LVGA 2014 metų veiklos ataskaita 43-iame suvažiavime

Lietuvos veterinarijos gydytojų
asociacijos prezidento
Vidmanto Bižoko metinė LVGA veiklos ataskaita 
ir Revizijos komisijos pirmininko Henriko Medvecko pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013 10 01-2014 10 01) LVGA XLIII (43) suvažiavimas 

LSMU VA, Kaunas, 2014 metų lapkričio 06 diena

LVGA nariai

 

    Viso – 949 (2013 m. buvo 1007 nariai), iš jų:

        BPS-463, MKS-27 ir VMVTS -100  (viso  589, 2013 m. buvo 648);

        LSGVGA – 209 (buvo 209) ;

        VFA – 150  (buvo 150).

   LVGA nariu yra tik kas trečias Lietuvoje dirbantis veterinarijos gydytojas, valstybiniame tinkle tik kas keturioliktas.

   VMVT 2014 m. pradžios duomenimis Lietuvoje buvo išduotos :

1867 veterinarijos praktikos licencijos;

911 veterinarijos farmacijos licencijų.

Praktikuojančių privačių veterinarijos gydytojų buvo 860; registruotos 162 privačios veterinarijos klinikos; 374 veterinarijos inspektoriai.

LVGA  valdybos veikla

     Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 3 LVGA valdybos posėdžiai, t.t. 2 posėdžiai kartu su VMVT vadovybe ir BP veterinarijos gydytojų sekcijos valdybos nariais.

    Juose svarstyti svarbūs privatiems veterinarijos gydytojams ir Tarnybai klausimai. Visa informacija apie tai buvo paskelbta LVGA tinklapyje.

LVGA pajamų ir išlaidų ataskaita
(2013 10 01-2014 10 01)

Pajamos

LVGA :  129 690,24 Lt;

Projekto :  46 253,23 Lt.

nario mokestis: 71 297,00 Lt;

mokestis už renginius: 20 000,0 Lt;

parama 2 proc.: 306,82 Lt;

parama LVGA  (prof. K. Lukauskas): 1000,00  Lt;

už seminarų rengimą: 7 500,00 Lt;

susigrąžinta už gyvūnų pasus ir žurnalus: 590,00 Lt.

Projektui vykdyti: 0,00

Viso pajamų: 100 693,82 Lt.

Išlaidos

 sumokėta nario mokesčio: 17 700,  Lt;

komandiruotės:  3815,26  Lt;

darbo užmokestis: LVGA 20 126,33  Lt;

                                projekto 4013,33 Lt.

išmokėtos pašalpos: 1000,00 Lt;

LVGA vardo stipendija LSMU VA studentei : 1000,00Lt;

autorinis atlyginimas: 1470,00 Lt;

ryšių išlaidos: 1271,64 Lt;

konferencijų, renginių, seminarų organizavimas: LVGA  29 596,80 Lt;

                              projekto 42 240,00 Lt.

automobilio išlaikymas: 14 309,34 Lt;

ūkinės prekės LVGA reikmėms: 9859,54 Lt;

 Viso LVGA išlaidų:  100 148,91 Lt.

Projekto išlaidos: 46 253,23  Lt.

 

Likutis 2014m. spalio 01 d.: 130 235,15 Lt.

Mokesčiai tarptautinėms organizacijoms:

  1. FVE (eurais)

                  2011 m. 6423 (mokėta 3212);

                  2012 m. 6878 (mokėta 3439);

                  2013 m. 7441 (mokėta 3720);

            2014 m. 8278 (28 582 Lt), (mokėta 4139 eurų);

           Skola FVE yra 10 371 eurų (35 809 Lt)

      LVGA valdybos sprendimu mokėta pusė nurodytos FVE mokesčio sumos, nes į tris LVGA pagrįstus oficialius raštus dėl mokesčio sumažinimo FVE visiškai nesiteikė reaguoti.

      2. WVA (eurais): 2014 m. – 685 eurai (2365 Lt)

LVGA veikla ir projektai

     Dalyvauta LMA, LSMU Senato,  VMVT , Žemės ūkio rūmų, Lietuvos kaimo tinklo, komitetų  ir kitose veiklose.

    LVGA iniciatyva Lietuvos žemės ūkio rūmuose įsteigtas naujas Veterinarijos ir maisto saugos komitetas.

    Kartu su Lietuvos jaunųjų ūkininkų sąjunga ir LSMU VA TMC įgyvendintas projektas ”Ūkininkų ir žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymas” pagal programą “Naujausios naujagimių veršelių auginimo technologijos”.

   Bendra projekto vertė su PVM:200 000 Lt.

   Projektas  baigtas 2014 01 01.

   Buvo mokomi ūkininkai. Viso pravesta 34 kursai po 16 akad. val. kiekvienas. Apmokinta virš 500 klausytojų.

   Sukurtame naujame LVGA tinklapyje www.lvga.lt, per penkis metus  apsilankė virš 306 tūkst. lankytojų. 2013 metų pabaigoje  tinklapio funkcionalumas buvo atnaujintas.

   Pagaminti ir išdalinti naujo pavyzdžio  LVGA nario pažymėjimai.

   Laikinai sustabdytas VMVT direktoriaus įsakymo “Dėl veterinarijos gydytojų , turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo projekto vykdymas.

 

    LVGA kartu su VMVT inicijavo pasiūlymus LRS Kaimo reikalų komitetui ir ŽŪM “Dėl privačių veterinarijos gydytojų rėmimo”, kurie būtų įtraukti į 2014-2020 m. Kaimo rėmimo programą. Šie pasiūlymai  įtraukti į rengiamą Nacionalinės gyvulininkystės sektoriaus plėtros 2014-2020 m. programos projektą. Projekte yra numatyta apie 200 000 eurų lėšų.

    LVGA kartu su VMVT svarstė klausimus dėl profilaktinių darbų ir atliktų tyrimų apmokėjimo metodikos, dėl mėginių paėmimo, dėl veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo, dėl didmenininkų prekybos veterinariniais vaistais, dėl TBC aktų supaprastinimo, dėl VIVS programos tobulinimo, dėl sėklintojų atsokomybės ir kt. , dėl veterinarijos gydytojų rėmimo projekto eigos, dėl bei visos eilės teisės aktų projektų.

LVGA,  LVGA BPS ir MKS organizuoti seminarai

    Viso LVGA registravo 32 seminarus, tame tarpe 12 seminarų  organizuota  bendrai su įvairiomis kitomis organizacijomis.

    2013 10 12 d.  LSMU VA vyko  8 val. seminaras “Pieninių galvijų šėrimo efektyvumo įvertinimas pagal gyvulio sveikatingumo rodiklius”.

    2013 10 17 d. LSMU VA – 3 val. seminaras  “Žirgų ortopedija: šlubavimų diagnostika ir gydymas” (lektorius dr. M. Kohler, Vokietija).

    2013 11 08 d. NVMRVI -6 val. seminaras “Veislinės ir prekinės kiaulininkystės aktualijos”. 

    2013 11 19 d.  UAB “Grūduva”(Šakių r.)  – 6 val. LSMU VA TMC seminaras  “Karvių gerovės optimizavimas”.

    2013 11  22 d. Birštone – 6 val. UAB “Vetmarket” ir “Innovad” (Belgija) seminaras  “Pagrindinės kiaulių sveikatingumo problemos esant virškinimo sutrikimams. Natūralios substancijos –alternatyva antibiotikams”. 

    2013 11 27 d. Kėdainių r. – UAB “Vetfarmas” 3 val. seminaras kiaulių bakterinių žarnyno ir plaučių ligų klausimais.

    2013 12 05 d. – 8 val. AB “Kauno grūdai” seminaras LSMU VA kiaulininkystės teoriniais-praktiniais klausimais”.

    2013 12 17-18 d.d. LSMU TMC 6 val. seminaras LSMU PMBC “Karvių reprodukcinių sutrikimų gydymo ir profilaktikos naujovės. Intensyvus aukštos veislinės vertės pieninių ir mėsinių galvijų veisimas taikant embrionų persodinimo metodiką”.

  2014 02 27 d. UAB “Agross” 4 val. seminaras Kaune “Kryptingas pieno ūkio valdymas” (lektorius dr. Eckel, Vokietija).

   2014 02 28 d. LSMU VA 6 val. seminaras “Modernioji homeopatija veterinarinėje medicinoje”.

   2014 03 06 d.- Žemės ūkio praktikų akademijos 4 val. seminaras “Tik du šėrimo racionai: užtrūkusiosms ir melžiamoms karvėms”.

   2014 03 27d. LSMU VA Tarptautinis 4 val. seminaras “Kiaulių mityba-sveikatingumas-produkcijos kokybė”.

   2014 04 03 d. UAB “KRKA Lietuva” Raudondvaryje 3 val. seminaras galvijų eimeriozės ir naujos kartos dezinfekantų naudojimo klausimais.

    2014 04 03 LSMU VA 4 val. seminaras “Netradicinių vietinių augalinių žaliavų panaudojimas  taikant inovatyvias technologijas vertingesnių ir saugesnių maisto produktų gamybai”.

    2014 04 06 UAB “Prosangvis” 4 val. seminaras LSMU VA “Veršelis-ūkio ateitis”.

    2014 04 08 d. UAB “Dimela Lietuva” 6 val. seminaras Kaune “Užtrūkusių karvių priežiūra ir specialūs poreikiai” (lektorius Joep Driessen, Olandija).

    2014 04 09 d. LSMU VA 8 val. tarptautinis seminaras “Pieninių ir mėsinių galvijų veisimi, šėrimo ir reprodukcijos naujovės”.             

    2014 04 14 d. LSMU VA 5 val. MSD Animal Healt ir LSMU seminaras veršelių kvėpavimo ligų klausimais bei patologijų praktinės dalies  aptarimas.

     2014 04 15 d. AB “Kauno grūdai” 8 val. seminaras Babtuose  “Dažniausiai sutinkamos galvijų parazitozės. Galvijų ir jų prieauglio respiratoriniai susirgimai. Šviežiapienių karvių ir veršelių šėrimo įpatumai, racionų sudarymas”.

     2014 05 09 LSMU PMBC 6 val. seminaras “Pieninių ir mėsinių galvijų bandų veislinės vertės gerinimas taikant genominę selekciją”.

     2014 05 09 LVGA MKS 8 val. seminaras LSMU VA “Mėsos ir mėsos produktų sauga ir kokybė”.

     2014 gegužės mėn. 2 val. UAB “KRKA Lietuva” seminarai “Šiuolaikinių antimikrobinių ir dezinfekcinių preparatų panaudojimas veterinarijos praktikoje”.

     2014 05 16 d. LSMU VA 5 val. “UAB KRKA Lietuva” ir LVGA BPS konferencija-seminaras medžiagų apykaitos sutrikimų karvėms klausimais.

     2014 06 19-20 d.d. LSMU TMC 16 val. seminarai Klaipėdoje “Pieninių karvių vaisos ir reprodukcijos gerinimo galimybės šiuolaikiniame pieno ūkyje”.

     2014 gegužės mėn. 2 val. UAB “KRKA Lietuva” seminarai “Šiuolaikinių antimikrobinių ir dezinfekcinių preparatų panaudojimas veterinarijos praktikoje”.

     2014 05 16 d. LSMU VA 5 val. “UAB KRKA Lietuva” ir LVGA BPS konferencija-seminaras medžiagų apykaitos sutrikimų karvėms klausimais.

     2014 06 19-20 d.d. LSMU TMC 16 val. seminarai Klaipėdoje “Pieninių karvių vaisos ir reprodukcijos gerinimo galimybės šiuolaikiniame pieno ūkyje”.

     2014 09 25 LSMU GI 5 val. seminaras Utenoje “Inovatyvių reprodukcinių ir veislinio prieauglio auginimo technologijų panaudojimas avininkystėje”.

     2014 09 25 LSMU VA tarptautinė mokslinė konferencija “Gyvūnų mityba, sveikata, produkcijos kokybė-problemos ir sprendimai”.

     2014 10 03 d. Biržų raj. 5 val. UAB “Farmo” seminaras “Pieninių karvių reprodukcijos ir medžiagų apykaitos sutrikimų diagnostika ir prevencija konkurencingame pieno ūkyje”.

     2014 10 18 Kaune 8 val. UAB “Vetfarmas” seminaras “Aktualios endokrinologijos problemos veterinarijoje. Balansas tarp vakcinų efektyvumo ir saugumo”.

LSGVGA
organizuoti seminarai

1. Seminaras „Skubi pagalba smulkių gyvūnų praktikoje“.

2. Praktinis seminaras „Šunų klubo ir kelio sąnarių ortopedinė chirurgija“.

3. Seminaras „Verslo sprendimai veterinarinėje praktikoje“.

4. Praktinis seminaras „Abdominalinės echoskopijos praktinis kursas“.

5. Praktinis seminaras „Naujausi endoskopinės pilvo ir neurochirurgijos metodai“.

VFA veikla

    Registruota 16 seminarų, iš jų 1 organizuotas VFA.      Įvyko 4 valdybos posėdžiai.

    Veterinarijos farmacijos asociacija nuo 2013 m. liepos 5 d. įgyvendina projektą „Veterinarijos farmacininkų ir gydytojų kvalifikacijos kėlimas“. Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-01-K priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

    Projekto tikslas – tobulinti įmonių, veikiančių veterinarijos farmacijos srityje, darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonių reikmių ir darbo rinkos pokyčių.

    Projekte numatytos veiklos – mokymai vadovams, finansininkams, personalo specialistams, administraciniai, pardavimų ir klientų aptarnavimo mokymai,  mokymai veterinarijos farmacijos temomis.

    Bendra projekto vertė– 541.339,75 Lt, ES fondų bei bendrojo finansavimo (valstybės biudžeto) lėšų suma – 378.937,82 Lt.

    Įgyvendinus projektą bus apmokyti 72 įmonių darbuotojai, kurie kels savo kvalifikaciją, taigi taps konkurencingesni rinkoje, didins savo galimybes kilti karjeros laiptais bei daugiau uždirbti. Įgiję specialybinių žinių jie dirbs operatyviau bei produktyviau ir taip stiprins savo įmonės pozicijas rinkoje. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais.

LVGA 2014 metų krepšinio turnyras 

    Viso dalyvavo 6 komandos: Vilniaus, Klaipėdos, Marijampolės, Utenos , Tauragės bei LSMU VA.

    Turnyro nugalėtojais tapo  Klaipėdos komanda.

    Antrąją vietą iškovojo VMVT “Vilniaus” , o trečiąją- Tauragės  komandos.

Tarptautiniai ryšiai

    LVGA ir toliau glaudžiai bendradarbiavo su Pasaulio veterinarijos asociacija, Europos veterinarijos federacija, Lenkijos (Bialystoko ir kt. vaivadijų) veterinarijos gydytojų rūmais, Latvijos veterinarijos asociacija. Dalyvauta šių organizacijų renginiuose bei atstovauta LVGA.

    2014 m. lapkričio 20 d. Briuselyje vyks eilinė Europos veterinarijos federacijos Generalinė asamblėja.     

    2014 metų lapkričio 29 d. Singapūre vyks Pasaulio veterinarijos asociacijos Generalinė asamblėja.

    2015 metų rugsėjo 13-17 d. d. Stambule (Turkija) vyks 32-asis Pasaulio veterinarijos Kongresas.

Renginiai

    2014 metų vasarą Panevėžyje planuota Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos sporto ir kultūros šventė neįvyko dėl šalyje nustatyto Afrikinio kiaulių maro.

    LVGA buvo pieno rinkos renginio “Pienės 2014” partneriais.

    2015 metų rudenį vyks LVGA XLIV (44-asis) ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas.

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.