Žemės ūkio rūmų Veterinarijos ir maisto saugos komiteto veiklos nuostatų projektas

PROJEKTAS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų

Tarybos  ______ sprendimu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ

VETERINARIJOS IR MAISTO SAUGOS

KOMITETO VEIKLOS NUOSTATAI

 

 1. Bendroji dalis
 1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (toliau – Rūmai) Veterinarijos ir maisto saugos komiteto nuostatai nustato Veterinarijos ir maisto saugos komiteto (toliau – Komitetas) darbo tvarką.
 2. Veterinarijos ir maisto saugos komitetą  sudaro ir sudėtį tvirtina Rūmų taryba Rūmų pirmininko ir ne mažiau kaip trijų Rūmų narių teikimu.
 3. Pagrindinis Komiteto tikslas – rengti kolektyvinę nuomonę atskirais Rūmų veiklos klausimais, susijusiais su veterinarijos ir maisto saugos sritimis.
  1. Komitetas atlieka šias pagrindines funkcijas:

4.1. analizuoja veterinarijos ir maisto saugos srities problematiką ir teikia pasiūlymus Rūmų Tarybai;

4.2. skatina veterinarijos gydytojų rėmimą;

4.3. siekia ES paramos  gavimo palengvinimo ……………………….;

4.4. rengia, dalyvauja rengiant ir svarstant įstatymų ir kitų teisės norminių aktų, susijusių su veterinarijos ir maisto saugos sritimis, projektus;

4.5. analizuoja ir sprendžia aktualius klausimus veterinarijos ir maisto saugos srityse;

4.6. ………………………..

 1. Pagrindinė veiklos forma – posėdžiai, kurie gali vykti ir elektroniniu būdu.
 2. Komiteto veiklos trukmė neribota.

7.   Komitetas veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų įstatymo, Rūmų statuto ir šių veiklos nuostatų (toliau – Nuostatai).

II. Komiteto nariai, jų teisės ir pareigos

 1. Komitetas yra iš Rūmų narių deleguotų atstovų, kurie yra sumokėję Rūmų nario stojamąjį bei einamuosius mokesčius, suformuotas darbo organas.
 2. Rūmų nariai, pageidaujantys dalyvauti Komiteto veikloje, apie norą dirbti Komitete raštu praneša Rūmų Tarybai. Taryba, atsižvelgusi į argumentuotą Komiteto nuomonę, turi atsakyti į prašymą artimiausio posėdžio metu. Organizacijų, kurios nėra Rūmų nariai, dalyvavimas Komiteto veikloje galimas tik su Komiteto pritarimu ir tik stebėtojo ar/ir patarimo teisėmis be balsavimo teisės.
 3. Vienai organizacijai atstovauja vienas asmuo.
 4. Minimalus Komiteto narių skaičius yra trys. Komiteto narių skaičius neribojamas.
 5. Nuolatinis Komiteto narys, negalintis dalyvauti posėdyje, gali būti pakeistas kitu tos organizacijos deleguotu nariu, kuris Komiteto yra patvirtintas kaip pavaduojantis asmuo ir kuriam yra perleidžiamos nuolatinio nario teisės (tada, kai nedalyvauja pagrindinis narys).
 6. Komiteto narys turi teisę:

13.1. dalyvauti ir balsuoti Komiteto narių posėdžiuose;

13.2. dalyvauti Komiteto veikloje, jo rengiamuose renginiuose;

13.3. propaguoti Rūmų bei Komiteto tikslus ir uždavinius;

13.4. susipažinti su Komiteto dokumentais ir gauti visą Komiteto turimą informaciją apie jo veiklą;

13.5. naudotis Komiteto sukaupta informacija;

13.6. rinkti ir būti išrinktam į Komiteto valdymo organus;

13.7. teikti pasiūlymus Komiteto veiklai gerinti;

13.8. raštu įgalioti kitą Komiteto narį balsuoti už jį Komiteto narių posėdyje ar atlikti kitus veiksmus;

13.9. bet kada išstoti iš Komiteto.

14. Komiteto narys privalo:

14.1. laikytis Komiteto Nuostatų;

14.2.  vykdyti Komiteto priimtus ir Tarybos patvirtintus sprendimus.

 1. Narys gali būti pašalintas iš Komiteto, Komiteto pirmininko teikimu ir pritarus 2/3 posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių. Pašalinimo iš Komiteto narių priežastys:

15.1. Komiteto nuostatų nesilaikymas bei prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas;

15.2. Netinkamas Komiteto nario pareigų vykdymas ir nedalyvavimas be pateisinamų priežasčių, kaip apibrėžta Nuostatų 16 punkte;

15.3.  Komiteto nario veikimas prieš Komiteto ar Rūmų interesus ar kitoks kenkimas Komiteto, taip pat Rūmų veiklai ar reputacijai;

15.4. Rūmų nario kasmetinio mokesčio nesumokėjimas;

15.5. Kita aukščiau neįvardinta svarbi priežastis.

 1. Komitetų nariai, be pateisinamų priežasčių (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas, liga  nelaikomi pateisinamomis priežastimis) neatvykę į tris iš eilės Komiteto posėdžius, laikomi atsisakiusiais būti Komitetų nariais. Į jų vietą organizacijos – Rūmų nariai deleguoja  naują atstovą tam laikotarpiui, kuriam buvo išrinktas pasitraukęs narys.

17. Komiteto kvietimu, Komiteto veikloje gali dalyvauti ekspertai ir specialistai, galintys kompetentingai prisidėti prie sprendžiamų klausimų. Šie asmenys neturi balsavimo teisės.

18. Komiteto Pirmininkas arba Komiteto pirmininko pavaduotojas pristato ataskaitą apie Komiteto veiklą Rūmų  Tarybos posėdžių bei suvažiavimo metu, pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

19. Komiteto veikla yra konsultacinio pobūdžio. Atitinkamus sprendimus Komiteto priimtais nutarimais tvirtina Rūmų Taryba.

 

III.  Komiteto vadovybė

 

 1. Komiteto darbą organizuoja ir jam vadovauja Komiteto pirmininkas.
 1. Komiteto pirmininką tvirtina Rūmų Taryba Rūmų pirmininko ir ne mažiau kaip trijų Rūmų narių teikimu. Komitetas gali atšaukti Komiteto pirmininką ir kreiptis į Rūmų Tarybą anksčiau termino, jam prašant, taip pat jeigu jis pažeidė Komiteto Nuostatus, Rūmų statutą arba jį delegavęs  Rūmų narys praranda Rūmų narystę.
 2. Komiteto pirmininkas gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Rūmų Tarybą bei Komiteto narius ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
 3. Komiteto pirmininkas atsako už Komiteto narių posėdžio sušaukimą, pranešimą Komiteto nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Komiteto veiklai.
 4. Komitetas posėdžio metu Komiteto pirmininko teikimu skiria Komiteto pirmininko pavaduotoją, kuris eina pareigas Komiteto pirmininko, teikusio Komiteto pirmininko pavaduotojo kandidatūrą, kadencijos laikotarpiu.
 5. Komiteto pirmininkui išvykus ar dėl kitų priežasčių laikinai negalint vykdyti savo funkcijų, Komiteto pirmininko pareigas vykdo Komiteto pirmininko pavaduotojas. Sekretorių ir kitus Rūmų darbuotojus Komiteto veiklai aptarnauti skiria Rūmų direktorius.
 6. Komiteto Pirmininkas renkamas tam laikotarpiui, kurį pareigas eina Rūmų pirmininkas, teikęs Komiteto pirmininko kandidatūrą Rūmų Tarybai. Kadencijų skaičius neribojamas.

 

 

IV.              Posėdžių organizavimo tvarka

 

27. Narių posėdis gali būti sušauktas bet kuriuo metu reikalui esant, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.  Komiteto narių posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi Komiteto pirmininkas, pirmininko įgaliotas Komiteto pirmininko pavaduotojas arba ne mažiau kaip 1/3 Komiteto narių. Komiteto narių posėdis taip pat gali būti šaukiamas Rūmų vadovybės sprendimu.

28. Jeigu sušauktame Komiteto narių posėdyje, priimant sprendimus, kuriems būtina paprastoji balsų dauguma, nėra kvorumo, Komiteto pirmininkas ne vėliau kaip po mėnesio šaukia pakartotinį posėdį, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Komiteto narių posėdžio darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo dalyvaujančių jame narių skaičiaus.

29. Apie posėdžio laiką, vietą, preliminarią darbotvarkę Komiteto nariams praneša sekretorius raštu arba el. paštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas.

30. Posėdžiui pirmininkauja Komiteto Pirmininkas. Jeigu Komiteto Pirmininkas posėdyje dalyvauti negali, pirmininkauja Komiteto pirmininko pavaduotojas.

31. Komiteto posėdis laikomas įvykusiu, ir jame priimti nutarimai laikomi teisėtais, jei posėdyje dalyvauja daugiau, kaip pusė Komiteto narių.

32. Jei posėdis vyksta elektroniniu būdu, Komiteto nariai privalo per 3 (tris) kalendorines dienas pateikti savo poziciją el. posėdžio darbotvarkės klausimais. Jei per 3 (tris) dienas Komiteto narys nepateikia savo pozicijos, laikoma, kad pateiktam klausimui jis pritaria.

33. Komitetas sudaro metinį darbo planą, kuriam pasiūlymus teikia Komiteto ir  Rūmų Tarybos nariai. Į komiteto veiklos planą gali būti siūlomi klausimai iš Komitetą sudarančių organizacijų metinių  darbo planų, kurių pati organizacija nepajėgi išspręsti. Komiteto metinį veiklos planą ir ataskaitą tvirtina Rūmų Taryba. Metų eigoje Komiteto veiklos planas gali būti koreguojamas Komiteto sprendimu, patvirtinus Rūmų Tarybai.

 1. Organizacijų – Rūmų narių veiklai suaktyvinti, Komiteto posėdyje gali būti svarstoma Komitetą sudarančių organizacijų veikla. Nustačius, kad organizacija neplėtoja veiklos, Komitetas turi teisę siūlyti Rūmų Tarybai apsvarstyti organizacijos narystės tikslingumą Rūmuose.
 2. Komiteto posėdžiuose taip pat gali dalyvauti Rūmų pirmininkas ir vicepirmininkai bei Rūmų administracijos atstovai.

 

V.     Balsavimo tvarka

 

 1. Kiekvienas Komiteto narys turi vieną balsą.
 2. Komiteto sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Komiteto narių. Jei dalyvaujančių Komiteto narių balsai „už“ ir „prieš“ pasiskirsto po lygiai, lemia Komiteto pirmininko balsas.

 

VI.              Pagalbiniai organai, darbo grupės

 

38. Komitetas kilus poreikiui gali įkurti pagalbinius organus, darbo grupes tam tikriems klausimams nagrinėti. Šie organai veikia pagal Komiteto patvirtintas taisykles ir procedūras. Pagalbinio organo priimtas sprendimas yra konsultacinio pobūdžio ir turi būti perduotas Komitetui, kuris priima galutinį sprendimą.

 

VII. Dokumentų ir kitos informacijos apie Komiteto veiklą pateikimo nariams tvarka

 

39. Nariui raštu pareikalavus, Komiteto pirmininkas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti su Komiteto veikla susijusiais dokumentais.

40. Nariams pateikiamame Komiteto narių sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius Komiteto turimus duomenis narių vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, narių adresai korespondencijai.

 

VIII. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

 

41. Komiteto pranešimus galima perduoti asmeniškai, paštu, elektroninių paštu arba faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galimais įrenginiais, jei yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą, jei įstatymai ar šie Nuostatai nenumato kitaip.

 

IX. Nuostatų keitimo ir (ar) papildymo tvarka

 

42. Nuostatų pakeitimus ir (arba) papildymus gali inicijuoti ne mažiau, kaip 1/3 Komiteto narių.

43. Siūlomas nuostatų pakeitimas ir (arba) papildymas turi būti pateiktas Komiteto nariams ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki posėdžio.

44. Sprendimas dėl Nuostatų pakeitimo ir (arba) papildymo priimamas, jeigu už pakeitimą ir (arba) papildymą balsuoja ne mažiau, kaip 2/3 Komiteto narių. Nuostatų pakeitimus turi patvirtinti Rūmų Taryba.

 

X. Baigiamosios nuostatos

 

45. Komitetas gali būti likviduojamas Rūmų Pirmininko teikimu, patvirtinus Rūmų Tarybai.

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.