LVGA prezidento ir Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos 44-ajame suvažiavime

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidento
Vidmanto Bižoko metinė ataskaita

LVGA XLIV (44) suvažiavimui

(2014 10 01-2015 10 01)

LSMU VA, Kaunas,

2015 metų spalio 09 diena

 

 

LVGA nariai

        BPS-465 (2014 m. buvo 463);

        MKS-51 (2014 m. buvo 27);

        VVS -109 (2014 m. buvo 100): 

        Viso: 625 (2014 m. buvo 589).

        LSGVGA – 218 (2014 m. buvo 209) ;

        VFA – 119  (2014 m. buvo 150).

        Viso – 962 (2014 m. buvo 949 nariai).

    LVGA nariu yra tik beveik  kas trečias Lietuvoje dirbantis veterinarijos gydytojas (38,5 proc.) , valstybiniame tinkle tik kas tryliktas.

 

Statistika

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba surinko ir susistemino informaciją apie privačių veterinarijos gydytojų veiklą 2014 metais.

Bendrosios praktikos veterinarijos gydytojai

       2014 metais privačią veterinarijos veiklą vykdė 629 bendrosios praktikos veterinarijos gydytojai, iš kurių 498 (79,2 proc.) buvo sudarę su VMVT sutartis dėl profilaktinių priešepizootinių darbų, 456 (72,5 proc.) veterinarijos gydytojai dalyvavo galvijų bandų sveikatinimo programoje (VIVS) (aptarnaujamų bandų skaičius vnt. VIVS sistemoje – 67140). 116 veterinarijos gydytojų (18,4 proc.) vertėsi papildoma veikla – žemės ūkio gyvulių patelių sėklinimu. Dalis bendrosios praktikos veterinarijos gydytojų yra įsteigę individualias įmones, kur stebima jų mažėjimo tendencija dėl nepalankios gyvulininkystės situacijos Lietuvoje.

    Apie 86,6 proc. bendrosios praktikos veterinarijos gydytojų pagrindinę veiklą yra susiję  su  veterinarija galvijininkystėje ar bendra veterinarine praktika. Dalies bendrosios praktikos veterinarijos gydytojų (apie 13,4 proc.) pagrindinę veterinarinę veiklą vykdo specializuotai  (su arkliais dirba apie 5 veterinarijos gydytojus, kailiniais žvėreliais apie 4, zoologijos sodų gyvūnais apie 5, naminiais paukščiais apie 40,   kiaulėmis apie 30 veterinarijos gydytojų).

Smulkiųjų gyvūnų praktikos veterinarijos gydytojai

     Smulkiųjų gyvūnų gydyklų registruota iš viso 230, iš kurių didžiausia konkurencija – net 79 (34,3 proc., 122 veterinarijos gydytojų) Kauno mieste ir rajone, 40 (17,4 proc., 112 veterinarijos gydytojų) Vilniaus mieste ir rajone, 22 (9,6 proc., 35 veterinarijos gydytojai) – Klaipėdos mieste ir rajone, kuriuose kartu sudėjus veiklą vykdė  141 veterinarijos gydykla (61,3 proc.).

     Iš viso smulkiųjų gyvūnų veterinarinėje praktikoje dirbo 386 veterinarijos gydytojai. Vilniuje vidutiniškai vienoje smulkiųjų gyvūnų veterinarijos klinikoje dirbo 2,8 veterinarijos gydytojo, tuo tarpu Kaune – 1,54, Klaipėdoje – 1,59. Bendras vidurkis Lietuvoje 1,67. Dar yra rajonų savivaldybių, kuriose nėra įsisteigusios nei vienos smulkiųjų gyvūnų gydyklos: Lazdijų, Kalvarijos, Molėtų, Pakruojo, Utenos, Akmenės, Kelmės, Rietavo.

Veterinarijos vaistinės 

     Lietuvoje 2014 metais veiklą vykdė 233 veterinarijos vaistinės, iš jų daugiausiai Kaune – 32 (13,7 proc., dirbo 50 veterinarijos gydytojų), Klaipėdoje – 13, Vilniuje – 12, Šiauliuose – 10. Iš viso veterinarijos vaistinėse dirbo 196 veterinarijos gydytojai (vienai vaistinei vidutiniškai teko 0,84 veterinarijos gydytojo), 123 veterinarijos felčeriai (0,53 veterinarijos felčerio).

Veterinarijos felčeriai

     Statistinio tyrimo duomenimis Lietuvoje dirbo 259 veterinarijos felčeriai  , iš kurių didelė dalis – 67 (25,9 proc.), Vilniuje (tai galima paaiškinti tuo, kad Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete yra ruošiami veterinarijos felčeriai, kurių nemaža dalis iš Vilniaus krašto ir pabaigus studijas įsidarbina sostinėje smulkiųjų gyvūnų klinikose). Su produkcijos gyvūnais dirbo 79 veterinarijos felčeriai (30,5 proc.), veterinarijos vaistinėse – 123 (47,5 proc.), su smulkiais gyvūnais – 57 (22 proc.). Veterinarijos felčerių dirbančių gyvulininkystėje skaičius galėtų būti didesnis, nes nemaža dalis jų įdarbinti kitose pareigose

Licencijos 

VMVT 2014 m. pradžios duomenimis Lietuvoje buvo išduotos :

1867 veterinarijos praktikos licencijos;

911 veterinarijos farmacijos licencijų.

Praktikuojančių privačių veterinarijos gydytojų buvo 860; registruotos 162 privačios veterinarijos klinikos; 374 veterinarijos inspektoriai.

LVGA  valdybos veikla 

     Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 3 LVGA valdybos posėdžiai, t.t. 2 posėdžiai kartu su VMVT vadovybe ir BP veterinarijos gydytojų sekcijos valdybos nariais.

     Juose svarstyti svarbūs privatiems veterinarijos gydytojams ir Tarnybai klausimai. Visa informacija apie tai buvo paskelbta LVGA tinklapyje.

     Išrinktos naujos Bendrosios praktikos, Maisto kontrolės ir Valstybinės veterinarijos sekcijų valdybos.

LVGA veikla ir projektai 

     Dalyvauta LMA, LSMU Senato,  VMVT , Žemės ūkio rūmų, Lietuvos kaimo tinklo, komitetų  ir kitose veiklose.

     LVGA iniciatyva Lietuvos žemės ūkio rūmuose įsteigtas naujas Veterinarijos ir maisto saugos komitetas. Gaila, kad komiteto veikla daugiausiai susidomėjo tik žirgininkystės asociacijų atstovai.

     Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos srities “Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai” įgyvendinimas 2015 metais.

     Paraiškos priimamos nuo lapkričio 02 d. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 € (dviejų šimtų tūkstančių eurų).

    Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

    Sukurtame naujame LVGA tinklapyje www.lvga.lt, per šešis metus  apsilankė virš 350 tūkst. lankytojų. 2013 metų pabaigoje  tinklapio funkcionalumas buvo atnaujintas.

    Pagaminti ir išdalinti naujo pavyzdžio  LVGA nario pažymėjimai.

LVGA,  LVGA BPS ir MKS organizuoti seminarai 

     2015 metais LVGA registravo 28 seminarus, tame tarpe 12 seminarų  organizuota  bendrai su įvairiomis kitomis organizacijomis. Informacija apie visus registruotus ir organizuotus  seminarus buvo patalpinta LVGA tinklapyje.

LSGVGA  veikla 

     2015 metais organizavo 3 seminarus, registravo 2 seminarus.

VFA veikla 

     VFA  narių  yra 119.

     Nuo 2013 metų įgyvendintas ir šiais metais baigtas projektas „Veterinarijos farmacininkų ir gydytojų kvalifikacijos kėlimas.“ Bendra projekto vertė 451 339,75 litų,iš jų ES fondų ir valstybės biudžeto lėšų suma 378 937 litai.

     Mokymus lankė ir sėkmingai baigė 72 farmacijos įmonių darbuotojai.

     Asociacija yra įsteigusi vardinę stipendiją. 2010-2014 m. bendra suma 8250 litų.

Šiais metais pasirašyta nauja stipendijos sutartis – 400eurų metams, tai per penkis metus susidarys panaši suma kaip ir pereitais.

     Asociacijoje užregistruota 14 seminarų.

     VFA kartu su VMVT organizavo 8 valandų seminarų ciklą farmacininkams ir valstybinės tarnybos inspektoriams Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Vilniuje. Dalyvavo virš 200 dalyvių.

LVGA 2015 metų sporto ir kultūros šventė 

     Panevėžio rajonas, poilsio bazė “Vaikystės šilelis”, rugsėjo 5-6 dienos.

     Nugalėtojai- Kauno apskrities komanda. Antri-Marijampolės,

   treti-Panevėžio apskričių atstovai.

LVGA 2015 metų krepšinio turnyras 

     Viso dalyvavo 6 komandos: Vilniaus, Klaipėdos, Marijampolės, Utenos , Kauno bei LSMU VA. Turnyro nugalėtojais tapo  LSMU VA komanda.

     Antrąją vietą iškovojo VMVT “Vilniaus”, o trečiąją- Marijampolės komandos.

Tarptautiniai ryšiai 

     LVGA ir toliau glaudžiai bendradarbiavo su Pasaulio veterinarijos asociacija, Europos veterinarijos federacija, Lenkijos (Bialystoko ir kt. vaivadijų) veterinarijos gydytojų rūmais, Latvijos veterinarijos asociacija. Dalyvauta šių organizacijų renginiuose bei atstovauta LVGA.

LVGA prezidentas Vidmantas Bižokas

 

                                                    _______________________

 

LVGA XLIV (44-asis) ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas

LVGA pajamų ir išlaidų ataskaita
(2014 10 01-2015 10 01)
LVGA Revizijos komisijos pirmininkas

Henrikas Medveckas

LSMU VA, Kaunas 2015 metų rugsėjo 09 d.

 

Likutis 2014 10 01 d. 37 718,71 € (130 235,16 Lt).

Pajamos

nario mokestis: 20 691,65 €;

mokestis už renginius: 7 420,00 € ;

parama 2 proc.: 44,43 €;

gauta parama: 579,24 €

už seminarų rengimą: 2 846,39 €;

Viso pajamų: 31 581,71 €

(109 045,32 Lt).

 

Išlaidos

sumokėta nario mokesčio:

5900,30 € (20 372,55 Lt);

komandiruotės:  555,30 €;

darbo užmokestis: 7365,29 €;

išmokėtos pašalpos: 509,76 €;

soc. draudimas: 2829,09 €;

ryšių išlaidos: 293,51 €;

LVGA vardo stipendija (parama) LSMU VA studentui : 289,62 €;

konferencijų,renginių, seminarų organizavimas:  11 917,37 €;

automobilio išlaikymas: 2969,02 €;

ūkinės prekės LVGA reikmėms: 3592,74 €;

      Viso išlaidų: 36 221,97 €   (125 067,21 Lt).

Likutis 2015m. spalio 01 d.: 33 078,45 €;(114 213,27 Lt).

 

LVGA Revizijos komisijos pirmininkas Henrikas Medveckas

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.