. Įgalioti Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociaciją atstovauti LVGA Smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų sekciją, o Veterinarijos farmacijos asociaciją atstovauti LVGA Veterinarijos farmacijos sekciją.
3. Į LVGA valdybą kiekviena sekcija deleguoja po vieną atstovą. LVGA valdybos narius pateikti tvirtinti LVGA suvažiavimui.
Nutarimas priimtas LVGA valdybos vienbalsiai.
 
 
 
3. SVARSTYTA: Dėl kvalifikacijos kėlimo vertinimo.
VMVT direktorius J.Milius informavo, kad spalio mėnesį dar kartą bus svarstoma kvalifikacijos kėlimo vertinimo tvarka. LVGA paprašyta  pakartotinai pateikti pasiūlymus.
 
NUTARTA:
 Spalio mėnesį pateikti pakartotiną pasiūlymą VMVT dėl kvalifikacijos kėlimo vertinimo tvarkos, kurioje numatyta kvalifikacijos deklaracijų vertinimą perduoti Asociacijai. Pasiūlymą pateikia LVGA prezidentas.
Nutarimas priimtas LVGA valdybos vienbalsiai.
 
4. SVARSTYTA: Dėl minimalių reikalavimų veterinarijos gydykloms.
LSGVGA prezidento S. Laurusevičiaus kalbėjo, kad šis projektas per švelnus ir LSGVGA teiks projekto pasiūlymus dėl kompanijos gyvūnams skirtų gydyklų reikalavimų. VFA prezidentas pasiūlė išskirti reikalavimus priklausomai nuo gydyklos dydžio: ar tai kabinetas, ar klinikos.
 
NUTARTA:
1. LSGVGA pateiks VMVT projekto pataisų pasiūlymus po LSGVGA valdybos posėdžio ir suderinimo su LVGA valdyba.
Nutarimas priimtas LVGA valdybos vienbalsiai.
 
5. SVARSTYTA: Dėl galimybės priimti asmenį  į darbą LVGA projektų paieškai ir vykdymui.
LVGA BP sekcija siūlo priimti į darbą vieną žmogų projektų paieškai ir vykdymui.
 
NUTARTA:
Pritarti siūlymui ir ieškoti galimybės priimti žmogų į darbą LVGA projektų paieškai ir vykdymui. Galutinį sprendimo priėmimą nukelti LVGA valdybos posėdžiui po LVGA 40-ojo suvažiavimo.
Nutarimas priimtas LVGA valdybos vienbalsiai.
 
 
 
6. SVARSTYTA: Dėl veterinarijos pažymėjimų gyvulių kontrolei atnaujinimo ir kraujo tyrimų
       Buvo svarstomas klausimas dėl būtinumo atnaujinti veterinarijos pažymėjimus gyvulių judėjimo kontrolei ir kraujo tyrimus, nustatant leukozę ir bruceliozę, prieš suteikiant bandai sveikos bandos statusą.
NUTARTA:
    Pritarti, kad būtų atnaujinti veterinarijos pažymėjimai gyvulių judėjimo kontrolei ir kraujo tyrimai, nustatant leukozę bei bruceliozę, prieš suteikiant bandai sveikos bandos statusą. Prašyti VMVT atsižvelgti į šį nutarimą ir paruošti tam reikalingą teisinę dokumentaciją.
Nutarimas priimtas LVGA valdybos vienbalsiai.
 
 
7. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
  1. Dėl LVGA būstinės.
  2. Dėl veterinarijos gydytojų trūkumo kai kuriuose rajone, kur daug metų nėra nei vieno jauno gydytojo.
  3. Dėl veterinarijos sanitarų reikalingumo.
  4. Dėl glaudesnio LVGA ir VMVT bendradarbiavimo.
  5. Dėl LSGVGA ir VFA statuso LVGA valdyboje.
  6. Dėl  leidinio Lietuvos žemės ūkio istorija
 
     1. LVGA prezidentas V. Bižokas kalbėjo dėl pastovios LVGA būstinės reikalingumo. VMVT direktorius J. Milius informavo, kad šis klausimas bus sprendžiamas netolimoje ateityje.
     2. P. Tamašauskas kalbėjo, kad kai kuriuose rajonuose jaunų gydytojų nebuvimas yra labai rimta problema. J. Milius sakė, kad rajonų merams buvo siūloma įsteigti stipendijas naujų veterinarijos gydytojų mokymui, tačiau daug atsakymų nesulaukta. Ateitis parodys.
     3. Svarstytas klausimas dėl veterinarijos sanitarų reikalingumo, tačiau nuspręsta, kad kol kas šio klausimo sprendimas atidedamas ateičiai.
     4.  VMVT direktorius J. Milius informavo, kad rengiant bendrus VMVT pasitarimus rajonuose, bus kviečiami ir LVGA sekcijų pirmininkai.     VMVT direktorius J. Milius taip pat pažymėjo, kad š.m. lapkričio mėn. numatomas VMVT vadovybės ir ūkininkų organizacijų vadovų susitikimas, kuriame bus tariamasi dėl privalomos sutarties su aptarnaujančiu veterinarijos gydytoju.
 
     5.  Įvertinant faktą, kad FVA gyvuoja 11 metų, o LSGVGA gyvuoja 16 metų, bei  aktyviai dalyvauja LVGA veikloje, LVGA Valdyba mano, kad LVGA struktūroje Veterinarinės farmacijos sekciją galėtų atstovauti Veterinarijos farmacijos asociacija, o Smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų sekciją – LSGVGA. Abi asociacijos turėtų teisę deleguoti po vieną atstovaujantį narį į LVGA Valdybą. Buvo išreikšta nuomonė, kad ateityje VFA ir LSGVGA turėtų tapti LVGA nariais juridinio asmens teisėmis.
    6. V.Jurkonis iš naujo leidinio „Lietuvos žemės ūkio istorija“ pristatė dvi ruošiamas leidinio dalis: istoriją ir pristatomus rajonus. Leidykla prašo bendradarbiavimo. Trečioje  knygos dalyje bus pristatoma perdirbėjai, kas aptarnauja žemdirbį: mašinos, farmacija, veterinarai, chemija. LVGA valdyba pritarė informacijos apie LVGA teikimui minėtam leidiniui.
 
 
 
 
 
 
Pirmininkas                                                                                           Vidmantas Bižokas
 
Sekretorė                                                                                             Jūratė Sabeckienė

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.