Licencijų išdavimo tvarka

Nutarimas skelbtas: Žin., 2007, Nr. 54-2088

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

DĖL VETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJAVIMO taisyklių, JURIDINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJAVIMO taisyklių IR FIZINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS licencijavimo taisyklIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. gegužės 2 d. Nr. 449

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.78 straipsniu, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 73 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 11 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymą (Žin., 2009, Nr. 153-6901), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1172, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 125-5942 (2011-10-18)

 

 1. Patvirtinti pridedamas:

1.1. Veterinarijos praktikos licencijavimo taisykles;

1.2. Juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisykles;

1.3. Fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisykles.

 1. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo:

2.1. fiziniams asmenims išduotos licencijos verstis veterinarine praktika (veterinarinės profilaktikos priemonės, gyvūnų gydymas) atitinka veterinarijos praktikos licenciją;

2.2. fiziniams asmenims išduotos licencijos verstis farmacine veikla veterinarijoje (vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba, vaistų ir vaistinių medžiagų tiekimas, mažmeninė vaistų ir vaistinių medžiagų prekyba) atitinka fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licenciją;

2.3. juridiniams asmenims išduotos licencijos verstis farmacine veikla veterinarijoje (vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba, vaistų ir vaistinių medžiagų tiekimas, mažmeninė vaistų ir vaistinių medžiagų prekyba) atitinka šias juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijas:

2.3.1. licencija verstis farmacine veikla veterinarijoje (vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba) atitinka veterinarinių vaistų gamybos licenciją;

2.3.2. licencija verstis farmacine veikla veterinarijoje (vaistų ir vaistinių medžiagų tiekimas) atitinka didmeninės veterinarinių vaistų prekybos licenciją;

2.3.3. licencija verstis farmacine veikla veterinarijoje (mažmeninė veterinarinių vaistų ir vaistinių medžiagų prekyba) atitinka veterinarijos vaistinės veiklos licenciją.

 1. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo fiziniams ir juridiniams asmenims išduotas licencijas verstis farmacine veikla veterinarijoje (vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba, vaistų ir vaistinių medžiagų tiekimas, mažmeninė vaistų ir vaistinių medžiagų prekyba) ir fiziniams asmenims išduotas licencijas verstis veterinarine praktika (veterinarinės profilaktikos priemonės, gyvūnų gydymas) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba keičia naujų formų licencijomis, gavusi iš licencijos turėtojo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytos formos paraišką ir turimos licencijos originalą (dublikatą).
 2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 26 d. nutarimą Nr. 1390 „Dėl vertimosi veterinarine praktika ir farmacine veikla veterinarijoje licencijavimo tvarkos“ (Žin., 1995, Nr. 89-2006).

 

 

Ministras Pirmininkas           Gediminas Kirkilas

 

 

Žemės ūkio ministrė             Kazimira Danutė Prunskienė

_______________

 

Nauja taisyklių redakcija:

Nr. 1172, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 125-5942 (2011-10-18)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 449
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 1172
redakcija)

 

 

VETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato veterinarijos praktikos licencijų fiziniams asmenims išdavimo, patikslinimo, papildymo, atsisakymo jas išduoti, patikslinti ar papildyti, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir dublikatų išdavimo tvarką.
 2. Fiziniams asmenims verstis veterinarijos praktika leidžiama tik tada, kai jie turi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) išduotą veterinarijos praktikos licenciją (toliau – licencija).
 3. Licencija gali būti išduota tik fiziniam asmeniui, įgijusiam veterinarijos gydytojo kvalifikaciją.
 4. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) (toliau – Veterinarijos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 153-6901).

 

 1. LICENCIJAS IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS FUNKCIJOS

 

 1. Licencijas išduodanti institucija yra Tarnyba.
 2. Tarnyba atlieka šias funkcijas, susijusias su licencijomis:

6.1. nustato paraiškos gauti licenciją ir licencijos formas;

6.2. išduoda, patikslina, papildo licencijas, atsisako jas išduoti, patikslinti ar papildyti, sustabdo ar panaikina jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, išduoda licencijų dublikatus;

6.3. veterinarijos praktikos licencijų registravimo žurnale registruoja duomenis apie išduotas licencijas, jų dublikatus, licencijų patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą;

6.4. tvarko išduotų licencijų apskaitą;

6.5. teisės aktų nustatyta tvarka saugo išduotų, patikslintų, papildytų licencijų, jų dublikatų kopijas, taip pat kitus Tarnybai pateiktus dokumentus licencijai arba jos dublikatui išduoti, jai patikslinti, papildyti, jos galiojimui sustabdyti, galiojimo sustabdymui panaikinti, galiojimui panaikinti;

6.6. kontroliuoja, kaip licencijų turėtojai laikosi licencijuojamos veiklos reikalavimų;

6.7. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

 

III. LICENCIJOS REKVIZITAI

 

 1. Licencijoje nurodoma:

7.1. licenciją išdavusios institucijos pavadinimas;

7.2. licencijos pavadinimas, išdavimo data ir numeris;

7.3. licencijos patikslinimo, papildymo data;

7.4. licencijos turėtojo rekvizitai (vardas, pavardė, asmens kodas);

7.5. licencijos išdavimo teisinis pagrindas;

7.6. licenciją išdavusios institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens vardas ir pavardė.

 1. Licencija tvirtinama ją išdavusios institucijos antspaudu ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.

 

 1. LICENCIJŲ IŠDAVIMAS, PATIKSLINIMAS, PAPILDYMAS, DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

 

 1. Fizinis asmuo, norintis gauti licenciją, Tarnybai pateikia:

9.1. Tarnybos patvirtintos formos paraišką gauti licenciją, kurioje nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefono ir fakso numerius (jeigu turi), elektroninio pašto adresą (jeigu turi), paraiškos pateikimo datą;

9.2. universiteto arba aukštosios mokyklos, turinčios pripažintą lygiavertį universitetui statusą, veterinarinės medicinos vientisųjų studijų baigimo diplomo ir jo priedų originalus ir kopijas;

9.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą veterinarijos gydytojo kvalifikacijos pripažinimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, jeigu asmuo veterinarijos gydytojo kvalifikaciją įgijo ne Lietuvos Respublikoje;

9.4. asmens tapatybės kortelę arba asmens pasą ir šių dokumentų kopijas;

9.5. dokumentus, kuriais patvirtinama, kad veterinarijos gydytojo kvalifikacija buvo tobulinama Tarnybos nustatyta kvalifikacijos tobulinimo tvarka, jeigu fizinis asmuo nori gauti licenciją praėjus daugiau nei dvejiems metams po veterinarijos gydytojo kvalifikacijos įgijimo arba fiziniam asmeniui buvo panaikintas licencijos galiojimas.

 1. Tarnyba, priimdama Taisyklių 9 punkte nurodytus dokumentus, privalo sutikrinti, ar paraiškoje ir pagal Taisyklių 9.2–9.5 punktus pridedamuose dokumentuose nurodyti asmens vardas (-ai) ir (ar) pavardė (-ės) yra identiški. Tarnyba, nustačiusi, kad pateiktoje paraiškoje pareiškėjo vardas (-ai) ir (ar) pavardė (-ės) neatitinka nurodytųjų pridedamuose dokumentuose, kreipiasi į Gyventojų registro tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pareiškėjo vardo (-ų) ir (ar) pavardės (-ių) patikslinimo. Tarnyba, gavusi informaciją, kad duomenų apie pareiškėjo vardo (-ų) ir (ar) pavardės (-ių) pakeitimą Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, paprašo pareiškėjo papildomai pateikti vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumentus ir jų kopijas.
 2. Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo privalo raštu arba elektroninėmis priemonėmis pateikti pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška ir dokumentai gauti, ir nurodyti terminą, per kurį jie bus išnagrinėti, taip pat informaciją apie galimas pareiškėjo teisių gynimo priemones, kuriomis pareiškėjas galėtų pasinaudoti, jeigu tarp jo ir Tarnybos kiltų ginčų, ir informaciją, kad, pareiškėjui negavus atsakymo per nustatytą terminą, laikoma, kad licencija yra išduota.
 3. Tarnyba per 30 dienų nuo Taisyklių 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo privalo juos išnagrinėti ir išduoti licenciją arba pateikti pareiškėjui rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją. Jeigu pateikiami ne visi reikiami, ne iki galo arba neteisingai užpildyti dokumentai, taip pat klaidingi duomenys arba ne visa ar netiksli informacija, Tarnyba per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę ištaisyti nustatytus trūkumus ir tai, kad 30 dienų terminas licencijai išduoti bus skaičiuojamas nuo visų pareiškėjo pateiktų patikslintų, pataisytų ar trūkstamų dokumentų ar informacijos pateikimo. Pareiškėjui, nedalyvavusiam priimant sprendimą, apie sprendimą išduoti licenciją arba atsisakymą ją išduoti pranešama raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, bet ne vėliau kaip per nustatytą terminą licencijai išduoti.
 4. Jeigu į tinkamai įformintą paraišką, pateiktą kartu su visais licencijai išduoti reikalingais dokumentais, neatsakoma per 30 dienų nuo jų pateikimo, laikoma, kad licencija yra išduota suėjus nurodytam 30 dienų terminui ir pareiškėjas turi teisę gauti licenciją. Tokiu atveju Tarnyba pareiškėjui išduoda licenciją ir įrašo informaciją apie jos išdavimą veterinarijos praktikos licencijų registravimo žurnale.
 5. Licencija išduodama neterminuotam laikui.
 6. Licencija neišduodama, nepatikslinama ar nepapildoma Veterinarijos įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje nurodytais atvejais.
 7. Praradusiam licencijos originalą licencijos turėtojui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą ir prašymą išduoti licencijos dublikatą, Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“ ir dublikato išdavimo data.
 8. Sugadinusiam licencijos originalą licencijos turėtojui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą ir prašymą išduoti licencijos dublikatą, Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“ ir dublikato išdavimo data. Šiuo atveju sugadinta licencija grąžinama Tarnybai ir išduodamas licencijos dublikatas.
 9. Licencija turi būti patikslinta, papildyta, jeigu pasikeičia licencijos turėtojo rekvizitai, nurodyti Taisyklių 7.4 punkte. Tokiu atveju licencijos turėtojas per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo pateikia Tarnybai turimą licencijos originalą arba jos dublikatą, rašytinį prašymą patikslinti, papildyti išduotą licenciją ir dokumentus, kuriais patvirtinami pasikeitę duomenys. Licencija patikslinama ar papildoma ir tada, kai netikslių įrašų priežastis techninė.
 10. Tarnyba, gavusi Taisyklių 18 punkte nurodytus dokumentus, patikslina, papildo licenciją ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša licencijos turėtojui.
 11. Patikslinant ar papildant licenciją, licencijos numeris ir jos išdavimo data išlieka tokie patys, tačiau licencijoje nurodoma jos patikslinimo arba papildymo data. Apie licencijos patikslinimą ar papildymą įrašoma veterinarijos praktikos licencijų registravimo žurnale.
 12. Apie atsisakymą patikslinti, papildyti licenciją licencijos turėtojui per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pranešama raštu ir nurodomos atsisakymo patikslinti, papildyti licenciją priežastys.
 13. Pareiškėjas (licencijos turėtojas) į Tarnybą gali kreiptis raštu ar elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu, tiesiogiai į Tarnybą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ir atitinkamame prašyme arba paraiškoje nurodyti, kokiu būdu (tiesiogiai Tarnyboje ar registruotu laišku) jis norėtų gauti licenciją arba jos dublikatą.

 

 1. LICENCIJŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

 1. Tarnyba, nustačiusi, kad licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, veterinarijos praktikos licencijos turėtojo pareigų, raštu įspėja licencijos turėtoją apie galimą licencijos sustabdymą, nurodo nustatytus trūkumus ir nustato iki 14 dienų terminą trūkumams pašalinti. Licencijos turėtojui per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų, Tarnyba sustabdo licencijos galiojimą. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas Tarnybos sprendimu licencijos turėtojui per nustatytą terminą pašalinus trūkumus, dėl kurių jo licencijos galiojimas buvo sustabdytas. Licencijos turėtojas Tarnybai privalo pateikti dokumentus, kuriais įrodoma, kad pašalinti trūkumai, dėl kurių sustabdytas licencijos galiojimas. Tarnyba, gavusi šiame punkte nurodytus dokumentus, priima sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ar motyvuotai atsisako panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą.
 2. Tuo atveju, kai licencijos galiojimas buvo sustabdytas licencijos turėtojo prašymu, Tarnyba licencijos galiojimo sustabdymą panaikina gavusi licencijos turėtojo prašymą, jeigu prašyme sustabdyti licencijos galiojimą nebuvo nurodytas licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpis.
 3. Licencijos turėtojo prašymu licencijos galiojimas gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 24 mėnesiams, kitais atvejais licencijos galiojimas gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 6 mėnesiams.
 4. Tarnyba panaikina licencijos galiojimą:

26.1. Veterinarijos įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais;

26.2. jeigu licencijos turėtojas miršta.

 1. Sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ar atsisakymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą Tarnyba priima ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atitinkamo prašymo pateikimo, teismo sprendimo įsiteisėjimo ar atitinkamų aplinkybių paaiškėjimo.
 2. Pranešimas apie licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo klausimo svarstymą licencijos turėtojui turi būti išsiunčiamas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki svarstymo. Jeigu licencijos turėtojas, gavęs pranešimą apie svarstymo vietą, datą ir laiką, neatvyksta, Tarnyba gali priimti sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo licencijos turėtojui nedalyvaujant.
 3. Licencijos turėtojui, nedalyvavusiam svarstant licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos galiojimo panaikinimo klausimą, apie priimtą sprendimą Tarnyba praneša raštu per 3 darbo dienas po svarstymo.
 4. Tarnybai priėmus sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, licencijos turėtojas privalo sustabdyti licencijuojamą veiklą nuo pranešime nurodytos dienos.
 5. Tarnybai priėmus sprendimą panaikinti licencijos galiojimą, licencijos turėtojas privalo nutraukti licencijuojamą veiklą nuo pranešime nurodytos dienos ir per 5 darbo dienas po pranešimo gavimo grąžinti licenciją arba jos dublikatą Tarnybai.
 6. Tarnyba, sustabdžiusi ar panaikinusi licencijos galiojimą, per 3 darbo dienas apie tai raštu praneša teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams.

 

 1. LICENCIJŲ REGISTRAVIMAS

 

 1. Veterinarijos praktikos licencijų registravimo žurnale nurodoma:

33.1. licencijos numeris;

33.2. licencijos išdavimo data;

33.3. licencijos turėtojo rekvizitai (vardas, pavardė);

33.4. licencijos patikslinimo, papildymo data;

33.5. licencijos galiojimo sustabdymo data;

33.6. licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

33.7. licencijos galiojimo panaikinimo data;

33.8. licencijos dublikato išdavimo data;

33.9. licencijos arba jos dublikato grąžinimo data;

33.10. licenciją arba jos dublikatą gavusio asmens vardas, pavardė ir parašas arba žyma, kad licencija arba jos dublikatas išsiųsti paštu.

 

VII. LICENCIJOS TURĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS, LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS IR JŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ

 

 1. Licencijos turėtojo teisės nurodytos Veterinarijos įstatymo 12 straipsnyje. Licencijos turėtojas neturi teisės savo vardu įgalioti kitų asmenų vykdyti licencijoje nurodytą veiklą arba pagal sutartį perduoti jiems teisę vykdyti šią veiklą.
 2. Licencijos turėtojas privalo:

35.1. ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų pranešti Tarnybai apie licencijuojamos veiklos sustabdymą arba atsisakymą verstis licencijuojama veikla savo noru;

35.2. vykdyti pareigas, nurodytas Veterinarijos įstatymo 13 straipsnyje.

 1. Licencijuojamos veiklos priežiūrą atlieka Tarnyba, vadovaudamasi Veterinarijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veterinarijos praktiką.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Už licencijos išdavimą, patikslinimą, papildymą ir dublikato išdavimą imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285) nustatyta tvarka.
 2. Tarnyba, išdavusi, patikslinusi, papildžiusi licenciją, sustabdžiusi jos galiojimą, panaikinusi galiojimo sustabdymą ar panaikinusi galiojimą, apie tai skelbia Tarnybos interneto svetainėje ir nurodo asmens vardą, pavardę, licencijos pavadinimą, numerį, licencijos išdavimo, patikslinimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo datą.
 3. Taisyklių 28 ir 29 punktuose nurodyti pranešimai licencijos turėtojui siunčiami registruotu laišku adresu, nurodytu paraiškoje gauti licenciją.
 4. Asmenys, pažeidę Taisyklių 31 punkto reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

––––––––––––––––––––

 

 


Nauja taisyklių redakcija:

Nr. 1172, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 125-5942 (2011-10-18)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 449
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 1172
redakcija)

 

 

JURIDINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų (toliau – licencija) išdavimo juridiniams asmenims ir Lietuvos Respublikoje įsteigtiems įmonių, įsisteigusių Europos Sąjungos valstybėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, filialams (toliau – juridiniai asmenys), norintiems verstis veterinarinių vaistų gamyba, didmenine veterinarinių vaistų prekyba, veterinarijos vaistinės veikla, veterinarinių vaistų importu, šių licencijų patikslinimo, papildymo, atsisakymo jas išduoti, patikslinti, papildyti, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir dublikatų išdavimo tvarką.
 2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Didmeninė veterinarinių vaistų prekyba – veikla, apimanti veterinarinių vaistų įsigijimą, pardavimą ir kitas su jų prekyba susijusias operacijas, išskyrus pardavimą veterinarijos vaistinėse ir veterinarinių vaistų gamintojų savo pačių pagamintų vaistų tiekimą rinkai.

Kvalifikuotas asmuo – veterinarinių vaistų gamybos ir (ar) veterinarinių vaistų importo veterinarinės farmacijos licenciją turinčio juridinio asmens darbuotojas, turintis fizinio asmens veterinarinės farmacijos licenciją ir atsakingas už kiekvienos veterinarinio vaisto serijos gamybą ir kokybės kontrolę ir (ar) už kiekvienos importuoto iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką veterinarinio vaisto serijos, net jeigu ji pagaminta Europos Sąjungoje, kokybės tyrimus.

Pramoninė veterinarinių vaistų gamyba (toliau – veterinarinių vaistų gamyba) – veterinarinių vaistų gamyba taikant pramoninį gamybos metodą.

Veterinarinių vaistų importas – veterinarinių vaistų įvežimas į Lietuvos Respubliką iš trečiosios šalies.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme (Žin., 2006, Nr. 78-3056) (toliau – Farmacijos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 153-6901).

 

II. LICENCIJas IŠDUODANtI INSTITUCIJa ir jos funkcijos

 

 1. Licencijas išduodanti institucija yra Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Tarnyba).
 2. Tarnyba atlieka šias funkcijas, susijusias su licencijomis:

4.1. nustato paraiškos gauti licenciją ir licencijų formas;

4.2. juridiniams asmenims išduoda, patikslina, papildo Taisyklių 5 punkte nurodytas licencijas, atsisako jas išduoti, patikslinti, papildyti, sustabdo ar panaikina jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, išduoda licencijų dublikatus;

4.3. juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų registravimo žurnale registruoja duomenis apie išduotas licencijas, jų dublikatus, licencijų patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą;

4.4. tvarko išduotų licencijų apskaitą;

4.5. teisės aktų nustatyta tvarka saugo išduotų, patikslintų, papildytų licencijų, jų dublikatų kopijas, taip pat kitus Tarnybai pateiktus dokumentus licencijoms išduoti, patikslinti, papildyti, dublikatams išduoti, licencijų galiojimui sustabdyti, galiojimo sustabdymui panaikinti, galiojimui panaikinti;

4.6. kontroliuoja, kaip licencijų turėtojai laikosi licencijuojamos veiklos reikalavimų;

4.7. priėmusi sprendimą išduoti licenciją, sustabdyti jos galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą, panaikinti galiojimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai praneša raštu Juridinių asmenų registro tvarkymo įstaigai – valstybės įmonei Registrų centrui;

4.8. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

 

III. LICENCIJŲ RŪŠYS IR REKVIZITAI

 

 1. Licencijų rūšys:

5.1. veterinarinių vaistų gamybos;

5.2. didmeninės veterinarinių vaistų prekybos;

5.3. veterinarijos vaistinės veiklos;

5.4. veterinarinių vaistų importo.

 1. Licencijoje nurodoma:

6.1. licenciją išdavusios institucijos pavadinimas;

6.2. licencijos pavadinimas, išdavimo data ir numeris;

6.3. licencijos rūšis;

6.4. licencijos patikslinimo, papildymo data;

6.5. licencijos turėtojo rekvizitai (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma, kodas, buveinė ir patalpų, kuriose bus verčiamasi veterinarine farmacija (toliau – veiklos vieta), adresas (-ai). Jeigu veterinarine farmacija verčiamasi keliose veiklos vietose, jų adresai ir jose su veterinariniais vaistais leidžiamų atlikti operacijų sąrašas (taikoma tik tuo atveju, kai išduodama Taisyklių 5.1 ar 5.4 punkte nurodyta licencija) nurodomi licencijos priede;

6.6. licencijos išdavimo teisinis pagrindas;

6.7. licenciją išdavusios institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens vardas ir pavardė;

6.8. nuoroda į priedą (-us) (jeigu yra).

 1. Licencija tvirtinama licenciją išdavusios institucijos antspaudu ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
 2. Atitinkamos rūšies licencija turi savo priedą, kuris yra neatskiriama licencijos dalis:

8.1. Taisyklių 5.1 punkte nurodyta licencija − leidžiamų gaminti veterinarinių vaistų kategorijų sąrašą;

8.2. Taisyklių 5.2 punkte nurodyta licencija – leidžiamų parduoti veterinarinių vaistų kategorijų sąrašą;

8.3. Taisyklių 5.4 punkte nurodyta licencija – leidžiamų importuoti veterinarinių vaistų kategorijų sąrašą;

8.4. veiklos vietų sąrašą, kai veterinarine farmacija verčiamasi keliose veiklos vietose.

 

IV. LICENCIJŲ IŠDAVIMAS, PATIKSLINIMAS, PAPILDYMAS, DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

 

 1. Juridinis asmuo, norintis gauti licenciją, Tarnybai pateikia:

9.1. juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintą Tarnybos nustatytos formos paraišką, kurioje nurodoma:

9.1.1. juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, veiklos vietos (-ų) adresas (-ai) ir ryšio duomenys (telefono ir fakso numeris (-iai), elektroninio pašto adresas), paraiškos pateikimo data;

9.1.2. norimos (-ų) gauti licencijos (-ų) rūšis (-ys);

9.1.3. juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens, užpildžiusio paraišką, pareigos, vardas ir pavardė;

9.1.4. juridinio asmens veterinarinės farmacijos vadovo (-ų) arba kvalifikuoto (-ų) asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės). Jeigu juridinis asmuo numato veterinarine farmacija užsiimti keliose veiklos vietose, nurodoma kiekvienos veiklos vietos veterinarinės farmacijos vadovo (-ų) arba kvalifikuoto (-ų) asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

9.1.5. jeigu nori gauti Taisyklių 5.1 ar 5.4 punkte nurodytą licenciją, – asmens (-ų), atsakingo (-ų) už veterinarinių vaistų kokybės kontrolę, vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

9.1.6. jeigu nori gauti Taisyklių 5.1 punkte nurodytą licenciją, – asmens (-ų), atsakingo (-ų) už veterinarinių vaistų gamybą, vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

9.2. juridinio asmens veterinarinės farmacijos vadovo (-ų) arba kvalifikuoto (-ų) asmens (-ų) – fizinio asmens – veterinarinės farmacijos licencijos (-ų) kopiją (-as);

9.3. jeigu nori gauti Taisyklių 5.1 ar 5.4 punkte nurodytą licenciją, – Tarnybos nustatytus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad juridinis asmuo atitinka Farmacijos įstatymo 71 straipsnio 1 dalies reikalavimus;

9.4. jeigu nori gauti Taisyklių 5.2 ar 5.3 punkte nurodytą licenciją, – Tarnybos nustatytus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad juridinis asmuo atitinka Farmacijos įstatymo 71 straipsnio 2 dalies reikalavimus;

9.5. jeigu nori gauti:

9.5.1. Taisyklių 5.1 punkte nurodytą licenciją, – numatomų gaminti veterinarinių vaistų kategorijų sąrašą, pareiškėjo patvirtintą sutarties su veterinarinių vaistų gamintoju (jeigu veterinarinius vaistus gamina kitas asmuo) kopiją, pareiškėjo patvirtintą sutarties dėl veterinarinių vaistų kokybės tyrimų (jeigu tyrimus atlieka kitas asmuo) kopiją;

9.5.2. Taisyklių 5.2 punkte nurodytą licenciją, – numatomų parduoti veterinarinių vaistų kategorijų sąrašą;

9.5.3. Taisyklių 5.4 punkte nurodytą licenciją, – numatomų importuoti veterinarinių vaistų kategorijų sąrašą, pareiškėjo patvirtintą sutarties dėl veterinarinių vaistų kokybės tyrimų (jeigu tyrimus atlieka kitas asmuo) kopiją.

 1. Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo privalo raštu arba elektroninėmis priemonėmis pateikti pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška ir dokumentai gauti, ir nurodyti terminą, per kurį jie bus išnagrinėti, taip pat informaciją apie galimas pareiškėjo teisių gynimo priemones, kuriomis pareiškėjas galėtų pasinaudoti, jeigu tarp jo ir Tarnybos kiltų ginčų, ir informaciją, kad, pareiškėjui negavus atsakymo per nustatytą terminą, laikoma, kad licencija yra išduota.
 2. Tarnyba, išnagrinėjusi pareiškėjo pagal Taisyklių 9 punktą pateiktus dokumentus, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų gavimo išduoda licenciją arba motyvuotai atsisako ją išduoti. Jeigu pateikiami ne visi reikiami, ne iki galo arba neteisingai užpildyti dokumentai, taip pat klaidingi duomenys arba ne visa ar netiksli informacija, Tarnyba per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę ištaisyti nustatytus trūkumus ir tai, kad 30 dienų terminas licencijai išduoti bus skaičiuojamas nuo visų pareiškėjo pateiktų patikslintų, pataisytų ar trūkstamų dokumentų ar informacijos pateikimo. Pareiškėjui apie sprendimą pranešama raštu per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo, bet ne vėliau kaip per nustatytą terminą licencijai išduoti.
 3. Jeigu į tinkamai įformintą paraišką, pateiktą kartu su visais licencijai išduoti reikalingais dokumentais, neatsakoma per 30 dienų nuo jų pateikimo, laikoma, kad licencija yra išduota suėjus nurodytam 30 dienų terminui ir pareiškėjas turi teisę gauti licenciją. Tokiu atveju Tarnyba pareiškėjui išduoda licenciją ir įrašo informaciją apie jos išdavimą juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų registravimo žurnale.
 4. Praradusiam licencijos originalą licencijos turėtojui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą ir prašymą išduoti licencijos dublikatą, Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“ ir dublikato išdavimo data.
 5. Sugadinusiam licencijos originalą licencijos turėtojui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą ir prašymą išduoti licencijos dublikatą, Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“ ir dublikato išdavimo data. Šiuo atveju sugadinta licencija grąžinama Tarnybai ir išduodamas licencijos dublikatas.
 6. Licencija turi būti patikslinta, papildyta, jeigu pasikeičia Taisyklių 6.5 ir 8 punktuose nurodyti licencijos duomenys. Licencija patikslinama, papildoma ir tada, kai netikslių įrašų priežastis techninė.
 7. Licencijos turėtojas, kuriam išduota licencija turi būti patikslinta, papildyta, per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo pateikia Tarnybai turimą licencijos originalą arba dublikatą, rašytinį prašymą patikslinti, papildyti licencijoje nurodytus duomenis ir jų pasikeitimą pagrindžiančius dokumentus.
 8. Tarnyba, gavusi Taisyklių 16 punkte nurodytus dokumentus, patikslina, papildo licenciją ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša licencijos turėtojui.
 9. Patikslinant ar papildant licenciją, licencijos numeris ir jos išdavimo data išlieka tokie patys, tačiau licencijoje nurodoma jos patikslinimo arba papildymo data. Apie licencijos patikslinimą ar papildymą įrašoma juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų registravimo žurnale.
 10. Licencija išduodama neterminuotam laikui.
 11. Licencija neišduodama, nepatikslinama, nepapildoma Farmacijos įstatymo 73 straipsnio 12 dalies 1–5 ir 7 punktuose nurodytais atvejais.
 12. Apie atsisakymą išduoti, patikslinti, papildyti licenciją pareiškėjui per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pranešama raštu ir nurodomos atsisakymo išduoti, patikslinti, papildyti licenciją priežastys.
 13. Pareiškėjas (licencijos turėtojas) į Tarnybą gali kreiptis raštu ar elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu, tiesiogiai į Tarnybą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ir atitinkamame prašyme arba paraiškoje nurodyti, kokiu būdu (tiesiogiai Tarnyboje ar registruotu laišku) jis norėtų gauti licenciją arba jos dublikatą.

 

V. LICENCIJų GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

 1. Tarnyba sustabdo licencijos galiojimą Farmacijos įstatymo 73 straipsnio 17 dalies 1–3 ir 5 punktuose nurodytais atvejais.
 2. Pranešimas apie licencijos galiojimo sustabdymo klausimo svarstymą licencijos turėtojui turi būti išsiunčiamas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki svarstymo. Jeigu licencijos turėtojas, gavęs pranešimą apie svarstymo vietą, datą ir laiką, neatvyksta, Tarnyba gali priimti sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo jam nedalyvaujant.
 3. Tarnyba pagal licencijos turėtojo prašymą sustabdo licencijos galiojimą nuo prašyme nurodytos datos arba nuo prašymo gavimo dienos, jeigu prašyme nenurodoma data, nuo kurios prašoma sustabdyti licencijos galiojimą. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas suėjus prašyme sustabdyti licencijos galiojimą nurodytam terminui arba gavus licencijos turėtojo prašymą, jeigu prašyme sustabdyti licencijos galiojimą nebuvo nurodytas licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpis. Licencijos galiojimas licencijos turėtojo prašymu gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 24 mėnesiams.
 4. Licencijos turėtojui, nedalyvavusiam svarstant licencijos galiojimo sustabdymo klausimą, apie priimtą sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą Tarnyba praneša raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, nurodo licencijos galiojimo sustabdymo priežastis ir ne ilgesnį kaip 90 dienų terminą, per kurį būtina pašalinti pažeidimus, išskyrus Taisyklių 25 punkte nurodytą atvejį.
 5. Licencijos turėtojas, per Tarnybos nustatytą terminą ištaisęs veiklos trūkumus, dėl kurių jo licencijos galiojimas sustabdytas, gali kreiptis į Tarnybą ir pateikti motyvuotą paaiškinimą, prireikus – ir dokumentus, kuriais įrodoma, kad pašalinti trūkumai, dėl kurių sustabdytas licencijos galiojimas. Tarnyba, gavusi šiame punkte nurodytus dokumentus, priima sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ar motyvuotai atsisako panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą.
 6. Tarnyba apie Taisyklių 27 punkte nurodytą sprendimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu praneša licencijos turėtojui ir nurodo atsisakymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą motyvus, jeigu priimtas sprendimas atsisakyti panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą.
 7. Tarnyba panaikina licencijos galiojimą Farmacijos įstatymo 73 straipsnio 19 dalies 1–8 punktuose nurodytais atvejais.
 8. Pranešimas apie licencijos galiojimo panaikinimo klausimo svarstymą licencijos turėtojui turi būti išsiunčiamas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki svarstymo. Jeigu licencijos turėtojas, gavęs pranešimą apie svarstymo vietą, datą ir laiką, neatvyksta, Tarnyba gali priimti sprendimą dėl licencijos galiojimo panaikinimo jam nedalyvaujant.
 9. Licencijos turėtojui, nedalyvavusiam svarstant licencijos galiojimo panaikinimo klausimą, apie priimtą sprendimą Tarnyba raštu praneša per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo ir nurodo licencijos galiojimo panaikinimo priežastis, jeigu priimtas sprendimas panaikinti licencijos galiojimą.
 10. Tarnybai priėmus sprendimą sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą, licencijos turėtojas privalo sustabdyti arba nutraukti licencijuojamą veiklą nuo pranešime nurodytos dienos. Tarnybai panaikinus licencijos galiojimą, licencijos turėtojas per 5 darbo dienas po pranešimo gavimo privalo grąžinti licenciją arba jos dublikatą Tarnybai.
 11. Tarnyba, priėmusi sprendimą sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą, per 3 darbo dienas apie tai raštu praneša teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams.

 

 1. LICENCIJŲ REGISTRAVIMAS

 

 1. Juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų registravimo žurnale nurodomi šie privalomi duomenys:

34.1. licencijos numeris;

34.2. licencijos turėtojo rekvizitai (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma, kodas, buveinė);

34.3. licencijos rūšis;

34.4. licencijos išdavimo data;

34.5. licencijos patikslinimo, papildymo data;

34.6. licencijos galiojimo sustabdymo data;

34.7. licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

34.8. licencijos galiojimo panaikinimo data;

34.9. licencijos dublikato išdavimo data;

34.10. licencijos arba jos dublikato grąžinimo data;

34.11. veiklos vietos (-ų) adresas (-ai);

34.12. gaminamų veterinarinių vaistų kategorijos, kai išduota Taisyklių 5.1 punkte nurodyta licencija;

34.13. leidžiamų importuoti veterinarinių vaistų kategorijos, kai išduota Taisyklių 5.4 punkte nurodyta licencija;

34.14. kvalifikuoto (-ų) asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės), jam (jiems) išduotų fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų numeriai ir išdavimo data, kai išduota Taisyklių 5.1 ar 5.4 punkte nurodyta licencija;

34.15. leidžiamų parduoti veterinarinių vaistų kategorijos, kai išduota Taisyklių 5.2 punkte nurodyta licencija;

34.16. juridinio asmens veterinarinės farmacijos vadovo (-ų) vardas (-ai) ir
pavardė (-ės), jam (jiems) išduotų fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų numeriai ir išdavimo data, kai išduota Taisyklių 5.2 ar 5.3 punkte nurodyta licencija;

34.17. duomenys apie veterinarinių vaistų gamybą pagal sutartį ir duomenys apie asmenį (-is), atsakingą (-us) už veterinarinių vaistų gamybą (vardas ir pavardė), kai išduota Taisyklių 5.1 punkte nurodyta licencija;

34.18. duomenys apie veterinarinių vaistų kokybės tyrimus pagal sutartį, kai išduota Taisyklių 5.1 ar 5.4 punkte nurodyta licencija;

34.19. duomenys apie asmenį (-is), atsakingą (-us) už veterinarinių vaistų kokybės kontrolę (vardas ir pavardė), kai išduota Taisyklių 5.1 ar 5.4 punkte nurodyta licencija;

34.20. licenciją arba jos dublikatą paėmusio asmens vardas, pavardė ir parašas arba žyma, kad licencija arba jos dublikatas išsiųsti paštu.

 

VII. LICENCIJOS TURĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS, LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS IR JŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ

 

 1. Licencijos turėtojo teisės nurodytos Farmacijos įstatymo 73 straipsnio 15 dalyje. Licencijos turėtojas neturi teisės savo vardu įgalioti kitų asmenų vykdyti licencijoje nurodytą veiklą ar pagal sutartį perduoti jiems teisę vykdyti šią veiklą.
 2. Licencijos turėtojas privalo:

36.1. pranešti Tarnybai apie duomenų, nurodytų Taisyklių 9.1.4–9.1.6, 9.2–9.5 punktuose, pasikeitimą ir pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas;

36.2. vykdyti pareigas, nurodytas Farmacijos įstatymo 73 straipsnio 13 dalyje.

 1. Licencijos turėtojas gali verstis licencijoje nurodyta veikla tik licencijoje nurodytoje (-ose) veiklos vietoje (-ose) teisės aktų reikalavimus atitinkančiose patalpose, kai tą veiklą prižiūri juridinio asmens veterinarinės farmacijos vadovas ar kvalifikuotas asmuo.
 2. Licencijuojamos veiklos priežiūrą atlieka Tarnyba, vadovaudamasi Farmacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veterinarinę farmaciją.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Už licencijos išdavimą, patikslinimą, papildymą ir dublikato išdavimą imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285) nustatyta tvarka.
 2. Tarnyba, išdavusi, patikslinusi, papildžiusi licenciją, sustabdžiusi jos galiojimą, panaikinusi galiojimo sustabdymą ar panaikinusi galiojimą, apie tai skelbia Tarnybos interneto svetainėje ir nurodo juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens teisinę formą, kodą, buveinę, licencijos numerį, pavadinimą, rūšį, licencijos išdavimo, patikslinimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo datą.
 3. Pranešimai, nurodyti Taisyklių 24, 26, 28, 30 ir 31 punktuose, siunčiami licencijos turėtojui registruotu laišku į licencijos turėtojo buveinę.
 4. Asmenys, pažeidę Taisyklių 32 punkto reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

––––––––––––––––––––

 

Nauja taisyklių redakcija:

Nr. 1172, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 125-5942 (2011-10-18)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 449
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 1172
redakcija)

 

 

FIZINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS licencijavimo

taisyklės

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų (toliau – licencija) išdavimo fiziniams asmenims, jų patikslinimo, papildymo, atsisakymo jas išduoti, patikslinti, papildyti, licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir dublikatų išdavimo tvarką.
 2. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563), Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme (Žin., 2006, Nr. 78-3056) (toliau – Farmacijos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 153-6901).

 

II. LICENCIJAS IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS FUNKCIJOS

 

 1. Licencijas išduodanti institucija yra Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Tarnyba).
 2. Tarnyba atlieka šias funkcijas, susijusias su licencijomis:

4.1. nustato paraiškos gauti licenciją ir licencijos formas;

4.2. išduoda, patikslina, papildo licencijas, atsisako jas išduoti ar patikslinti, sustabdo ar panaikina jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, išduoda licencijų dublikatus;

4.3. fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų registravimo žurnale registruoja duomenis apie išduotas licencijas, jų dublikatus, licencijų patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą;

4.4. tvarko išduotų licencijų apskaitą;

4.5. teisės aktų nustatyta tvarka saugo išduotų, patikslintų, papildytų licencijų, jų dublikatų kopijas, taip pat kitus Tarnybai pateiktus dokumentus licencijai ar dublikatui išduoti, licencijai patikslinti, papildyti, jos galiojimui sustabdyti, galiojimo sustabdymui panaikinti, galiojimui panaikinti;

4.6. kontroliuoja, kaip licencijų turėtojai laikosi licencijuojamos veiklos reikalavimų;

4.7. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

 

III. LICENCIJOS REKVIZITAI

 

 1. Licencijoje nurodoma:

5.1. licenciją išdavusios institucijos pavadinimas;

5.2. licencijos pavadinimas, išdavimo data ir numeris;

5.3. licencijos patikslinimo, papildymo data;

5.4. licencijos turėtojo rekvizitai (vardas, pavardė, asmens kodas);

5.5. licencijos išdavimo teisinis pagrindas;

5.6. licenciją išdavusios institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens vardas ir pavardė.

 1. Licencija tvirtinama ją išdavusios institucijos antspaudu ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.

 

IV. LICENCIJŲ IŠDAVIMAS, patikslinimas, papildymas, DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

 

 1. Licencija išduodama tik fiziniam asmeniui, kuris turi veterinarijos gydytojo arba vaistininko kvalifikaciją.
 2. Fizinis asmuo, norintis gauti licenciją, Tarnybai pateikia:

8.1. Tarnybos patvirtintos formos paraišką gauti licenciją, kurioje nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefono ir fakso numerius (jeigu turi), elektroninio pašto adresą (jeigu turi), paraiškos pateikimo datą;

8.2. universiteto arba aukštosios mokyklos, turinčios pripažintą lygiavertį universitetui statusą, veterinarinės medicinos vientisųjų studijų ar vaistininko studijų baigimo diplomo ir jo priedų originalus ir kopijas;

8.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos pripažinimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, jeigu asmuo kvalifikaciją įgijo ne Lietuvos Respublikoje;

8.4. asmens tapatybės kortelę arba asmens pasą ir šių dokumentų kopijas;

8.5. dokumentus, kuriais patvirtinama, kad veterinarijos gydytojo ar vaistininko kvalifikacija buvo tobulinama Tarnybos nustatyta kvalifikacijos tobulinimo tvarka, jeigu fizinis asmuo nori gauti licenciją praėjus daugiau nei dvejiems metams po veterinarijos gydytojo ar vaistininko kvalifikacijos įgijimo arba fiziniam asmeniui buvo panaikintas licencijos galiojimas.

 1. Tarnyba, priimdama Taisyklių 8 punkte nurodytus dokumentus, privalo sutikrinti, ar paraiškoje ir pagal Taisyklių 8.2–8.5 punktus pridedamuose dokumentuose nurodyti asmens vardas (-ai) ir (ar) pavardė (-ės) yra identiški. Tarnyba, nustačiusi, kad pateiktoje paraiškoje pareiškėjo vardas (-ai) ir (ar) pavardė (-ės) neatitinka nurodytųjų pridedamuose dokumentuose, kreipiasi į Gyventojų registro tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pareiškėjo vardo (-ų) ir (ar) pavardės (-ių) patikslinimo. Tarnyba, gavusi informaciją, kad duomenų apie pareiškėjo vardo (-ų) ir (ar) pavardės (-ių) pakeitimą Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, paprašo pareiškėjo papildomai pateikti vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumentus ir jų kopijas.
 2. Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo privalo raštu arba elektroninėmis priemonėmis pateikti pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška ir dokumentai gauti, ir nurodyti terminą, per kurį jie bus išnagrinėti, taip pat informaciją apie galimas pareiškėjo teisių gynimo priemones, kuriomis pareiškėjas galėtų pasinaudoti, jeigu tarp jo ir Tarnybos kiltų ginčų, ir informaciją, kad, pareiškėjui negavus atsakymo per nustatytą terminą, laikoma, kad licencija yra išduota.
 3. Nauja licencija pareiškėjo prašymu ir pateikus Taisyklių 8 punkte nurodytus dokumentus gali būti išduodama tik praėjus vieniems metams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai licencija panaikinta įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Tokiu atveju nauja licencija gali būti išduodama panaikinus teismo sprendimą, draudžiantį verstis licencijuojama veikla. Vienų metų terminas netaikomas, jeigu licencijos galiojimas panaikintas jos turėtojo prašymu.
 4. Tarnyba per 30 dienų nuo Taisyklių 8 punkte nurodytų dokumentų gavimo privalo juos išnagrinėti ir išduoti licenciją arba pateikti pareiškėjui rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją. Jeigu pateikiami ne visi reikiami, ne iki galo arba neteisingai užpildyti dokumentai, taip pat klaidingi duomenys arba ne visa ar netiksli informacija, Tarnyba per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę ištaisyti nustatytus trūkumus ir tai, kad 30 dienų terminas licencijai išduoti bus skaičiuojamas nuo visų pareiškėjo pateiktų patikslintų, pataisytų ar trūkstamų dokumentų ar informacijos pateikimo. Pareiškėjui apie sprendimą išduoti licenciją arba atsisakymą ją išduoti pranešama raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, bet ne vėliau kaip per nustatytą terminą licencijai išduoti.
 5. Jeigu į tinkamai įformintą paraišką, pateiktą kartu su visais licencijai išduoti reikalingais dokumentais, neatsakoma per 30 dienų nuo jų pateikimo, laikoma, kad licencija yra išduota suėjus nurodytam 30 dienų terminui ir pareiškėjas turi teisę gauti licenciją. Tokiu atveju Tarnyba pareiškėjui išduoda licenciją ir įrašo informaciją apie jos išdavimą fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų registravimo žurnale.
 6. 14. Licencija išduodama neterminuotam laikui.
 7. Licencija neišduodama, nepatikslinama, nepapildoma Farmacijos įstatymo 73 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais.
 8. Praradusiam licencijos originalą licencijos turėtojui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą ir prašymą išduoti licencijos dublikatą, Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“ ir dublikato išdavimo data.
 9. Sugadinusiam licencijos originalą licencijos turėtojui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą ir prašymą išduoti licencijos dublikatą, Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“ ir dublikato išdavimo data. Šiuo atveju sugadinta licencija grąžinama Tarnybai ir išduodamas licencijos dublikatas.
 10. Licencija turi būti patikslinta, papildyta, jeigu pasikeičia licencijos turėtojo rekvizitai, nurodyti Taisyklių 5.4 punkte. Tokiu atveju licencijos turėtojas per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo Tarnybai pateikia dokumentus, kuriais pagrindžiamas patikslinimas ar papildymas, turimą licencijos originalą arba dublikatą, rašytinį prašymą patikslinti, papildyti licenciją. Licencija patikslinama, papildoma ir tada, kai netikslių įrašų priežastis techninė.
 11. Tarnyba, gavusi Taisyklių 18 punkte nurodytus dokumentus, patikslina, papildo licenciją ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša licencijos turėtojui.
 12. Patikslinant ar papildant licenciją, licencijos numeris ir jos išdavimo data išlieka tokie patys, tačiau licencijoje nurodoma jos patikslinimo ar papildymo data. Apie licencijos patikslinimą ar papildymą įrašoma fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų registravimo žurnale.
 13. Tarnyba, priėmusi sprendimą licencijos nepatikslinti, nepapildyti, apie tai per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu praneša pareiškėjui ir nurodo atsisakymo patikslinti, papildyti licenciją priežastis.
 14. Pareiškėjas (licencijos turėtojas) į Tarnybą gali kreiptis raštu ar elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu, tiesiogiai į Tarnybą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ir atitinkamame prašyme arba paraiškoje nurodyti, kokiu būdu (tiesiogiai Tarnyboje ar registruotu laišku) jis norėtų gauti licenciją arba jos dublikatą.

 

V. LICENCIJŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

 1. Tarnyba licencijos galiojimą sustabdo Farmacijos įstatymo 73 straipsnio 17 dalies 1, 4 ir 5 punktuose nurodytais atvejais.
 2. Priėmusi sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, Tarnyba licencijos turėtojui nustato terminą veiklos trūkumams pašalinti, kuris negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai. Licencijos turėtojas, per nustatytą terminą ištaisęs veiklos trūkumus, dėl kurių jo licencijos galiojimas sustabdytas, gali kreiptis į Tarnybą ir pateikti motyvuotą paaiškinimą, prireikus – ir dokumentus, kuriais įrodoma, kad pašalinti trūkumai, dėl kurių sustabdytas licencijos galiojimas. Tarnyba, gavusi šiame punkte nurodytus dokumentus, priima sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ar motyvuotai atsisako panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą.
 3. Tarnyba pagal licencijos turėtojo prašymą sustabdo licencijos galiojimą nuo prašyme nurodytos datos arba nuo prašymo gavimo dienos, jeigu prašyme nenurodoma data, nuo kurios prašoma sustabdyti licencijos galiojimą. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas suėjus prašyme sustabdyti licencijos galiojimą nurodytam terminui arba gavus licencijos turėtojo prašymą, jeigu prašyme sustabdyti licencijos galiojimą nebuvo nurodytas licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpis. Licencijos galiojimas licencijos turėtojo prašymu gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 24 mėnesiams.
 4. Tarnyba panaikina licencijos galiojimą tuo atveju, kai licencijos turėtojas miršta, arba Farmacijos įstatymo 73 straipsnio 19 dalies 1, 2 ir 5–9 punktuose nurodytais atvejais.
 5. Sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo Tarnyba priima ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo pateikimo, medžiagos apie licencijuojamos veiklos pažeidimus gavimo, teismo sprendimo įsiteisėjimo ar atitinkamų aplinkybių paaiškėjimo.
 6. Licencijos turėtojas turi teisę dalyvauti svarstant licencijos galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo klausimą. Pranešimas apie licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo klausimo svarstymą licencijos turėtojui turi būti išsiunčiamas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki svarstymo. Jeigu licencijos turėtojas, gavęs pranešimą apie svarstymo vietą, datą ir laiką, neatvyksta, Tarnyba gali šį klausimą svarstyti ir priimti sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo licencijos turėtojui nedalyvaujant.
 7. Sustabdžiusi licencijos galiojimą, panaikinusi galiojimo sustabdymą ar panaikinusi licencijos galiojimą, Tarnyba apie tai per 3 darbo dienas raštu praneša licencijos turėtojui, nedalyvavusiam svarstant šį klausimą.
 8. Tarnybai priėmus sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, licencijos turėtojas privalo sustabdyti licencijuojamą veiklą nuo pranešime nurodytos dienos.
 9. Tarnybai priėmus sprendimą panaikinti licencijos galiojimą, licencijos turėtojas privalo nutraukti licencijuojamą veiklą nuo pranešime nurodytos dienos ir per 5 darbo dienas po pranešimo gavimo grąžinti licenciją arba jos dublikatą Tarnybai.
 10. Tarnyba, priėmusi sprendimą sustabdyti ar panaikinti išduotos licencijos galiojimą, per 3 darbo dienas apie tai raštu praneša teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams.

 

VI. LICENCIJŲ REGISTRAVIMAS

 

 1. Fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų registravimo žurnale nurodomi šie privalomi duomenys:

33.1. licencijos numeris;

33.2. licencijos išdavimo data;

33.3. licencijos turėtojo rekvizitai (vardas, pavardė);

33.4. licencijos patikslinimo, papildymo data;

33.5. licencijos galiojimo sustabdymo data;

33.6. licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

33.7. licencijos galiojimo panaikinimo data;

33.8. licencijos dublikato išdavimo data;

33.9. licencijos originalo arba jos dublikato grąžinimo data;

33.10. licenciją arba jos dublikatą paėmusio asmens vardas, pavardė ir parašas arba žyma, kad licencija arba jos dublikatas išsiųsti paštu.

 

VII. LICENCIJOS TURĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS, LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS IR JŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ

 

 1. Licencijos turėtojo teisės nurodytos Farmacijos įstatymo 73 straipsnio 15 dalyje. Licencijos turėtojas neturi teisės savo vardu įgalioti kitų asmenų vykdyti licencijuojamą veiklą ar pagal sutartį perduoti jiems teisę vykdyti šią veiklą.
 2. Licencijos turėtojas privalo vykdyti pareigas, nurodytas Farmacijos įstatymo 73 straipsnio 14 dalyje.
 3. Licencijuojamos veiklos priežiūrą atlieka Tarnyba, vadovaudamasi Farmacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veterinarinę farmaciją.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Už licencijos išdavimą, patikslinimą, papildymą ir dublikato išdavimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285) nustatyta tvarka.
 2. Tarnyba, išdavusi, patikslinusi, papildžiusi licenciją, sustabdžiusi jos galiojimą, panaikinusi galiojimo sustabdymą ar panaikinusi galiojimą, apie tai skelbia Tarnybos interneto svetainėje ir nurodo asmens vardą, pavardę, licencijos pavadinimą, numerį, licencijos išdavimo, patikslinimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo datą.
 3. Taisyklių 28 ir 29 punktuose nurodyti pranešimai licencijos turėtojui siunčiami registruotu laišku adresu, nurodytu paraiškoje gauti licenciją.
 4. Asmenys, pažeidę Taisyklių 31 punkto reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1175, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 134-5206 (2008-11-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. GEGUŽĖS 2 D. NUTARIMO NR. 449 “DĖL VETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ, JURIDINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 887, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4021 (2010-06-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. GEGUŽĖS 2 D. NUTARIMO NR. 449 “DĖL VETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ, JURIDINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1172, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 125-5942 (2011-10-18)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. GEGUŽĖS 2 D. NUTARIMO NR. 449 “DĖL VETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ, JURIDINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2011-10-18)

aubodi@lrs.lt

 

Veterinarijos praktikos licencija fiziniams asmenims

 

Prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas per IMVIS

 

1. Išduodamo dokumento / viešosios paslaugos pavadinimas Veterinarijos praktikos licencija fiziniams asmenims
2. Dokumento išdavimo procedūros/viešosios paslaugos aprašymas 1. Fizinis asmuo, norintis gauti licenciją, teritorinei VMVT privalo pateikti reikalingus dokumentus.
2. Už licencijos išdavimą sumokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.
3. Teritorinė VMVT nagrinėja pareiškėjo pateiktus dokumentus, įvertina juose pateiktus duomenis ir informaciją.
4. Teritorinė VMVT priima sprendimą dėl licencijos išdavimo.
3. Kokiai veiklai vykdyti ar viešajai paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Licencija suteikia teisę fiziniam asmeniui verstis veterinarine praktika
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas 1. Licencija gali būti išduota tik fiziniam asmeniui, įgijusiam veterinarijos gydytojo kvalifikaciją.
2. Fizinis asmuo, norintis gauti licenciją, Tarnybai pateikia:
2.1. Tarnybos patvirtintos formos paraišką gauti licenciją, kurioje nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefono ir fakso numerius (jeigu turi), elektroninio pašto adresą (jeigu turi), paraiškos pateikimo datą;
2.2. universiteto arba aukštosios mokyklos, turinčios pripažintą lygiavertį universitetui statusą, veterinarinės medicinos vientisųjų studijų baigimo diplomo ir jo priedų originalus ir kopijas;
2.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą veterinarijos gydytojo kvalifikacijos pripažinimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, jeigu asmuo veterinarijos gydytojo kvalifikaciją įgijo ne Lietuvos Respublikoje;
2.4. asmens tapatybės kortelę arba asmens pasą ir šių dokumentų kopijas;
2.5. dokumentus, kuriais patvirtinama, kad veterinarijos gydytojo kvalifikacija buvo tobulinama Tarnybos nustatyta kvalifikacijos tobulinimo tvarka, jeigu fizinis asmuo nori gauti licenciją praėjus daugiau nei dvejiems metams po veterinarijos gydytojo kvalifikacijos įgijimo arba fiziniam asmeniui buvo panaikintas licencijos galiojimas.
Paraiškos forma: Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. B1-492 „Dėl Veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 51-2562, žr. 1 priedas).
5. Išduodamo dokumento išdavimo /viešosios paslaugos teikimo terminai Tarnyba per 30 dienų nuo nurodytų dokumentų gavimo privalo juos išnagrinėti ir išduoti licenciją arba pateikti pareiškėjui rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją. Jeigu pateikiami ne visi reikiami, ne iki galo arba neteisingai užpildyti dokumentai, taip pat klaidingi duomenys arba ne visa ar netiksli informacija, Tarnyba per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę ištaisyti nustatytus trūkumus ir tai, kad 30 dienų terminas licencijai išduoti bus skaičiuojamas nuo visų pareiškėjo pateiktų patikslintų, pataisytų ar trūkstamų dokumentų ar informacijos pateikimo. Pareiškėjui, nedalyvavusiam priimant sprendimą, apie sprendimą išduoti licenciją arba atsisakymą ją išduoti pranešama raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, bet ne vėliau kaip per nustatytą terminą licencijai išduoti.
6. Viešosios paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/viešosios paslaugos teikėjas Teritorinės VMVT
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/viešosios paslaugos teikimo VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Sigitas Siriukaitis
El. paštas – sigitas.siriukaitis@vmvt.lt
Tel. (8 5) 2491626
9. Išduodamą dokumentą /teikiamą viešąją paslauga reglamentuojantys teisės aktai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 449 „Dėl Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklių, Juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių ir Fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 54-2088; 2011, Nr. 125-5942)

Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. B1-492 „Dėl Veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 63-2446)

 

10. Mokesčiai Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: 17 Eur; licencijos patikslinimas, papildymas, dublikato išdavimas – 5,7 Eur
11. Paslaugos teikimo būdai Elektroniniu būdu per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS, tiesiogiai.