Etikos komisijos nuostatai

Nuostatai patvirtinti
Lietuvos veterinarijos gydytojų
asociacijos XXXVIII suvažiavime,
Kaune, 2009 metų spalio 16 dieną.
LIETUVOS VETERINARIJOS GYDYTOJŲ ASOCIACIJOS
ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. Etikos komisijos tikslai, darbo organizavimo tvarka ir uždaviniai
1. Etikos komisija tiria fizinių arba juridinių asmenų skundus dėl Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos (toliau Asociacija) narių profesinės etikos nusižengimų. Etikos komisijos tikslas yra padėti Asociacijos nariams formuoti teisingą požiūrį į profesiją pagal veterinarijos gydytojų etikos kodeksą, asociacijos įstatus, ugdyti jiems draugiškus savitarpio pagalbos, pagarbos žmonių orumui ir garbei jausmą.

2. Etikos komisija yra kolegialus organas, sudaromas 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Etikos komisijos narius iš Asociacijos narių renka Asociacijos suvažiavimas 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai etikos komisijos nariai, jie renkami tik iki veikiančios etikos komisijos kadencijos pabaigos.

3. Etikos komisiją sudaro 5 (penki) nariai, kurie iš savo tarpo išsirenka pirmininką, jo pavaduotoją, vykdantį pirmininko pareigas (nesant pirmininko), ir sekretorių. Pirmininkas vadovauja komisijos darbui ir atsiskaito Asociacijos suvažiavimuose. Pavaduotojas pavaduoja pirmininką ir vykdo jam pavestus darbus. Sekretorius organizuoja ir tvarko raštvedybą, surašo komisijos protokolą, tvarko atliktų darbų apskaitą ir ruošia kitus dokumentus. Esant svarbiam reikalui, etikos komisijos nariai, patys gali perrinkti komisijos pirmininką, pavaduotoją ar sekretorių. Apie įvykusį perrinkimą turi informuoti Asociacijos valdybą. Etikos komisijos narių skaičius gali būti keičiamas Asociacijos suvažiavimo sprendimu, pakeistus Įstatus nustatyta tvarka įregistravus juridinių asmenų registre.

4. Asociacijos suvažiavimas turi teisę atšaukti visą etikos komisiją arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

II. Etikos komisijos nagrinėjami skundai
5. Etikos komisija tiria fizinių arba juridinių asmenų skundus dėl Asociacijos narių profesinės veiklos etikos, taip pat turi teisę pradėti tokios veiklos tyrimą savo iniciatyva. Atlikusi tyrimą, etikos komisija paskelbia jo išvadas Asociacijos suvažiavimui. Etikos komisija turi teisę pateisinti Asociacijos narį, jį įspėti dėl nederamo elgesio, įpareigoti jį pasitaisyti, o esant ypatingai grubiems profesinės etikos pažeidimams motyvuotu teikimu siūlyti Asociacijos narį pašalinti iš Asociacijos, taip pat kreiptis į Lietuvos Respublikos valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą su pasiūlymu taikyti Asociacijos nariui – veterinarijos gydytojui – kitas įstatymais numatytas drausmines priemones iki jam išduotos verstis veterinarijos praktika licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.

6. Vertindama Asociacijos nario profesinę veiklą, etikos komisija tiria, ar Asociacijos narys:
6.1. elgėsi ir atliko savo darbą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos gydytojų etikos kodeksu bei visuotinai pripažintais padorumo, orumo, garbės, moralės, sąžinės, abipusės pagarbos, geranoriškumo ir pasitikėjimo principais;
6.2. savo poelgiais ar nesąžiningu profesinių pareigų vykdymu mažino visuomenės pasitikėjimą veterinarijos gydytojų profesijos atstovais ar Asociacija.

III. Etikos komisijos atliekamos procedūros tiriant skundus ir terminai
7. Etikos komisija privalo raštu pranešti Asociacijos nariui apie gautą skundą dėl jo profesinės veiklos ir leisti jam susipažinti su minėtu skundu bei tyrimo medžiaga.

8. Etikos komisijos sekretorius raštu praneša Asociacijos nariui, kurio veikla etikos komisijos posėdyje bus nagrinėjama, apie minėto posėdžio datą, laiką ir vietą (adresą) ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų iki posėdžio dienos. Šio termino gali būti nesilaikoma, jeigu Asociacijos narys raštiškai sutinka su pakeista posėdžio data, laiku ir vieta.

9. Asociacijos narys privalo pateikti etikos komisijai paaiškinimus ir dokumentus, reikalingus skundui ištirti, bei atvykti į etikos komisijos posėdį nurodytu laiku.

10. Etikos komisija gali nagrinėti skundą Asociacijos nariui neatvykus į posėdį, jei šis nepranešė neatvykimo priežasčių.

11. Esant reikalui, į komisijos posėdį gali būti kviečiami asmenys pateikę skundą.

12. Asociacijos nario profesinė veikla negali būti tiriama, jei praėjo daugiau kaip 3 (trys) mėnesiai nuo to laiko, kai asmenys, pateikę skundą ar inicijavę tyrimą, sužinojo apie skundžiamą Asociacijos nario veiksmą, ir visais atvejais, jei nuo skundžiamo veiksmo padarymo praėjo daugiau kaip 6 (šeši) mėnesiai. Į 6 mėnesių terminą neįskaitomas laikotarpis, kai Asociacijos narys sirgo ar buvo išvykęs arba tyrimas negalėjo būti atliekamas dėl kitų pateisinamų priežasčių.

13. Etikos komisija savo posėdžiuose visus klausimus sprendžia kolegialiai. Posėdžiams vadovauja etikos komisijos pirmininkas. Etikos komisijos posėdis gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 etikos komisijos narių. Posėdžių skaičius tuo pačiu klausimu neribojamas.

14. Etikos komisijos sprendimas dėl atlikto tyrimo išvadų priimamas paprasta jos posėdyje dalyvaujančių etikos komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia etikos komisijos pirmininko (jam nesant – jo pavaduotojo) balsas. Etikos komisijos sprendimas dėl teikimo Asociacijos suvažiavimui pašalinti Asociacijos narį iš Asociacijos priimamas 2/3 posėdyje dalyvaujančių etikos komisijos narių balsų dauguma.

15. Etikos komisija negali nagrinėti skundo, jeigu kuris nors iš komisijos narių yra susijęs su nagrinėjamu skundu (yra nukentėjęs, ginčo dalyvis ar skundo pareiškėjo arba skundžiamo Asociacijos nario giminaitis) ir nenusišalinęs nuo to skundo nagrinėjimo.

16. Etikos komisija išnagrinėja skundą per 30 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo. Esant pateisinamoms aplinkybėms, šis laikotarpis gali būti pratęsiamas.

17. Etikos komisija išnagrinėjusi skundą, raštu informuoja apie priimtą sprendimą skundo pareiškėją, skundžiamą Asociacijos narį, Asociacijos valdybą, esant reikalui, Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ar kitas suinteresuotas institucijas.

18. Etikos komisijos sprendimas per 10 kalendorinių dienų nuo jo priėmimo gali būti apskundžiamas Asociacijos valdybai.

IV. Baigiamosios nuostatos
19. Etikos komisijos nariai dirba visuomeniniais pagrindais, už veiklą etikos komisijoje neatlyginama.

20. Etikos komisijos nuostatai ar jų pakeitimai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos Asociacijos suvažiavime.