LVGA 44-ojo suvažiavimo protokolas

    LVGA XLIV (44-ojo) suvažiavimo                            protokolas          Kaunas, 2015 10 09

 

LVGA VISUOTINIS ATASKAITINIS-RINKIMINIS XLIV (44-asis)   SUVAŽIAVIMAS

LSMU  Veterinarijos akademija

Viso išrinkta delega: 155.

Dalyvauja: 121 delegatas.

 

Pirmininkas:  Gražina Januškevičienė

Sekretorė:  Neringa Sutkevičienė

 

Dalyvauja svečiai: dr. Jonas Milius (VMVT direktorius), prof. Henrikas Žilinskas (LSMU VA kancleris), prof.  Antanas Sederevičius (LSMU  prorektorius veterinarijai), Mara Viduža (Latvijos veterinarijos asociacijos prezidentė) , prof. Vita Riškevičienė (LSMU VA VF dekanė), dr. Gediminas Pridotkas (NMVRVI direktorius), LSMU profesorius emeritas  Algimantas Matusevičius.

Suvažiavimo rėmėjai: UAB „KRKA Lietuva“, UAB „Virbac“ („Zoovetvaru“), UAB „Ruvera“,

VšĮ „Terra Publika“.

Asociacijos prezidentas prof. V. Bižokas pasveikino visus susirinkusius. Padėkojo XLIV (44-ojo) LVGA suvažiavimo rėmėjams.  Pakvietė atvykusius svečius pasisakyti. Kalbėjo dr. J. Milius,  prof. H.Žilinskas, Jurūnas Jablonskas, Mara Viduža, prof. Algimantas Matusevičius.    LVGA šiuo metu yra 625. Suvažiavimo delegatų kvota buvo 1 delegatas nuo 5 LVGA narių. Viso išrinkta 155 delegatai. Suvažiavime dalyvauja 121 delegatas. Kvorumas būtų 79 delegatai, turintys balsavimo teisę, o užsiregistravo – 121 delegatas, turintis balso teisę, todėl suvažiavimas gali pradėti darbą ir spręsti pagal darbotvarkę numatytus klausimus. LVGA prezidentas V.Bižokas paskelbė LVGA XLIV (44)  ataskaitinį-rinkiminį suvažiavimą atidarytu.

Grojamas Lietuvos Respublikos himnas.

1. SVARSTYTA: LVGA XLIV (44)ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo pirmininko, sekretorės ir balsų skaičiavimo komisijos  rinkimai.

LVGA prezidentas Vidmantas Bižokas pasiūlė XLIV (44) LVGA suvažiavimo pirmininku rinkti LVGA valdybos narę, Maisto kontrolės sekcijos pirmininkę prof. Gražiną Januškevičienę ,  ir sekretore – LSMU VA Neužkrečiamųjų ligų katedros mokslo darbuotoją dr. Neringą Sutkevičienę.     Balsavimo rezultatai: už – 121, susilaikė – nėra, prieš – nėra.

NUTARTA:

  1. LVGA XLIV (44) suvažiavimo pirmininku  išrinkti G. Januškevičienę.
  2. LVGA XLIV (44)  suvažiavimo sekretore  išrinkti  N. Sutkevičienę.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

2. SVARSTYTA: LVGA XLIV (44) ataskaitinio-rinkiminio  suvažiavimo darbotvarkė.

    G. Januškevičienė supažindino  su numatyta LVGA XLIV (44) suvažiavimo darbotvarke ir pasiūlė patvirtinti balsavimu.

NUTARTA:

Pavirtinti tokią LVGA  XLIV (44) suvažiavimo darbotvarkę:

10.00.  Veterinarijos farmacijos ir kitų įmonių parodos atidarymas.

11.00.-12.00. Suvažiavimo delegatų ir dalyvių registracija.

12.00. Suvažiavimo atidarymas.

12.20.  LVGA prezidento metinė Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos veiklos ataskaita.

Apdovanojimai LVGA padėkomis.

12.40.  LVGA Revizijos komisijos  ataskaita.

12.50.  LVGA Etikos  komisijos ataskaita.

13.00.  Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

13.10.  Kandidatų į LVGA prezidentus pasisakymai.

13.30.  LVGA prezidento ir viceprezidento rinkimai.

13.50.  LVGA Revizijos komisijos ir Etikos komisijos  rinkimai.

14.00.  LVGA Valdybos narių tvirtinimas.

14.10.  Žemės ūkio ministerijos , VMVT ir UAB “Innoera”  aktuali informacija.

15.00.  Dėl LVGA nario mokesčio dydžio. Diskusijos, pasiūlymai, nutarimų priėmimas.

15.30.  Koncertas. Koncertuoja Renata ir Deividas Norvilai.

16.15.  Darbas LVGA sekcijose.

Pasiūlyta suvažiavimo darbotvarkė priimta vienbalsiai.

 3. SVARSTYTA: LVGA prezidento Vidmanto Bižoko metinė asociacijos veiklos ataskaita (Protokolo priedas Nr. 1.).

V. Bižokas pristatė LVGA metinę 2014 10 01-2015 10 01 laikotarpio veiklos ataskaitą.

G. Januškevičienė pasiūlė balsavimu patvirtinti LVGA prezidento metinę ataskaitą.

Balsavimo rezultatai: už – 121, susilaikė – nėra, prieš – nėra.

NUTARTA:

1. Patvirtinti LVGA prezidento V. Bižoko metinę asociacijos veiklos  ataskaitą.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

Taip pat buvo apdovanoti LVGA padėkomis gražius jubiliejus švenčiantys ir savo darbu nusipelnę LVGA devyni nariai.

4. LVGA Revizijos komisijos  ataskaita ( Protokolo priedas Nr. 2.)

LVGA Revizijos komisijos  pirmininkas Henrikas Medveckas pristatė metinę 2014 10 01-2015 10 01 laikotarpio ataskaitą.

G. Januškevičienė  pasiūlė balsavimu patvirtinti Revizijos komisijos atskaitą.

Balsavimo rezultatai: už – 120, prieš – nėra, susilaikiusių –1.

NUTARTA:

1.  Patvirtinti LVGA Revizijos komisijos metinę ataskaitą.

Nutarimas priimtas balsų dauguma.

5. SVARSTYTA: LVGA Etikos komisijos ataskaita.

LVGA Etikos komisijos pirmininkas Valdas Plioplys  pristatė LVGA Etikos komisijos metinę atskaitą.

G. Januškevičienė  pasiūlė balsavimu patvirtinti LVGA Etikos komisijos atskaitą.

Balsavimo rezultatai: už – 121, susilaikė – nėra, prieš – nėra.

NUTARTA:

1.  Patvirtinti LVGA Etikos komisijos  metinę ataskaitą.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

 6.  SVARSTYTA:  Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

Į Balsų skaičiavimo komisiją buvo pasiūlyti penki asmenys: Pranas Dailidė, Audrius Kimontas, Arūnas Kurlianskas, Danutė Užkurėlytė ir Alvydas Trilikauskas.

Balsavimo rezultatai: už-121, prieš-nėra, susilaikė-nėra.

NUTARTA:

1. Patvirtinti tokios sudėties Balsų skaičiavimo komisiją: Pranas Dailidė, Audrius Kimontas, Arūnas Kurlianskas, Danutė Užkurėlytė ir Alvydas Trilikauskas.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

7.  SVARSTYTA: Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidento ir viceprezidento rinkimai.  Kandidatų pasisakymai bei rinkiminių programų pristatymas. Diskusijos.

G. Januškevičienė supažindino su iškeltų kandidatų į LVGA prezidento postą sąrašu. Į LVGA prezidento postą buvo pasiūlytos 3 kandidatūros:

1. Vidmantas Bižokas, LSMU Veterinarijos akademijos Neužkrečiamųjų ligų katedros profesorius. Pasiūlė LVGA BPS valdyba, LVGA MK sekcijos valdyba ir VVT sekcijos valdyba. Sutikimas yra.

2. Petras Tamašauskas, privatus Skuodo rajono veterinarijos gydytojas. Pasiūlė LVGA BPS valdyba. Sutikimo nėra.

3. Sigitas Japertas, UAB „Agrowill Group“ gyvulininkystės aptarnavimo skyriaus vadovas. Pasiūlė LVGA BPS valdyba. Sutikimas yra.

Tokiu būdu, rinkimuose dalyvaus du kandidatai: V. Bižokas ir S. Japertas.

G. Januškevičienė pakvietė kandidatus pasisakyti ir pristatyti rinkimines programas.

V. Bižokas ir S. Japertas išdėstė savo LVGA tolimesnės veiklos programas.

Buvo balsuojama atviru būdu, suvažiavimo delegatų mandatų pakėlimu.

Balsavimo rezultatai: už Vidmanto Bižoko išrinkimą LVGA prezidentu – 56, susilaikė – 4, prieš – nėra. Už Sigito Japertą išrinkimą LVGA prezidentu-56, susilaikė-2, prieš-nėra. Viso balsavime dalyvavo 117 delegatų.

Tokiu būdu pirmajame rinkimų ture reikiamos balsų daugumos nesurinko nei vienas iš kandidatų.

Buvo paskelbtas antrasis balsavimo turas, surenkant balsavimo biuletenius, atiduotus už kiekvieną iš kandidatų.

Balsavimo rezultatai: už Vidmanto Bižoko išrinkimą LVGA prezidentu-59 balsai, už Sigito Japerto išrinkimą LVGA prezidentu-58 balsai. Viso balsavime dalyvavo 117 delegatų.

Tokiu būdu, paprasta balsų dauguma ketverių 2015-2019 metų kadencijai Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos  prezidentu  išrinktas profesorius Vidmantas Bižokas.

NUTARTA:

1. Ketverių 2015-2019 metų kadencijai Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidentu   išrinkti profesorių  Vidmantą Bižoką.

Nutarimas priimtas balsų dauguma.

8. SVARSTYTA: Kandidatų į LVGA viceprezidento postą iškėlimas.

Išrinktasis LVGA prezidentas V. Bižokas padėkojo susirinkusiems dalyviams už pasitikėjimą ir pasiūlė  LVGA viceprezidentu  rinkti LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos pirmininką Sigitą Japertą. Sigitas Japertas atsisakė kandidatuoti į LVGA viceprezidentus, motyvuodamas tuo, kad geriau viceprezidentu rinkti praktikuojantį veterinarijos gydytoją

Atsisakius S. Japertui, LVGA prezidentas V. Bižokas LVGA viceprezidentu pasiūlė  rinkti Skuodo rajono privatų veterinarijos gydytoją Petrą Tamašauską.   G. Januškevičienė pasiūlė balsuoti už  P. Tamašausko kandidatūrą į LVGA viceprezidentus.

Balsavimo rezultatai: už – 117, susilaikė – nėra,  prieš – nėra. LVGA viceprezidentu   ketverių metų kadencijai išrinktas Petras Tamašauskas.

NUTARTA:

  1.  Išrinkti Petrą Tamašauską Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos viceprezidentu ketverių metų kadencijai.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

9. SVARSTYTA: LVGA Etikos komisijos rinkimai

G. Januškevičienė pasiūlė organizuoti LVGA Etikos komisijos rinkimus. Reikia išrinkti 3 narius. Jis pasiūlė susirinkimo dalyviams siūlyti kandidatūras. Buvo pasiūlyti šie kandidatai

1. Alius Pockevičius (atsisakė).

2. Pranas Dailidė (sutiko).

3. Jonas Gintautas (atsisakė).

4. Alvidas Trilikauskas (atsisakė).

5. Audrius  Kymontas (sutiko).

6. Tomas Cicėnas (sutiko).

G. Januškevičienė pasiūlė balsuoti už pasiūlytą kandidatų sąrašą: P. Dailidę, A. Kimontą ir T. Cicėną.  Į LVGA Etikos komisiją išrinkti: Pranas Dailidė, Audrius  Kimontas ir Tomas Cicėnas.

NUTARTA:

1. Išrinkti į LVGA Etikos komisiją ketverių metų  kadencijai šiuos asmenis: Praną Dailidę, Audrių Kimontą ir Tomą Cicėną.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

 10. SVARSTYTA: LVGA Revizijos komisijos rinkimai

G. Januškevičienė  pasiūlė organizuoti LVGA Revizijos komisijos rinkimus. Reikia išrinkti 3 narius. Jis pasiūlė susirinkimo dalyviams siūlyti kandidatūras. Buvo pasiūlyta rinkti tos pačios sudėties, kaip ir 2011 metais, Revizijos komisiją ir balsuoti už kandidatų sąrašą:  H. Medvecką, V. Gailių ir V. Kupstą. Į Revizijos komisijos narius išrinkti H. Medveckas, V. Gailius ir

V. Kupstas.

NUTARTA:

  1.  Išrinkti į LVGA Revizijos komisiją ketverių metų laikotarpiui šiuos asmenis: Henriką  Medvecką, Virginijų Gailių ir Vaidą Kupstą.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

 11. SVARSTYTA: LVGA Valdybos narių tvirtinimas

 G. Januškevičienė  supažindino suvažiavimo delegatus su LVGA įstatų punktais apie LVGA Valdybos formavimą ir tvirtinimą suvažiavime. Iš visų LVGA sekcijų buvo pasiūlyta po vieną atstovą į LVGA Valdybos narius: Bendrosios praktikos sekcijos- S. Japertas, Maisto kontrolės sekcijos- G. Januškevičienė, Valstybinės tarnybos sekcijos- K. Patašius, Veterinarijos farmacijos asociacijos- J. Jablonskas ir Smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos –S. Laurusevičius. Taip pat į valdybą įeina LVGA prezidentas ir viceprezidentas. Balsuota kartu už visus atstovus, pasiūlytus į LVGA Valdybą.

Balsavimo rezultatai: už- 117, prieš-nėra, susilaikė-nėra.

NUTARTA:

1. Tvirtinti  tokios sudėties Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos Valdybą ketverių metų kadencijai: Vidmantas Bižokas, Petras Tamašauskas, Sigitas Japertas, Gražina Januškevičienė, Kęstutis Patašius, Jurūnas Jonas Jablonskas ir Saulius Aidas Laurusevičius.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

12. IŠKLAUSYTA : VMVT ir Žemės ūkio ministerijos aktuali informacija.

Aktualiais ES, Lietuvai ir veterinarijos gydytojams  klausimais kalbėjo VMVT direktorius

dr. Jonas Milius. Apie Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos srities “Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai” įgyvendinimą 2015 metais ir galimybę gauti paramą kaime dirbantiems privatiems veterinarijos gydytojams informaciją suteikė Lietuvos žemės ūkio ministerijos atstovė

V. Juralavičiūtė ir UAB „Innoera“ atsakingas darbuotojas A. Jurėnas.

13.  SVARSTYTA:  Dėl LVGA nario mokesčio dydžio.

G. Januškevičienė  informavo suvažiavimo delegatus, kad Lietuvai įsivedus eurą, LVGA nario mokestis perskaičiavus buvo 28,96 eurų (100,0 litų). Mokėjimo patogumo dėlei buvo pasiūlyta nario mokestį padidinti, suapvalinus jį iki 30,0 eurų.

   NUTARTA:  nustatyti 30,0 eurų (trisdešimties eurų) LVGA nario mokesčio dydį.

   Nutarimas priimtas vienbalsiai.

Suvažiavimo metu taip pat buvo užduoti papildomi klausimai VMVT direktoriui dr. J. Miliui, į kuriuos buvo detaliai atsakyta.

G. Januškevičienė  paminėjo, kad suvažiavimo darbotvarkėje numatyti klausimai buvo apsvarstyti, priimti nutarimai ir paskelbė LVGA XLIV (44)  suvažiavimą uždarytu.

Taip pat buvo paskelbta, kad suvažiavimo dalyviams koncertuos Renata ir Deividas Norvilai.

Pirmininkas                                                     Gražina Januškevičienė

Sekretorė                                                        Neringa Sutkevičienė

 

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.