Dėl VMVT direktoriaus įsakymo projekto „Dėl išlaidų , patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikos patvirtinimo”

Projektas

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠLAIDŲ, PATIRTŲ VYKDANT ĮGALIOTŲJŲ VETERINARIJOS GYDYTOJŲ FUNKCIJAS, APSKAIČIAVIMO IR ATLYGINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

 

20     m.                 d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. B1-281 „Dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės“ ir siekdamas nustatyti tinkamą išlaidų, kurias patiria ūkio subjektai, vykdydami valstybinės veterinarijos funkcijas gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės srityje, apskaičiavimo ir atlyginimo tvarką:

1. T v i r t i n u pridedamą Išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodiką (toliau – Metodika).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. ūkio subjektams už gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės priemones, finansuojamas iš valstybės biudžeto ir vykdomas pagal sutartis, sudarytas iki šio įsakymo įsigaliojimo, apmokama šiose sutartyse nustatyta tvarka ir terminais iki šių sutarčių galiojimo pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d.;

2.2. ūkio subjektams išlaidos, patirtos vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiuojamos ir atlyginamos pagal šio įsakymu 1 punktu patvirtintą Metodiką, pasibaigus šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytų sutarčių galiojimui arba jas nutraukus šalių susitarimu..

3. N u r o d a u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių padalinių vadovams:

3.1. informuoti įgaliotuosius veterinarijos gydytojus apie šio įsakymu 1 punktu patvirtintą Metodiką;

3.2. informuoti ūkio subjektus apie šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytų sutarčių, kurios galioja ilgiau nei iki 2014 m. gruodžio 31 d., apie ketinimą nutraukti sutartis;

3.3. pakeisti sutarčių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, kurių forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. B1-281 “Dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės“, 1.2 punktu, 1 priedą arba sudaryti naujas sutartis dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, teritoriniu principu optimaliausiai paskirstant mėginių ėmimo vietas veterinarijos paslaugų teikėjams ar ūkinių gyvūnų laikytojų darbuotojams veterinarijos gydytojams, leidžiant imti mėginius ūkinių gyvūnų laikytojo ūkinių gyvūnų laikymo vietoje.

4. P a v e d u:

4.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

4.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Vidaus audito skyriui.

 

 

Direktorius

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 20            m.

įsakymu Nr.

IŠLAIDŲ, PATIRTŲ VYKDANT ĮGALIOTŲJŲ VETERINARIJOS GYDYTOJŲ FUNKCIJAS, APSKAIČIAVIMO IR ATLYGINIMO METODIKA

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodika (toliau – Metodika) nustato išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo metodiką, atlyginimo tvarką ir terminus.
 2. Ši Metodika taikoma apskaičiuojant ir atlyginant išlaidas, kurias patiria ūkio subjektai, kai jie patys (privatūs veterinarijos gydytojai, vykdantys veiklą pagal individualios veiklos pažymą) arba jų darbuotojai veterinarijos gydytojai vykdo įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas pagal Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės programą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. B1-281 “Dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės“. Ši Metodika taikoma atlyginant išlaidas, patirtas imant ir pristatant mėginius vykdant gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės priemones, finansuojamas iš valstybės biudžeto pagal kasmetinį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymą, numatantį imtinų mėginių skaičių pagal atskiras gyvūnų užkrečiamąsias ligas ir teritorijas..
 3. Pagal šią Metodiką apskaičiuojamos ir atlyginamos išlaidos:

3.1.   veterinarijos paslaugų teikėjams, kurie patys arba kurių darbuotojai veterinarijos gydytojai vykdo įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas;

3.2.   ūkinių gyvūnų laikytojams, kurių darbuotojai veterinarijos gydytojai atlieka įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas šiems gyvūnų laikytojams priklausančiose ūkinių gyvūnų laikymo vietose.

 

II SKYRIUS

IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS

 

 1.  Išlaidos apskaičiuojamos pagal formulę:

I = Ip + It

kur:

Ipišlaidos mėginių paėmimui, Lt

It – išlaidos mėginių pristatymui, Lt

 1. Išlaidos mėginių paėmimui apskaičiuojamos pagal formulę:

Ip = Σ (Ii_pr + I valx Li)

kur:

Ii_pr –išlaidos vienkartinėms priemonėms, naudojamoms i-tojo mėginio paėmimui, Lt

Ival –įgalioto veterinarijos gydytojo bruto valandinis darbo užmokesčiui, Lt.

Li – laikas i-tojo mėginio paėmimui, val. (maksimali L reikšmė, imant vieną kraujo mėginį ar gaišeną yra ne daigiau kaip 0,25 val, organų (audinių) mėginį – 0,5 val.)

 1. Ūkio subjektas išlaidų mėginių paėmimui pagrindimui turi pateikti ūkio subjekto vadovo pasirašytą pažymą, patvirtinančią įgaliotojo veterinarijos gydytojo valandinio darbo užmokesčio bruto dydį, ir mėginių ėmimo priemonių įsigijimą patvirtinančių dokumentų kopijas. Jeigu dėl išlaidų atlyginimo kreipiasi veterinarijos paslaugų teikėjas veterinarijos gydytojas, vykdantis veiklą pagal individualios veiklos pažymą, jis nurodofaktinįIval dydį.
 2. Išlaidos mėginių pristatymui apskaičiuojamos pagal formulę:

It =Σ ((tn x tk x ti_km)/100 + (I valx Li_tr));

kur:

tn – transporto priemonės degalų norma (ltr/100km);

tk – vidutinė rinkos degalų litro kaina, Lt;

ti_km – nuvažiuotas kelias iki i-tojo(-ųjų) mėginio (-ių) paėmimo vietos ir pristatymo vietos, km;

Li_trkelionėslaikas iki i-tojo(-ųjų) mėginio (-ių)  paėmimo vietos ir pristatymo vietos, val.

 1. Ūkio subjektas išlaidų mėginio pristatymui pagrindimui turi pateikti ūkio subjekto vadovo įsakymo, nustatančio transporto priemonės (-ių) kuro sąnaudų normas, kopiją.

 

 1. Ūkio subjektas, skaičiuodamas išlaidas mėginio pristatymui, gali nurodyti vidutinę rinkos degalų litro kainą, buvusią mėginio ėmimo dieną, arba degalų kainą pagal degalų įsigijimą patvirtinančius dokumentus.
 2. Jeigu dėl išlaidų mėginių pristatymui kreipiasi ūkio subjektas, kuris neturi ar negali pristatyti šios Metodikos 8 ir 9 punktuose nurodytų dokumentų, išlaidos mėginių pristatymui gali būti apskaičiuojamos pagal formulę:

It = Σ ((0,5 x ti_km) + (I valx Li_tr))

 1. Nuvažiuotas kelias iki i-tojo(-ųjų) mėginio (-ių) paėmimo vietos ir pristatymo vietos tai atstumas nuo VMVT teritorinio padalinio, kuriam pristatomi mėginiai, iki i-tojo(-ųjų) mėginio (-ių)  ėmimo vietos. Ūkio subjektai turi sudaryti optimalų mėnesio (dienos) mėginių ėmimo planą, sudarydami tokius kelionių maršrutus, kad nuvažiuotas kelias būtų trumpiausias, o paimamų mėginių skaičius maksimalus. Mėginių ėmimas turi būti planuojamas taip, kad į vieną mėginių ėmimo vietą būtų vykstama vieną kartą, mėginiai geografiniu požiūriu artimose vietovėse būtų imami tos pačios kelionės metu.

 

III SKYRIUS

IŠLAIDŲ ATLYGINIMO TVARKA

 

 1. Ūkio subjektai, pasibaigus mėnesiui, iki kito mėnesio 10 dienos pateikia atitinkamam VMVT teritoriniam padaliniui:

12.1.   Išlaidų mėginių paėmimui mėnesio ataskaitą (1 priedas);

12.2.   Metodikos 6 punkte nurodytų dokumentų kopijas;

12.3.   Išlaidų mėginių pristatymui mėnesio ataskaitą (2 priedas);

12.4.   išlaidų mėginių pristatymui ataskaitoje nurodytus duomenis pagrindžiančius dokumentus.

 1. Ūkio subjektai išlaidų pagrindimui gali pateikti papildomus, ūkio subjekto nuomone, svarbius dokumentus, rašytinius paaiškinimus.
 2. Ūkio subjektai Išlaidų mėginio paėmimui ataskaitą pildo pagal mėginių ėmimo datas, kiekvieną mėginį nurodydami atskiroje eilutėje. Mėginiai imti toje pačioje vietoje tą pačią dieną nurodomi iš eilės viena po kitos einančiose eilutėse.
 3. Išlaidų mėginių pristatymui ataskaita pildoma pagal kelionės datą ir maršrutą. Jeigu vieną dieną buvo vykdytos kelionės keliais skirtingais maršrutais, pateikiami paskaičiavimai kiekvienam maršrutui atskirai. Prie kiekvieno maršruto nurodomi mėginių ėmimo vietų adresai, Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto(-ų) data (-os) ir numeris (-iai).
 4. VMVT teritoriniai padaliniai priima ūkio subjektų pateiktus Metodikos12, 13 punktuose nurodytus dokumentus ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas atlieka jų patikrinimą bei vertinimą ir raštu informuoja dokumentus pateikusį ūkio subjektą apie teigiamus dokumentų vertinimo rezultatus arba kreipiasi į jį dėl Metodikos 18 punkte nustatytų trūkumų ištaisymo.
 5. VMVT teritorinis padalinys, tikrindamas išlaidų mėginių pristatymui ataskaitoje nurodytus kiekvienos kelionės laikus, vidutinį greitį kelionės metu skaičiuoja 40 km/val. Jeigu pagal nuvažiuotą kelią ūkio subjekto nurodytas kelionės laikas viršija kelionės laiką važiuojant 40 km/val greičiu, išlaidos skaičiuojamas pagal kelionės laiką, važiuojant 40 km/val greičiu.
 6. VMVT teritorinis padalinys, pateiktų dokumentų tikrinimo metu nustatęs, kad nepateikti visi Metodikos 12 punkte nurodyti dokumentai ar jie nėra pilnai ar iki galo užpildyti, kad pateikti dokumentai nepagrindžia ūkio subjekto patirtų išlaidų, ūkio subjekto sudarytas maršrutas neatitinka Metodikos 11 punkto ir ūkio subjektas nepateikė objektyvių įrodymų dėl maršruto pasirinkimo, prašoma atlyginti išlaidas, neatitinkančias Metodikos 2 ar 3 punktų raštu nurodo ūkio subjektui ištaisyti nustatytus trūkumus. Tokiu atveju Metodikos 16 punkte nurodytas 5 darbo dienų terminas skaičiuojamas nuo visų reikiamų dokumentų, paaiškinimų, patikslinimų pateikimo dienos.
 7. Tuo atveju, jeigu ūkio subjektas nepateikia dokumentų, pagrindžiančių įgalioto veterinarijos gydytojo bruto valandinis darbo užmokesčio dydį, šis dydis skaičiuojamas 17,47 Lt. Esant įtarimų dėl ūkio subjekto pateikiamo įgalioto veterinarijos gydytojo bruto valandinio darbo užmokesčio dydžio VMVT teritorinis padalinys gali kreiptis į teritorinį valstybinės mokesčių inspekcijos skyrių prašydamas pateikti atitinkamą informaciją.
 8. Tuo atveju, kai ūkio subjektas VMVT teritoriniam padaliniui nurodžius nepagrindžia mėginių ėmimo plano ir maršruto sudarymo atitikimo Metodikos 11 punktui, VMVT teritorinis padalinys perskaičiuoja nuvažiuotą kelią, naudodamasis interneto svetainėje maps.google.lt pateikiamu nuotolių skaičiavimu ir nurodydamas pradinį kelionės tašką VMVT teritorinio padalinio buveinės vietą ir galutinį tašką tolimiausią tam tikro maršruto mėginių ėmimo vietos adresą.
 9. VMVT teritorinis padalinys, atlikęs ūkio subjekto pateiktų dokumentų vertinimą ir, esant reikalui, patikslinimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas parengia išvadą, kurioje nurodo bendrą kiekvienam ūkio subjektui atlygintiną išlaidų dydį, kurią kartu su ūkio subjekto pateiktų dokumentų kopijomis persiunčia VMVT.
 10. Ūkio subjektams yra atlyginamos tik tos mėginių pristatymo išlaidos, kai kelionės metu yra paimami ir pristatomi mėginiai. Tuo atveju, jeigu nuvykus į mėginio ėmimo vietą mėginiai nėra paimami, išlaidos neatlyginamos.

 

IV SKYRIUS

IŠLAIDŲ ATLYGINIMO TERMINAI

 

 1. VMVT, gavusi iš VMVT teritorinių padalinių Metodikos 21 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos atlieka iki 10 procentų atsitiktinių ūkio subjektų pateiktų dokumentų patikrų.
 2. Jeigu VMVT Metodikos 23 punkte nurodytų patikrų metu nustato neatitikimus ar neaiškumus, ji kreipiasi į ūkio subjektą dėl paaiškinimų ar patikslinimų pateikimo.
 3. Išlaidos pagal tinkamai užpildytus ir įvertintus kaip apmokėtinus dokumentus ūkio subjektams apmokamos ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jų gavimo VMVT dienos, išskyrus Metodikos 24 punktą, kai išlaidos apmokamos atlikus VMVT patikrą ir priėmus sprendimą apmokėti.
 4. Metodikos 25 punkte nurodytas terminas gali būti pratęsiamas, jeigu trūksta lėšų, skiriamų pagal kasmetinį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymą, numatantį lėšas gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolei.

 

__________________________

 

 

Išlaidų, patirtų imant ir pristatant mėginius gyvūnų užkrečiamųjų ligų tyrimui, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikos

1 priedas

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(atskaitą teikiančio ūkio subjekto  pavadinimas / vardas ir pavardė)

_______________________________________________________________________________________

(ūkio subjekto ryšio duomenys)

____________________________________________

                                                (adresatas)

 

IŠLAIDŲ MĖGINIŲ PAĖMIMUI ____________MĖNESIO ATASKAITA

____________ Nr.     

(data)         

 

Mėginio ėmimo data

Mėginio (-ių) ėmimo vietos adresas

Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto data ir numeris

Mėginio pavadinimas*

Naudotų priemonių mėginio (-ių) paėmimui

Priemonių mėginių paėmimui įsigijimą patvirtinančio dokumento numeris, data

Išlaidos mėginio paėmimo priemonėms

Laikas mėginio paėmimui, val

Bruto valandinis darbo užmokestis, Lt

Išlaidos mėginio paėmimui, Lt

 

pavadinimas

Skaičius, vnt

vieneto kaina, Lt

1

2

3

4

5

6

7

8

9=6×7

10

11

12=9+10×11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISO:

 

* Nurodoma santrumpa K – kraujo mėginiui, O – organų mėginiui, A – audinių mėginiui, G – gaišenos mėginiui

 

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________          ____________________          ______________________________

          (pareigos)                                                         (parašas)                                                                       (vardas, pavardė)

 

Išlaidų, patirtų imant ir pristatant mėginius gyvūnų užkrečiamųjų ligų tyrimui, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikos

2 priedas

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ataskaitą teikiančio ūkio subjekto pavadinimas / vardas ir pavardė)

_______________________________________________________________________________________

(ūkio subjekto ryšio duomenys)

____________________________________________

                                                (adresatas)

 

IŠLAIDŲ MĖGINIŲ PRISTATYMUI ______________MĖNESIO ATASKAITA

____________ Nr.     

(data)         

 

Mėginio (-ių) ėmimo data

Mėginio (-ių) ėmimo vietos adresas

Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto(-ų) data (-os) ir numeris (-iai)

Maršrutas (nurodyti pradinį, tarpinį (-ius) ir galutinį tašką)

Degalų norma, l/100 km

Nuvažiuotas kelias, km

Degalų litro kaina, Lt

Kelionės laikas, val

Bruto valandinis darbo užmokestis, Lt

Išlaidos mėginių pristatymui, Lt

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=5x6x7/100+8×9*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISO:

 

* išlaidos mėginių pristatymui apskaičiuojamos pagal formulę 10=0,5×6+8×9, kai nepildoma 5 ir 7 grafos

___________________          ____________________          ______________________________

          (pareigos)                                                         (parašas)                                                                   (vardas, pavardė)

 

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.