Įvyko LVGA 45-asis suvažiavimas

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidento

prof. Vidmanto Bižoko metinė ataskaita

 

LVGA XLV (45-ajam) suvažiavimui

(laikotarpis: 2015 10 01-2016 10 01)

 

LSMU VA, Kaunas,

 

2016 metų spalio 21 diena

LVGA nariai.

 

BPS-451 (2015 m. buvo 465);

        MKS ir VMVT 152 (2015 m. buvo 160);

        Viso: 603 (2015 m. buvo 625).

        LSGVGA – 214 (2015 m. buvo 218) ;

        VFA – 140  (2015 m. buvo 119).

 Viso – 957 (2015 m. buvo 962 nariai).

   LVGA nariu yra tik beveik  kas trečias Lietuvoje dirbantis veterinarijos gydytojas , valstybiniame tinkle tik kas vienuoliktas.

 

LVGA  valdybos veikla.

 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko   keturi LVGA valdybos posėdžiai, tame tarpe  vienas kartu su VMVT vadovybe ir du virtualūs. Taip pat vyko visų LVGA sekcijų valdybų posėdžiai. Juose svarstyti svarbūs privatiems veterinarijos gydytojams klausimai. Pastoviai tartasi  su valdybos nariais dėl VMVT pateiktos informacijos dėl pastabų ir pasiūlymų teisės aktų klausimais. Visa informacija apie tai buvo paskelbta LVGA tinklapyje.

Bendras LVGA valdybos ir VMVT vadovybės posėdis Vilniuje 2015 m. lapkričio 10 dieną.

Posėdyje buvo svarstomi tokie klausimai:

  1. Dėl kai kurių  pakeitimų Veterinarijos įstatyme (savivaldos įteisinimas). Pristatė LVGA prezidentas prof. V. Bižokas.

2.  Dėl veterinarijos gydytojų prestižo apskritai ir maisto perdirbimo įmonėse (pristatė LVGA Maisto kontrolės sekcijos valdybos pirmininkė prof. G. Januškevičienė).
3.  Dėl prekybos veterinariniais vaistais (pristatė VFA prezidentas J. Jablonskas).
4.  Dėl privalomo augintinių ženklinimo (pristatė LSGVGA prezidentas dr. S. Laurusevičius).

5.  Dėl LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos prioritetų (pristatė LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos pirmininkas dr. S. Japertas).
6.  Dėl kvietimo gauti ES paramą privatiems veterinarijos gydytojams (pristatė LVGA viceprezidentas P. Tamašauskas).
7.  Dėl LVGA narių skaičiaus didinimo galimybių (pristatė LVGA Valstybinės veterinarijos sekcijos valdybos pirmininkas K. Patašius).
8.  Einamieji klausimai.

 

 

 

LVGA veikla ir projektai.

 

Dalyvauta Žemės ūkio ministerijos, VMVT , Žemės ūkio rūmų,  Lietuvos kaimo tinklo, LMA, LSMU Senato, ir kitose veiklose.

LVGA pasiekė, kad asociacijai, kaip Žemės ūkio rūmų narei būtų išskirta 8 146 € išmokėtina parama (per NMA) išlaidų tarptautinėse organizacijose (WVA ir FVE) mokesčio mokėjimui ir atstovavimui. Finansuojama iki 95 proc. tinkamų paraiškoje nurodytų išlaidų.

2016 metų balandžio 15 dieną Rietave,  Rietavo savivaldybės kultūros centro salėje LVGA iniciatyva vyko renginys, kuriame buvo kviesti dalyvauti   visi Tauragės, Telšių ir Klaipėdos apskričių bei į jas įeinančių rajonų privatūs veterinarijos gydytojai (LVGA nariai ir ne asociacijos nariai). Renginyje dalyvavo ir  VMVT direktorius dr. J. Milius, Tauragės, Telšių ir Klaipėdos VMVT vadovai bei šių apskričių rajonų VMVT vadovai. Svarstyti klausimai:  Dėl privačių veterinarijos gydytojų esamos socialinės padėties, santykių su VMVT, prestižo ir ateities perspektyvų. Buvo išduoti 4 akad. val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

 

Paramos projektas.

 

2015 11 25 dieną LVGA kartu su VMVT pravedė konsultacinį seminarą “Dėl ES paramos projekto veterinarijos gydytojams”. LVGA atstovai dalyvavo šio projekto keletoje apskritojo stalo diskusijų, kurias organizavo Žemės ūkio ministerija. Pagal NMA informaciją, paraiškas pateikė du privatūs veterinarijos gydytojai. Surinkta balų suma 53 ir 50. Buvo vertinamos paraiškos, kurios surinko 66-88 balus. Tiesa, tada už veterinarinę veiklą buvo skiriama iki 10 balų. 2016 metų paraiškų vertinimo taisyklėse licencijuotai veiklai numatoma skirti iki 25 balų.

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos srities “Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai” įgyvendinimo  taisyklės, taikomos 2016 metais pateiktoms paraiškoms (svarbiausia informacija):

 Paraiškos priimamos nuo 2016 09 01 iki 2016 10 31 dienos. Informacija patalpinta LVGA tinklapyje, NMA tinklapyje. Vyksta konsultaciniai seminarai (informacija apie juos yra LVGA tinklapyje).

Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

Pareiškėjas (juridinis asmuo) – ne trumpiau kaip 1 metus registruotas kaimo vietovėje ir ne trumpiau kaip 1 metus veikia kaimo vietovėje.

Vykdomas šeimos verslas ar licencijuota veikla (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui). Projekte numatyta vykdyti veikla, kurią įgyvendinant dalyvauja pareiškėjas ir dar bent vienas pareiškėjo šeimos narys (šeimos nariai: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas, rūpintojas) arba pareiškėjas numato vykdyti licencijuotą veiklą (išskyrus licencijuotas veiklas, įtrauktas į Taisyklių 9 punkte nurodytą neremiamų veiklų sąrašą) . Didžiausias balas-25.

    Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas įvertintas mažiau nei 50 balų, paramos paraiška atmetama.

Taip pat yra galimybė veterinarijos gydytojams dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis “Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse” įgyvendinimo projekte. Pareiškėjo amžius iki 40 metų. 2016 metams skirta 3 mln. €. Biudžetas visai programai 23 mln. €.

 

LVGA tinklapyje www.lvga.lt, per septynis metus  apsilankė virš

403 000  lankytojų  (per pastaruosius metus 52 000 apsilankymų).

 

 

LVGA,  LVGA BPS, VVTS ir MKS organizuoti seminarai.

 

2016 metais LVGA registravo 22 seminarus, tame tarpe 9 seminarai  organizuoti atskirai arba  bendrai su įvairiomis kitomis organizacijomis. Informacija apie visus registruotus ir organizuotus  seminarus buvo patalpinta LVGA tinklapyje.

2016 metų balandžio 22 dieną LSMU VA vyko LVGA Bendrosios praktikos sekcijos konferencija, kurioje dalyvavo:

VMVT atstovai (pranešimai apie naminių augintinių ženklinimo teisės aktus ir registro funkcionavimą); Latvijos privatūs veterinarijos gydytojai (privataus veterinarijos gydytojo darbo organizavimas); VĮ “Pieno tyrimų direktorius (mastito nustatymo naujovės)    bei UAB “KRKA Lietuva“  atstovas (šiuolaikinių veterinarinių vaistų panaudojimas E. coli mastitų gydymui).

 

LSGVGA  veikla.

 

Organizuoti seminarai:

1. „Šlapimo takų ligos. Paprasti ir efektyvūs diagnostikos metodai klinikinėje patologijoje“. 2016-02-26 (registruota).

2. VET Congress 2016-03-18 (registruota).

3. „Kompiuterinė tomografija ir echoskopija smulkių gyvūnų praktikoje“. 2016-05-06, Kaunas. 201 dalyvis.

4. „Šiuolaikinės chirurginės technikos šunų ir kačių minkštųjų audinių operacijose“. 2016-06-03-04, Kaunas. 137 dalyviai.

Įvyko 4 tarybos posėdžiai.

 

VFA veikla.

 

Seminarų registruota 16, t.sk. 1 organizuotas VFA-8 akad. val.)   4 Valdybos posėdžiai, išleista Prof. A. Matusevičiaus ir A. Grigonio knyga “Antimikrobinės ir antivirusinės vaistinės medžiagos ir vaistai veterinarijoje (II dalis)”.

Paskirta vardinė stipendija Indrijai Šidlauskaitei ir suvažiavimo metu surinkta parama 660 eurų.

 

    LVGA gavo kvietimą dalyvauti LSMU Alumni (nuo lot. Alumnus-auklėtinis; alere – “maitinti”– buvusiųjų narių organizacija. Tikslas – palaikyti ryšius tarp buvusių mokinių, studentų, darbuotojų, stipendininkų) asociacijos steigiamajame susirinkime, kuris vyks 2016 m. gruodžio 01 d. LSMU centriniuose rūmuose. Manome, kad reikia pritarti šiai narystei ir dalyvauti minėtos asociacijos veikloje.

 

LVGA 2016 metų krepšinio turnyras.

 

Viso dalyvavo 4 komandos:

VMVT “Vilniaus”, Klaipėdos, Marijampolės (“Suvalkijos veterinarai”)

ir LSMU VA.      Turnyro nugalėtojais tapo VMVT “Vilniaus”  komanda. Antrąją vietą iškovojo LSMU VA, o trečiąją- Klaipėdos komandos.

 

Tarptautiniai ryšiai.

 

LVGA ir toliau glaudžiai bendradarbiavo su Pasaulio veterinarijos asociacija, Europos veterinarijos federacija, Lenkijos (Bialystoko ir kt. vaivadijų) veterinarijos gydytojų rūmais, Latvijos veterinarijos asociacija. Dalyvauta šių organizacijų renginiuose bei atstovauta LVGA.

 

 

      . LVGA XLV (45-asis) suvažiavimas

 

LVGA pajamų ir išlaidų ataskaita
(2015 10 01-2016 10 01)


LVGA Revizijos komisijos pirmininkas

Henrikas Medveckas

 

 

Likutis 2015 10 01 d. :  33 078,45 €  (114 213,27 Lt).

 

Pajamos: 

 

LVGA nario mokestis: 19 727,68 €.

Surinktas mokestis už renginius:

1 600,00 € .

Parama Asociacijai (2 proc.): 145,15 €.

Lėšos nario mokesčiui tarptautinėms organizacijoms iš Nacionalinės mokėjimo agentūros pagal sutartis: 4 073,00 €.

Mokestis už seminarus: 1 820,00 €.

Susigrąžinta už parduotą automobilį (Renault Laguna, 2002 m. gamyba):

950,00 €.

Susigrąžinta už parduotus žurnalus ir kt.: 510,00 €.

 

Viso pajamų: 28 825,83 € (99 529,82 Lt).

 

Išlaidos:

 

Sumokėta nario mokesčio kitoms organizacijoms: 5 025,00 €.

Komandiruotės:  528,43 €.

Darbo užmokestis: 7 047,35 €.

Socialinis draudimas: 2 183,27 €.

Ryšių išlaidos: 415,62 €.

LVGA automobilio išlaikymas: 3 494,11 €.

LVGA vardo stipendija (parama) LSMU VA dviems studentams 2015-2016 metais :

600,00 €.

Konferencijų, renginių, seminarų organizavimas:  6 619,17 €.

Ūkinės prekės LVGA reikmėms:

2 165,12 €.

Pagrindinės priemonės: LVGA automobilis (Citroen C5, rida 100 tūkst. km., 2011 m. gamyba)

8 400,00 €.

 

  Viso išlaidų: 36 478,07 € (125 951,48 Lt).

 

  Likutis 2016 m. spalio 01 d.: 25 426,21 €  (87 791,61 Lt).

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.