Apie LVGA

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija (LVGA)
 Informacija apie organizaciją ir jos struktūrą.
     Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija yra savanoriškas ne pelno siekiantis susivienijimas, jungiantis juridinius ir fizinius asmenis ir vykdantis įstatuose numatytus jos narių mokymo, ūkinius, ekonominius, socialinius uždavinius bei funkcijas. Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija (sutrumpintai LVGA) yra 1996 m. įsteigtos visuomeninės organizacijos -Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos- teisių, pareigų ir turto perėmėja. Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjunga buvo įkurta 1923m., o atkurta 1989 m. Asociacija yra Pasaulinės veterinarijos gydytojų asociacijos (WVA) ir Europos veterinarijos gydytojų federacijos (FVE) narė.
    LVGA prezidentas šiuo metu (nuo 2003 metų) yra LSMU Veterinarijos akademijos profesorius, habil.dr., Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys Vidmantas Bižokas, viceprezidentas – Skuodo rajono privatus veterinarijos gydytojas Petras Tamašauskas. LVGA valdyba yra sudaryta iš 7 asmenų. LVGA yra Pasaulio veterinarijos gydytojų asociacijos (WVA), Europos veterinarijos gydytojų federacijos (FVE) ir Lietuvos žemės ūkio rūmų narė.
    2012 metais Asociacijoje yra  1039 nariai. LVGA savo struktūroje turi šias sekcijas: Bendrosios praktikos veterinarijos gydytojų, Maisto kontrolės veterinarijos gydytojų ir Valstybinės veterinarijos gydytojų sekcijas. Glaudžiai bendrabarbaujama su  Smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų ir Veterinarinės farmacijos asociacijomis, kurių vadovai yra LVGA valdybos nariai. LVGA turi Etikos ir Revizijos komisijas.
Asociacijos tikslas
    Jungti veterinarijos gydytojus, remti veterinarijos mokslą, švietimą ir praktiką, informuoti visuomenę apie veterinarinės medicinos pasiekimus, ginti asociacijos narių profesinius, socialinius, ekonominius ir akademinius interesus.
Asociacijos uždaviniai
    Visapusiškai remti veterinarijos mokslą, švietimą ir praktiką; siekti gerinti gyvūnų sveikatingumą ir užtikrinti tinkamą jų laikymą; rūpintis veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimu; skatinti veterinarijos gydytojus prisidėti prie praktinio būsimų veterinarijos gydytojų paruošimo; diegti profesinės etikos normas; propaguoti veterinarijos gydytojo profesiją, palaikyti ir kelti jos prestižą; siekti įamžinti įžymių veterinarijos gydytojų atminimą.
Iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimai
     LVGA organizuoja mokslines ir praktines konferencijas, seminarus, kursus, susirinkimus, diskusijas, parodas; leidžia ir platina leidinius, padeda savo nariams įsigyti veterinarinės literatūros; kuria komisijas ir darbo grupes įvairioms asociacijos užduotims spręsti; prireikus parūpina reikiamos informacijos ar pakviečia ekspertą spręsti reikalus, susijusius su veterinarine medicina ir praktika, veterinarijos gydytojų profesinėmis ir socialinėmis teisėmis bei įsipareigojimais; ruošia normatyvinių aktų ir normatyvinių aktų pataisų projektus, kai jie susiję su veterinarinės medicinos problemomis, gyvūnų laikymu, veterinarinio darbo organizavimu, veterinarijos gydytojų profesinėmis teisėmis ir įsipareigojimais, veterinarinio darbo santykiais ir socialiniais reikalais bei siūlo juos svarstyti atitinkamoms institucijoms; rūpinasi narių profesiniu ir socialiniu draudimu, steigdama naujus fondus ar bendradarbiaudama su veikiančiais fondais ir draudimo kompanijomis; skatina naujų veterinarijos gydytojų organizacijų kūrimąsi asociacijoje ir konstruktyvų tarpusavio bendradarbiavimą; bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis; turi Etikos komisiją, kuri sprendžia asociacijos narių etikos klausimus ir gina veterinarijos profesijos prestižą, bei Etikos kodeksą, kurio nuostatų veterinarijos gydytojai turi prisilaikyti savo darbe.
    Trumpa istorija. Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjunga (LVGS)
   
    Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjunga (LVGS) Lietuvoje buvo įsteigta 1923 metais. Tai buvo profesinė nepolitinė organizacija, kurios tikslas – vienyti veterinarijos gydytojus, vystyti veterinarijos mokslą, tyrinėti gyvulių ligas, geriau organizuoti veterinarijos tarnybą. Ji rūpinosi veterinarijos gydytojų darbo sąlygų pagerinimu, skyrė dėmesio gydytojų etikai. 1927-1939 metų laikotarpyje vyko metiniai sąjungos narių ataskaitiniai suvažiavimai. Juose buvo skaitomos paskaitos, daromi pranešimai veterinarijos mokslo, praktinio darbo ir organizaciniais klausimais, dalinamasi darbo patirtimi, demonstruojami nauji įrankiai ir prietaisai, nauji gyvulių gydymo būdai, aptariami sąjungos valdybos ir atskirų jos narių per atskaitinį laikotarpį nuveikti darbai. Paskutinis XVI-asis sąjungos narių suvažiavimas įvyko 1939 metais. Sąjungos valdyba ir nariai rūpinosi kadrų ruošimu ir kvalifikacijos kėlimu, dėjo pastangas, kad Lietuvoje butų įkurta aukštoji veterinarijos mokykla. Sąjunga išsirūpino veterinarijos gydytojo – nuolatinio atstovo vietą Žemės ūkio rūmų taryboje, rūpinosi geresniu gyvulininkystės tvarkymu, ypač importuojant veislinius gyvulius, veterinarijos įrankių gaminimu Lietuvoje. Nuo 1936 metų visuose Veterinarijos tarybos posėdžiuose pradėjo dalyvauti LVGS atstovai. 1938 metais LVGS užregistruota dalyvauti tarptautiniame veterinarijos gydytojų kongrese Ciuriche (Šveicarija). Jos pastangomis pradėta rinkti lietuvių liaudies veterinarinės medicinos medžiaga. Sąjunga turėjo savo biblioteką. 1936 metais seni sąjungos įstatai pakeičiami naujais, kuriuose žymiai išsamiau nurodyti tikslai, narių, valdybos teisės ir pareigos. Lėšas sudarė nustatytas narių mokestis ir veterinarijos gydytojo A. Brunzos turto palikimas pagal testamentą. Valdybos pastangomis 1924 metais rugpjūčio mėn. buvo išleistas pirmasis žurnalo “Veterinarijos ir zootechnija” numeris. Šį žurnalą sąjungą leido iki Lietuvos nepriklausomybės netekimo. Didelė dalis veterinarijos gydytojų buvo sąjungos nariais (1 lentelė).
    LVGS ir LVGA vadovai

     Sąjungos valdybos pirmininkais buvo išrinkti: P. Mikšys (pirmasis), P. Mironas, St. Jankauskas, prof. K. J. Aleksa, veterinarijos medicinos daktarai J. Užupis ir K. Kanauka.

    Atkurtos Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos pirmininkais (vėliau, tapus Asociacija- prezidentais) buvo:

prof. dr.  Rimantas Karazija (1989-1992 m.) ,
prof. habil.dr. Vygandas Paulikas (1992-1993 m.) ,
veterinarijos gydytojas  Edvardas Valionis (1993-1997 m.) ,
doc. dr. Petras Mačiulskis (1997-2003 m.) ,
o nuo 2003 m. Asociacijai vadovauja prof. habil.dr. Vidmantas Bižokas.
      LVGS  ir LVGA Garbės nariai
     1998 metais Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos Garbės narių vardai buvo suteikti
veterinarijos gydytojams Stasiui Vaicekauskui, Petrui Kaseliui ir Jonui Gustaičiui.
     2013 metų spalio 08 dieną už didelius nuopelnus Asociacijai ir jos įkūrimo 90-mečio
paminėjimo proga buvusiems Asociacijos prezidentams prof. Vygandui Paulikui ir
doc. Petrui Mačiulskiui buvo suteikti Lietuvos   veterinarijos gydytojų asociacijos

Garbės narių vardai. Garbės narių diplomai įteikti 2013 metų lapkričio 08 dieną vykusiame LVGA XLII (42-ajame) suvažiavime.

    2016 metų rugsėjo 05 dieną už nuopelnus veterinarinei medicinai ir personalinį indėlį stiprinant nevyriausybinių organizacijų-Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos ir Lenkijos veterinarijos gydytojų rūmų ryšius ir tarpusavio bendradarbiavimą LVGA užsienio Garbės nario vardas suteiktas buvusiam ilgamečiam Lenkijos veterinarijos gydytojų rūmų prezidentui dr. Bartosz Winiecki. Garbės nario diplomas įteiktas 2016 metų spalio 21 dieną LVGA XLV (45-ojo) suvažiavimo metu.

 

Metai
Veterinarijos gydytojų skaičius
LVGS narių skaičius
1924
Nėra duomenų
43
1933
88
71
1934
101
82
1935
116
93
1936
120
93
   1 lentelė. Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos narių skaičius  1924-1936 metais.
Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjunga užsienyje
     Antrojo pasaulinio karo metu į užsienį pasitraukė didelė dalis Lietuvos veterinarijos gydytojų bei Veterinarijos akademijos studentų. Pirmaisiais pokario metais jie susitelkė Vokietijoje, kur 1946 metais atkūrė Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungą, pavadindami Lietuvos tremtinių veterinarijos gydytojų draugija. Pirmininku buvo išrinktas K. Alminas, o 1947 metais – St. Jankauskas. Draugija rūpinosi, kad jos nariai galėtų emigruoti iš Lietuvos į saugesnę šalį, pirmiausiai į JAV. Panašiu pavadinimu – Lietuvos veterinarijos gydytojų draugija tremtyje 1949 metais buvo atkurta Čikagoje, kurią sudarė 76 nariai. Draugijai vadovavo St. Jankauskas, A. Milaknis, L. Kriaučeliūnas.

                        The Lithuanian Veterinary  Association
                               Celebrates Its 90th Anniversary
     The Lithuanian Veterinary  Association (LVA, LVGA) is one of the oldest public organizations in Lithuania and is celebrating its 90th anniversary. It is a voluntary non-profit organisation which connects individuals and legal entities. The Association conducts various important tasks such as continuing education, training and improvements within the veterinary profession.
The LVA was founded in Kaunas (interwar capital of Lithuania at that time) on June17th, 1923 and later restored its activities in 1989. The LVA was established as a professional, non-political, organisation with the purpose to unite veterinarians and veterinary scientists in investigating and combating animal diseases, as well as organising the veterinary services in the newly established and independent country. The organisation paid a great deal of attention in improving working conditions for veterinarians and ensuring high ethical standards of their veterinary activities.
During the period of 1927-1939 the Association regularly held annual membership meetings. During these meetings, lectures on veterinary science were presented as well as useful exchanges of best practises, demonstrations of modern instruments and equipment, methods of animal treatment and countless fruitful discussions were held.
    During these early years, the LVA made every possible effort to establish a veterinary university in the country which led to the inception of the Lithuanian Veterinary Academy in Kaunas on September 19, 1936.
    A valuable cooperation was soon established with the Chamber of Agriculture of the Republic of Lithuania. The Permanent Chamber Representative of LVA administered improvements in livestock management, especially for the importation of breeding animals and also initiated the manufacturing of veterinary instruments in Lithuania. Since 1936, all the meetings of Chamber of Agriculture’s Veterinary Board were attended by the representative of LVA. During this same year, the Association’s Statute was revised. Changes in the new Statute included detailed objectives, additional rights and obligations of members of the LVA and its Board.
In 1938, the LVA participated in the International Veterinary Congress held in Zurich, Switzerland. The organisation began collecting various Lithuanian veterinary publications and established its own library. During World War II, a large part of Lithuanian veterinarians and veterinary students of the Veterinary Academy went abroad. Soon after the war, in1946, many re-grouped in Germany where the LVA was re-founded as the Society of Lithuanian Veterinarians in Exile.
Today, the LVA structure is comprised of three primary divisions: general practice, food inspection and state veterinarians. There is close co-operation with the State Food and Veterinary Service of the Republic of Lithuania, the Lithuanian Small Animal Veterinary  Association and Veterinary Pharmaceutical Association. Currently, approximately half of the country’s veterinarians and food control specialists are members of the LVA.
The LVA is a member of the World Veterinary Association and the Federation of Veterinarians of Europe and the Lithuanian Chamber of Agriculture.  We enjoy an intensive and wide range co-operation with similar organizations in other countries such as Poland, France, Germany, Latvia, Estonia and Ukraine.
At present, the LVA is performing a wide range of activities including various trainings for veterinarians, farmers, food specialists, etc. The LVA organises various cultural and sporting events, tournaments (i.e. for the best private veterinarian), congresses, etc. The organisation remains actively involved and is committed to analysing and improving legislation which concerns the life and work of Lithuania’s veterinarians.
    The LVA has been making every possible effort to establish Veterinary University in the country. The Lithuanian Veterinary Academy was established on September 19, 1936 in Kaunas.
    The great cooperation was established with Chamber of Agriculture of the Republic of Lithuania. The permanent representative of LVA in this Chamber took care of better livestock management, especially for imports of breeding animals and as well initiated to start manufacturing of veterinary tools in Lithuania. Since 1936, all the meetings of Veterinary Board was attended by the representative of LVA.
In 1938, the LVA registered to participate in the international veterinary congress event in Zurich (Switzerland). The LVA put its efforts to begin collecting Lithuanian folk veterinary medicine material. The LVA had its own library. In 1936, the LVA’s old statute was replaced with new one with much more detailed objectives, rights and obligations of members of the LVA and its Board.
During World War II a large part of Lithuanian veterinarians and veterinary students of the Veterinary Academy went abroad. In the first post-war years, they have concentrated in Germany where in 1946 the LVA was re-established naming itself Society of Lithuanian Veterinarians in exile.
Nowadays the LVA’s structure comprise the following sections: general practice, food inspection and the state veterinarians. There is close co-operation with the State Food and Veterinary Service of the republic of Lithuania, associations for small animal veterinary practise and veterinary pharmaceutical. Currently, around half of the veterinarians and food control specialists are members of the LVA.
The LVA is a member of the World Veterinary Association and the Federation of Veterinarians of Europe and the Lithuanian Chamber of Agriculture . There is intensive and wide range co-operation with similar organizations in other countries inter alia in Poland, France, Germany, Latvia, Estonia and Ukraine.
At present the LVA is carrying out wide range of activities including various trainings for veterinarians, farmers, food specialists etc. The LVA is organizing different cultural and sport events, tournaments (i.e. for the best private veterinarian), congresses etc. Active role is being played analysing and discussing legislation which concerns work and life of veterinarians.

Komentarai

Prašome palaukti, netrukus matysite komentarus…
Leidžiami HTML žymos ir atributai: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>
Kovo 18 d., Sekmadienis