Veterinarinių profilaktinių ir gydomųjų priemonių atlikimo sutarties pavyzdys

 
VETERINARINIŲ PROFILAKTINIŲ IR GYDOMŲJŲ PRIEMONIŲ ATLIKIMO
SUTARTIS (REKOMENDUOJAMA)
 
 
20    m.                 mėn.        d. Nr. ….
 
Ūkininkas,                                                                        , ūk. reg. Nr.                                                            (toliau – Užsakovas) ir privatus veterinarijos gydytojas                                                              , įm.pav.                  ,                                      vet.įm.reg.Nr.                                                              (toliau – Vykdytojas), sudarome veterinarinių profilaktinių ir gydomųjų priemonių atlikimo sutartį (toliau – Sutartis).
 
1.      SUTARTIES TIKSLAS
 
1.1.   Vykdyti ūkyje veterinarinį profilaktinį ir gydomąjį darbą, siekiant išvengti gyvulių užkrečiamųjų ligų.
 
2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI:
 
2.1.   Vykdytojas įsipareigoja:
2.1.1.laiku atlikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos numatytus einamų metų priešepizootinius profilaktinius darbus (leukozės, tuberkuliozės ir bruceliozės tyrimai);
2.1.2.Užsakovui iškvietus atlikti veterinarinį gydomąjį darbą;
2.1.3.Užsakovui iškvietus atlikti gyvulių ženklinimą;
2.1.4.skrosti kritusius gyvulius ir surašyti reikiamus dokumentus;
2.1.5.savininkui pageidaujant atlikti bandos reprodukcinę analizę ir nustatyti gyvulių vaisingumą;
2.1.6.konsultuoti Užsakovą gyvulių užkrečiamųjų ligų, gyvūnų gerovės, ženklinimo, šėrimo, laikymo, sanitarijos ir kitais su veterinarija susijusiais klausimais;
2.1.7.išduoti veterinarinius dokumentus gyvulių skerdimui, pardavimui, gyvūninės produkcijos realizavimui;
2.1.8. nuolat pagal susitarimą informuoti Užsakovą apie veterinarinių darbų eigą, gyvulių sveikatos būklę;
2.1.9. nutraukus sutartį, perduoti visus su gyvulių priežiūra susijusius dokumentus kitam sutartimi įsipareigojusiam veterinarijos gydytojui.
2.1.10. apie Užsakovo atsisakymą vykdyti priemones prieš užkrečiamas gyvulių ligas, informuoti rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą;
 
2.2.   Užsakovas įsipareigoja:
2.2.1.priešepizootinių profilaktinių ir gydomųjų priemonių atlikimui skirti reikiamą pagalbinių darbininkų skaičių;
2.2.2.informuoti veterinarijos gydytoją apie gyvulių judėjimą ir sveikatos būklės pasikeitimą;
2.2.3.kiekvieną mėnesį mokėti abonentinį mokestį nuo mėnesio paskutinę dieną registruotų                    (pvz. melžiamų karvių) skaičiaus po               lt. už                                                                       .                              (pvz. karvę).
2.2.4.laiku sumokėti už atliktas paslaugas.
 
3.      ATSISKAITYMAI
 
3.1.   Visi atsiskaitymai pagal šią Sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
3.2.   Užsakovas su Vykdytoju atsiskaito mokestiniu pavedimu per banką arba grynais pinigais:
3.2.1.už atliktus darbus Užsakovas pagal pateiktą sąskaitą atsiskaito kiekvieną mėnesį per 20 dienų nuo sąskaitos pateikimo;
3.2.2.pagal abipusį susitarimą raštu gali būti suderinamas individualus atsiskaitymų grafikas, kuris patvirtinamas šalių parašais ir antspaudais;
3.2.3.atliekamų darbų įkainiai nustatomi atskiru tarpusavio susitarimu.
3.2.4.vienai iš sutarties pusių pageidaujant darbų atlikimo įkainiai gali būti peržiūrimi einamųjų metų bėgyje.
 
4.      SUTARTIES GALIOJIMAS
 
4.1.   Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki ……………………………………………………………….
4.2.   Sutartis gali būti nutraukta:
4.2.1.jeigu šalys rašytiniu susitarimu susitaria nutraukti Sutartį;
4.2.2.jeigu Užsakovas nesilaiko veterinarinių įstatymų, atsisako įgyvendinti einamų metų Gyvūnų užkrečiamųjų ligų priežiūros ir kontrolės tvarką;
4.2.3.raštu įspėjusapie Sutarties nutraukimą kitą šalį ne mažiau kaip prieš tris mėnesius iki Sutarties nutraukimo;
4.2.4.kitais Lietuvos Respublikos įstatymųnustatytais atvejais.
 
5.      BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
5.1.   Iškilus bet kokiam Sutartyje neaptartam klausimui, susijusiam su šios Sutarties vykdymu, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.
5.2.   Iškilusius ginčus šalys sprendžia derybų keliu, nepavykus – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.3.   Ši Sutartis, susidedanti iš dviejų lapų, sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
5.4.   Visi Sutarties papildymai, ištaisymai, pakeitimai ir priedai galioja, kai jie padaryti raštu ir pasirašyti abiejų Sutarties šalių.
 
6.      ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI
 
Užsakovas
Vykdytojas
V.Pavardė
V.Pavardė
Ūkio reg. Nr.
Įmonės pav.
Bandos nr.
Įm. reg. Nr.
Adresas
Adresas
Telefonas
Telefonas
Sąskaitos nr.
Sąskaitos nr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. V.                                                                                                                                  A. V.
 

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.