Diskusijai dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINÄ-S MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S
 
DÄ-L valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymo nr. b1-281 „dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės“ pakeitimo
 
2007 m. gruodžio 21 d. Nr. B1-880
Vilnius
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 1999, Nr. 90-2639) 6 straipsniu, p a k e i č i u:
1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. B1-281 „Dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės“ (Žin., 2006, Nr. 48-1760) 2.2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui ir Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybai.“
2. Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės programą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. B1-281:
2.1. išdėstau 2 punkto sąvoką „Įgaliotasis veterinarijos gydytojas“ taip:
„Įgaliotasis veterinarijos gydytojas – privatus veterinarijos gydytojas, kuriam pagal sutartį pavesta atlikti kai kurias valstybinės veterinarijos funkcijas.“;
2.2. įrašau 4.1 punkte po žodžio „gydytojo“ žodį „veiklos“;
2.3. išdėstau 5.4 punktą taip:
„5.4. vykdyti jam pavedamas valstybinės veterinarijos funkcijas gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės srityje;“
2.4. pripažįstu netekusiu galios 5.11 punktą;
2.5. įrašau 7.3, 7.4, 7.8, 8.4, 9 punktuose vietoj žodžių „Gyvūnų sveikatingumo“ žodžius „Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės“.
3. Sutarties dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės formą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. B1-281, ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).
 
Direktorius                                                                                            Kazimieras Lukauskas
______________
 
Forma patvirtinta
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d.
įsakymu Nr. B1-281
(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. B1-880 redakcija)
 
 
SUTARTIS DÄ-L GYVŪNŲ UŽKREÄOEIAMŲJŲ LIGŲ KONTROLÄ-S
 
200_ -___ -___ Nr. ____________
 
___________________
(sudarymo vieta)
 
 
_____________________________________________ valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, atstovaujama viršininko ____________________________________________, toliau sutartyje vadinama Užsakovu, ir privatus veterinarijos gydytojas________________________________________________________, veterinarijos praktikos licencijos išdavimo data ir numeris ________________________________, toliau sutartyje vadinama Įgaliotuoju veterinarijos gydytoju, sudarėme šią sutartį (toliau – sutartis):
 
I. SUTARTIES OBJEKTAS
 
1. Užsakovas įpareigoja Įgaliotąjį veterinarijos gydytoją sutarties 1 priede nurodytose laikymo vietose vykdyti gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę.
 
II. UŽSAKOVO PAREIGOS IR TEISÄ-S
 
2. Užsakovas privalo:
2.1. konsultuoti gyvūnų laikytoją (-us) ir Įgaliotąjį veterinarijos gydytoją veterinarijos klausimais, informuoti apie veterinarijos reikalavimus ir veterinarijos medicinos mokslo ir praktikos pasiekimus;
2.2. pateikti Įgaliotajam veterinarijos gydytojui visą būtiną informaciją, susijusią su Įgaliotojo veterinarijos gydytojo įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymu;
2.3. priimti iš Įgaliotojo veterinarijos gydytojo sutarties 2 priede nurodytą ataskaitą apie suteiktas paslaugas;
2.4. įvertinti ir priimti Įgaliotojo veterinarijos gydytojo pristatytus tinkamus mėginius laboratoriniams tyrimams.
3. Užsakovas turi teisę:
3.1. kontroliuoti Įgaliotojo veterinarijos gydytojo mėginių ėmimą ir pristatymą laboratoriniams tyrimams;
3.2. duoti su šios sutarties vykdymu susijusius nurodymus Įgaliotajam veterinarijos gydytojui ir gyvūnų laikytojui (-ams);
3.3. sustabdyti šios sutarties vykdymą arba nutraukti sutartį, jeigu nustato, kad Įgaliotasis veterinarijos gydytojas neatitinka jam keliamų reikalavimų arba nevykdo šios sutarties reikalavimų, pažeidžia gyvūnų laikytojo (-ų) teises.
 
III. ĮGALIOTOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO PAREIGOS IR TEISÄ-S
 
4. Įgaliotasis veterinarijos gydytojas privalo:
4.1. reguliariai kelti profesinę kvalifikaciją, laikytis jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Lietuvos Respublikos veterinarijos gydytojų etikos kodekso reikalavimų;
4.2. žinoti su jam šia sutartimi pavestų funkcijų vykdymu susijusių teisės aktų reikalavimus;
4.3. teikti Užsakovui gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės paslaugas;
4.4. analizuoti gyvūnų užkrečiamųjų ligų epizootinę situaciją ir riziką sutarties 1 priede nurodytose gyvūnų laikymo vietose, nedelsdamas pranešti Užsakovui apie gyvūnų užkrečiamąsias ligas ir riziką gyvūnų sveikatai ir gerovei bei visuomenės sveikatai;
4.5. dalyvauti gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos, kontrolės ir likvidavimo programose;
4.6. informuoti gyvūnų laikytoją (-us) apie:
4.6.1. jam suteiktus įgaliojimus vykdant gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę,
4.6.2. privalomas gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės priemones, kitas galimas teikti veterinarijos paslaugas, įkainius,
4.6.3. gyvūnų sveikatingumą, atliktus tyrimus ir jų rezultatus;
4.7. teikti informaciją ir pagalbą gyvūnų laikytojui (-ams);
4.8. vykdyti Užsakovo nurodymus bei teisės aktų reikalavimus;
4.9. kiekvieno metų ketvirčio pirmą savaitę pateikti Užsakovui sutarties 2 priede nurodytos formos ataskaitą apie suteiktas gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės paslaugas;
4.10. informuoti Užsakovą, jeigu gyvūnų laikytojas (-ai) trukdo ar neleidžia vykdyti gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės.
5. Įgaliotasis veterinarijos gydytojas turi teisę:
5.1. sudaryti ir nutraukti šią sutartį su Užsakovu;
5.2. gauti iš Užsakovo visą būtiną šios sutarties vykdymui informaciją, nurodymus.
 
IV. SUTARTIES VYKDYMAS
 
6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai.
7. Sutarties šalių susitarimu, atsiradus naujoms užsakomosioms paslaugoms, galimi šios sutarties 1 priedo pakeitimai ir papildymai, kurie įsigalioja tik tada, kai jie pateikiami raštu ir pasirašomi šalių.
8. Sutartis gali būti vienašališkai nutraukiama vienos iš šalių iniciatyva, apie tai pranešus kitai šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų. Reikalavimas iš anksto informuoti kitą šalį netaikomas tuo atveju, kai sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl veterinarijos praktikos licencijos, suteiktos Įgaliotajam veterinarijos gydytojui, galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo.
 
V. ATSAKOMYBÄ-
 
9. Šalys iš dalies ar visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už įsipareigojimų, prisiimtų šia sutartimi, nevykdymą, jeigu to priežastis buvo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos aplinkybes šalys supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklės.
10.Sutarties šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, nedelsdama privalo apie tai informuoti kitą šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingo ir turinčio tokią teisę asmens. Pavėluotas kitos šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis kaip pagrindu atleidžiant ją nuo atsakomybės laiku neįvykdyti arba visiškai neįvykdyti prisiimtų įsipareigojimų.
11. Pasibaigus aukščiau minėtoms nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, šalys kuo skubiau informuoja viena kitą raštu ir nurodo datą, kada jos vėl pradės vykdyti savo įsipareigojimus, kaip nurodyta sutartyje. Tuo atveju, jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės ar su jomis susijusios pasekmės trunka ilgai arba jau nuo pat pradžių yra aišku, kad jos tęsis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, šalys turi derėtis dėl alternatyvių būdų įgyvendinti sutartį.
12. Užsakovas neatsako pagal šią sutartį už Įgaliotojo veterinarijos gydytojo veiksmais ar neveikimu tretiesiems asmenims padarytą žalą.
 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
13. Ši sutartis surašyta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.
14. Dėl šios sutarties kilę ginčai ir nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nepasiekus susitarimo ilgiau kaip per 30 dienų, toliau ginčai ir nesutarimai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Sutarties priedai yra neatsiejamos šios sutarties dalys.
16. Sutarties priedai:
16.1. 1 priedas – Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės paslaugų sąrašas;
16.2. 2 priedas – 200_ m. ________ ketv. ataskaita apie gyvūnų laikymo vietoje suteiktas gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės paslaugas.
 
VII. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI
 
         Užsakovas                                          Įgaliotasis veterinarijos gydytojas
______________________                                   ___________________________
(pavadinimas)                                                                                  (vardas, pavardė)
______________________                                   _________________________________
(adresas)                                                                                            (adresas)
______________________                                   __________________________________
(kodas)                                                                                              (veterinarijos praktikos licencijos Nr.)
______________________                                   __________________________________
(telefonas, faksas, el. paštas)                                                                             (telefonas, faksas, el. paštas)
 
 
         ________________                                                     ________________
            (parašas)                                                                                              (parašas)
        ________________                                                      _________________
            (vardas, pavardė)                                                                                                   (vardas, pavardė)
 
 
______________
 
 
 
_______________sutarties dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės Nr.___
(data)
1 priedas
 
GYVŪNŲ UŽKREÄOEIAMŲJŲ LIGŲ KONTROLÄ-S PASLAUGŲ SÄ,,RAŠAS
 
                    Laikymo vieta
                                  Paslauga
1.
1.
2.
3.
4.
5.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
_______________
 
 
_______________sutarties dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės Nr.___
(data)
2 priedas                                             
 
200_ M. ________ KETV. ATASKAITA APIE GYVŪNŲ LAIKYMO VIETOJE SUTEIKTAS GYVŪNŲ UŽKREÄOEIAMŲJŲ LIGŲ KONTROLÄ-S PASLAUGAS
 
Eil.Nr.
Gyvūnų laikytojas, adresas;
gyvūnų laikymo vietos adresas, kodas*
Paslauga
pavadinimas
skaičius
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įgaliotasis veterinarijos gydytojas __________________                   __________________
                                             (parašas)                                (vardas, pavardė)
 
*- arba bandos Nr.
______________
 

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.