VMVT ir LVGA BPS valdybos susitikimo protokolas

 

VALSTYBINÄ- MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA
 
 
VMVT IR LIETUVOS VETERINARIJOS GYDYTOJŲ ASOCIACIJOS BENDROSIOS PRAKTIKOS SEKCIJOS VALDYBOS ATSTOVŲ PASITARIMO PROTOKOLAS
 
2013 sausio  31  d. Nr. I2-2
Vilnius
 
Pasitarimas įvyko 2013-01-31, pradžia – 13:00 val., pabaiga – 16:00 val.
Protokolo apimtis : 5A4 formato puslapiai.
Pasitarimo pirmininkas – Jonas Milius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus.
Pasitarimo sekretorius – Paulius Bušauskas, Tarptautinių klausimų skyrius vyriausiasis specialistas
Dalyvavo: Dalyvių sąrašas pridedamas, 1 lapas.
 
Darbotvarkė:
1.      Dėl profilaktinių darbų ir atliktų tyrimų apmokėjimo.
2.      Dėl mėginių paėmimo.
3.      Dėl medicininių atliekų tvarkymo.
4.      Dėl licencijavimo ir atliekamos veterinarinės veiklos.
5.      Dėl didmenininkų prekybos veterinariniais vaistais.
6.      Dėl VIVS programos gerinimo ir tobulinimo.
7.      Dėl TBC aktų supaprastinamo.
8.      Dėl Lietuvoje dirbančių sėklintojų atsakomybės.
9.      Kiti klausimai.
_______________________
 
1. SVARSTYTA:
 
LVGA:
LVGA atstovai teigė, kad buvo susitikta su 13 rajonų VMVT viršininkais. Iškyla problema dėl finansavimo, galutinei tyrimų kontrolei pinigų kartais nelieka.
 
VMVT:
Rajono VMVT yra skirta suma ir jie žino kiek yra išskirta pinigų ir turi planuotis tyrimus. Sąskaitos už praeitus metus yra apmokamos ir kurie tyrimai yra atlikti už juos pinigai išmokėti. Buvo pateiktos pastabos dėl netikslumų išrašant sąskaitas.
 
1. NUTARTA:
LVGA turi informuoti savo narius, dėl netikslumų išrašant sąskaitas. Aiškiai turi būti nurodoma už ką yra apmokama, nes dalis pinigų yra  koofinansuojama iš Europos Sąjungos lėšų.
 
 
2. SVARSTYTA:
 
LVGA:
Iškyla problema dėl gyvūno gaišenos. Teritorinės VMVT nenori imti viso lavono, prašo atvežti tik tyrimui reikalingą medžiagą. Privatus veterinarijos gydytojas turi turėti specialią patalpą, kur atlikti procedūrą, dėl mėginiam reikalingos medžiagos. Po to lavono išmesti negalima, reikia atiduoti į šalutinių produktų tvarkymo įmonę UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“.
 
 
 
VMVT:
.Teritorines VMVT bus papildomai informuotos, kad privalo priimti visą lavoną. Teisės aktuose yra aiškiai numatyta, kad pasiutligės tyrimam yra imama galva, smegenys arba visas lavonas.
 
 
2. NUTARTA:
Informuoti teritorines VMVT tarnybas, kad jos priimtų visą gaišeną skirtą tyrimui.
 
3.    SVARSTYTA:
 
LVGA:
Gyvūnui laikytojai, kurie patys įsigijo ir sunaudojo veterinarinius vaistus turi prisiimti atsakomybę už susidariusias veterinarines medicinines atliekas ir tinkamą jų tvarkymą. Atsižvelgiant į tai, LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdyba (2012-10-12 protokolu adresuotu VMVT) siūlė papildyti Veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo reikalavimus (toliau – Reikalavimai), patvirtintus VMVT direktoriaus 2012 m. liepos 20 d. įsakymu B1-562 (Žin., 2012, Nr. 89-4681) papildoma nuostata, pabrėžiant, kad šie Reikalavimai taikomi ir gyvūnų laikytojams.
Taip pat LVGA pateikė informaciją, kad asmenys, turintys gyvulių sėklintojo licenciją kelia nemažai problemų, nes nėra griežtai kontroliuojami. Dažnai šie asmenys vykdydami gyvulių sėklinimo veiklą, taip pat neteisėtai naudoja veterinarinius vaistus, nesilaiko reikalavimų nustatytų teisės aktuose, panaudotas priemones reikalingas sėklinimo procedūroms atlikti ar susidariusias veterinarines medicinines atliekas palieka kur papuola.
 
 
 
VMVT:
Aukščiau minėtų Reikalavimų papildyti LVGA siūloma papildoma nuostata nereikia, kadangi gyvūnų laikytojai, kurie patys perka nereceptinius ar receptinius veterinarinius vaistus ir juos naudoja, priklauso ketvirtai veterinarinių medicininių atliekų darytojų grupei, kaip numatyta Reikalavimų 4 punkte. Detalus VMVT išaiškinimas LVGA, pateiktas 2013-01-04 VMVT raštu Nr. B6-(1.9)-14.
 
VMVT pateikė pavyzdį, kada buvo gautas skundas, kai  gyvulių sėklintojas, neturėdamas veterinarijos praktikos licencijos, sėklinamų gyvulių gydymui naudojo hormoninius preparatus. Detaliam šio atvejo tyrimui buvo sudaryta Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos komisija (kurios veikloje dalyvavo VMVT atstovas), kuri tikrino šio asmens, turinčio gyvulių sėklintojo licenciją, darbo veiklą. Atsižvelgiant į patikros rezultatus Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos taikė atitinkamas poveikio priemones.
 
VMVT sutiko su LVGA nuomone, kad būtina užtikrinti glaudesnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą su Valstybine gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kuri išduoda gyvulių sėklintojo licencijas, siekiant išvengti teisės aktų nuostatų pažeidimų. Taip pat akcentuota, kad reikalinga detali informacija (akivaizdūs įrodymai) kada, kas, kur, kokią veiklą vykdė ir kt.
 
 
3. NUTARTA:
Paruošti oficialių raštą, Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl gyvulių sėklintojų atsakomybės.
 
4.SVARSTYTA
 
LVGA:
Asociacija posėdžio metu pritarė ir pastabų neturėjo VMVT 2013-01-30 el. paštu pateiktam VMVT direktoriaus įsakymo „Dėl Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui.
 
VMVT:
Įsakymo projekte atlikti pataisymai, papildymai atsižvelgiant į visas LVGA paskutinį kartą raštu pateiktas pastabas, pasiūlymus (išbraukti ūkio subjektai; praplėstos kvalifikacijos kėlimo formos (doktorantūra, rezidentūra); didesnė atsakomybė kvalifikacijos kėlimo organizatoriams; asociacijoms suteikta teisė kreiptis dėl pranešimo santraukų, lektorių CV aprašymų pateikimo, abejojant kvalifikacijos kėlimo programos tinkamumu, praplėstos informacijos pateikimo galimybės ir raštu, ir elektroniniu būdu ir kt.)
 
5.SVARSTYTA
 
LVGA:
Buvo siūlytas veterinarinių vaistų prekybos sistemos pakeitimas, kurio tikslas, kad visų veterinarinių vaistų apyvarta vyktų tik per veterinarijos gydytoją, siekiant, kad vaistai nepatektų į gyvūno laikymo vietą be veterinarijos gydytojo žinios. Išnagrinėjus pateiktą schemą diskutuoti siūlymai, kaip ją galimą patobulinti. Racionalu, keisti ne pačią veterinarinių vaistų prekybos sistemą, bet ypatingą dėmesį skirti veterinarijos vaistinių ir gyvulių laikytojų kontrolei. Problema tame, kad veterinarijos vaistinėje dirbantys asmenys (turėdami ir veterinarijos praktikos licenciją) net nematę sergančio gyvūno išrašo receptą (paraišką).
VMVT:
Sutinka su problema, kad veterinarijos vaistinėje dirbantys asmenys, turėdami veterinarijos praktikos licenciją, ir net nematę gyvulio („nuotoliniu būdu“) išrašydami receptus, daro grubius pažeidimus. Privatus veterinarijos gydytojas neturi sutarties su gyvulių laikytojais, tačiau jis turi kuruoti, kokius veterinarinius vaistus naudoja gyvūnų laikytojas. O tai, sudėtinga, kadangi atsakomybė už gyvūnų ir gyvūninių produktų saugą ir kokybę (pvz.: farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanas) tenka ne tik gyvūnų laikytojui, bet ir veterinarijos gydytojui.
 
LVGA:
Problema – dėl nesąžiningų kolegų. Visi veterinariniai vaistai turi būti naudojami su veterinarijos gydytojo žinia. Reikia stiprinti veterinarijos vaistinių ir gyvūnų laikytojų kontrolę. Siūlymas – įpareigoti ūkininką, sudarytų sutartį su veterinarijos gydytoju. Tuomet , pasikeistų požiūris į veterinarijos gydytoją. Siūloma remtis Vokietijos patirtimi.
NUTARTA:
Veterinarinių vaistų prekybos sistemos schema yra gera, keitimų atlikti nereikia, tačiau būtina griežtesnė visapusiška veterinarijos vaistinių (atkreiptinas dėmesys į receptų (paraiškų) išrašymą) ir gyvūnų laikytojų kontrolė. Taip pat reikalinga toliau aktyviai dėti pastangas kovojant su nelegaliais neregistruotų veterinarinių vaistų prekiautojais,, didinti vaistininkų, gyvūnų laikytojų, veterinarijos gydytojų sąmojingumą, bei stiprinti veterinarinių vaistų tiekėjų atsakomybę. Pabrėžtina, kad ir toliau būtinas glaudus ir tęstinis bendradarbiavimas su LVGA, siekiant gauti informacijos apie nelegalius veterinarinius vaistus ir jų tiekėjus ir kitas iškylančias problemas
 
6.SVARSTYTA
 
LVGA:
Buvo nesklandumų su pieno tyrimų kompiuterine programa, dėl tuberkulinizacijos, leukozės ir bruceliozės tyrimų. Siūloma padaryti sutartį ūkiui su „Pieno tyrimais“ , tai buvo lengviau dėl tyrimų sekimo. Ketvirtas tyrimas automatiškai įeis i VIVS programą. Šiuo metu patobulinimai padaryti ir nesklandumų nekyla.
 
VMVT:
Naujovė dėl tyrimų protokolų siuntimo iš laboratorijos. Viskas bus saugoma sistemoje ir teritorinė tarnyba reikalui esant galės atsispausdinti tyrimo protokolus. Taip bus sudaryta galimybė būti arčiau šalia proceso ir rezultato. Laboratorija nebesiųs popierinių variantų. Tyrimų planavimas turėtų vykti schemomis sveikos bandos statusui gauti arba statusui išlaikyti. Planą būtų galima atsispausdinti. Kiekvienas gyvulio laikytojas matys, kad pagal planą ir intervalus jam priklauso daryti tyrimus ir arba gaus statusą arba negaus jei neatliks.
 
LVGA:
Prašome, kad tyrimų paėmimas nesutaptų su ganykliniu laikotarpiu.
 
VMVT:
Bus tokių atvejų kaip sutaps su ganykliniu laikotarpiu pagal terminus, nes tyrimia turi būti vykdomi vadovaujantis teisės aktais.
LVGA:
Iškėlė klausimą ką daryti su tokiais laikytojais, kurie neturi daug gyvulių (1-2 karvės) ir neatlieka tyrimų, bet pieną parduoda.
 
VMVT:
Sustiprinti kontrolę turguose, vietas kur parduodamas pienas .Atliekant ūkio patikrinimą, jei yra tik kelios karvės išsiaiškinti kur dedamas pienas.
 
NUTARTA:
Atlikti 100%  tyrimus pagal prekybos galvijais ir kiaulėmis reikalavimus. Vykdyti stebėseną dėl sveikų bandų statuso. Informuoti epizootologus apie atliekamus tyrimus, bei jų schemas. Sugriežtinti kontrolę turguose.
 
7.SVARSTYTA
LVGA:
Buvo pateikę pastabas.
 
VMVT:
Pastabos gautos ir bus pataisytos kompiuterinėje sistemoje.
 
8.SVARSTYTA
 
LVGA:
Kada veterinarijos gydytojas, turi ir veterinarijos praktikos licenciją, ir gyvulių sėklintojo licenciją, problemų nekyla, nes jis laikosi visų teisės aktų reikalavimų. Didelė problema su asmenimis, kurie turi tik gyvulių sėklintojo licenciją ir neteisėtai verčiasi veterinarijos praktika  Tuomet susidariusios veterinarinės medicininės atliekos tvarkomos netvarkingai, pažeidžiama Lietuvos Respublikos Veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 11 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata – Lietuvos Respublikoje fiziniai asmenys gali verstis privačia veterinarijos praktika tik turėdami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą veterinarijos praktikos licenciją.
 
VMVT:
Reikia surinkti ir pateikti detalią informaciją (akivaizdžius įrodymus) ką konkrečiai blogai daro sėklintojai (kada, kas, kur, kokią veiklą vykdė ir kt) VMVT nuomone, problemos priežastis – sėklintojų kontrolės stoka.
 
LVGA:
Sėklintojai važiuoja per kaimus, sėklina gyvulius, neneša jokios atsakomybės, daro ką nori. Reikia įspėti Valstybinę gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos dėl sėklintojų vykdomos veiklos ir atsakomybės. Manoma, kad sugriežtinus nelegalių veterinarinių vaistų prekybą, asmenys, turintys gyvulių sėklintojų licenciją, negalės taip lengvai neteisėtai gauti veterinarinių vaistų ir juos naudoti gyvulių gydymui.
 
NUTARTA:
Paruošti oficialų raštą. Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl gyvulių sėklintojų atsakomybės.
 
9.Kiti klausimai
 
9.1 Trichineliozės tyrimų projektas.
 
SVARSTYTA:
 
LVGA:
Padėkojo direktoriaus komandai, kad atkreipė dėmesį į privačių veterinarijos gydytojų pageidavimus. Pritarė, jog atnaujinti trichineliozės kursai.
 
NUTARTA:
Neigiamas trichineliozės mėginus turi būti saugomas 60 dienų.
 
VMVT: Turim labai artimai bendradarbiauti su privačiais veterinarijos gydytojais. Turi būti organizuojami pasitarimai, pokalbiai. Organizuojami mokymai kartu su LVGA. Problema, kaip pritraukti į rajonus veterinarijos gydytojus.
 
 
 
 
 
 
_____________________________
 
 
Pasitarimo pirmininkas                                                                                                            Jonas Milius
 
 
 
Pasitarimo sekretorius                                                                                               Paulius Bušauskas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.